Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

Flaggningsmeddelande i Bergs Timber AB

15:51 / 11 June 2018 Bergs Timber Press release

Flaggningsmeddelande i Bergs Timber AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556052-2798 Bergs Timber AB
Instrument SE0000101297 B Shares
Innehavare Norvik hf
 
Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Övrigt
Datum 2018-06-08
Gränsvärde för antal aktier 50 %
Gränsvärde för rösträtter 50 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 220 420 843
 - direkt innehavda rösträtter 220 420 843
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 64,67981 %
 - direkt innehavda rösträtter 64,67981 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 64,67981 % 220 420 843
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 64,67981 % 220 420 843
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 220 420 843
 - andel av rösträtter 64,67981 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Jon Helgi Gudmundsson
 - telefon +3544581162
 - mejl jhg@nordik.is
 
Kommentar
Innehavet har beräknats på grundval av ett totalt antal aktier och röster om 340 787 689 i Bergs Timber AB (publ). Detta antal aktier och röster är resultatet av en nyemission som registrerades av Bolagsverket den 7 juni 2018. Bergs Timber AB (publ) har därmed inte ännu offentliggjort detta nya antal aktier och röster enligt 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/