Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

Pressmeddelande från extra bolagsstämma 2018-05-14 i Bergs Timber AB (publ) i Hultsfred

17:30 / 14 May 2018 Bergs Timber Press release

Beslut om nyemission av aktier med betalning genom överlåtelse av apportegendom
Det beslutades att bolagets aktiekapital ska ökas med 170 000 000 kronor genom emission av 170 000 000 nya aktier av serie B. Rätt att teckna nya aktier ska endast tillkomma Norvik hf, ett bolag bildat under isländsk rätt med organisationsnummer 670400.2390, som ende aktieägare i de två lettiska bolagen SIA Vika Wood och BYKO-LAT SIA, de två estniska bolagen Aktsiaselts Laesti och Aktsiaselts EWP samt det engelska bolaget Continental Wood Limited ("Målbolagen"), med rätt och skyldighet att betala de nya aktierna genom överlåtelse av aktier i Målbolagen.

Värdet av den apportegendom som tillförs bolaget genom apportemissionen beräknas uppgå till ett sammanlagt värde om 718 800 000 kronor, varav 448 800 000 kronor är avsett att betalas med 170 000 000 nyemitterade aktier av serie B i bolaget (baserat på en aktiekurs om 2,64 kronor per aktie, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie av serie B under de tio (10) handelsdagar som omedelbart föregick dagen för kallelsen till bolagsstämma, vilket var den 17 april 2018).

Val av styrelse och styrelseordförande samt arvoden till styrelsen
Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter fortsatt ska vara sex (6) av stämman utsedda ledamöter utan suppleanter. Gudmundur H Jónsson och Ingrīda Blūma valdes till nya styrelseledamöter och ersatte styrelseledamöterna Sampsa Auvinen och Magnus Wennerholm som hade ställt sina platser till förfogande. Vidare valdes Michael Bertorp till ny styrelseordförande för tiden intill nästa årsstämma.

Det beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsens ordförande ökas till 10 prisbasbelopp och att arvodet till övriga årsstämmovalda externa ledamöter ökas till 3,5 prisbasbelopp samt att nuvarande arvoden till utskotten kvarstår oförändrade. 

Med anledning av att årsstämman den 25 januari 2018 beslutade om ändring av bolagsordningen avseende bolagets räkenskapsår till att omfatta tiden från den 1 januari till den 31 december samt beslutade att det innevarande räkenskapsåret skulle förlängas till att omfatta tiden från den 1 september 2017 till den 31 december 2018, beslutades att arvodet till styrelsens ordförande och ledamöter samt till ordförande i revisionsutskottet justeras pro rata för att omfatta den förlängda tjänstgöringsperioden, med beaktande av ökat arvode från och med dagens datum enligt ovan, såsom tillämpligt.

För de styrelseledamöter som frånträder respektive nyväljs på den extra bolagsstämman 14 maj 2018 juni ska arvodet fördelas pro rata för deras respektive tjänstgöringsperioder under tiden från årsstämman 2017 intill slutet av kommande årsstämma, med beaktande av justeringarna ovan såsom tillämpligt.

På efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Michael Bertorp till ordförande i styrelsens revisionsutskott och till övriga ledamöter i revisionsutskottet valdes Lars Gustafsson och omvaldes Åke Bergh.

På efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Michael Bertorp till ordförande i styrelsens ersättningsutskott och till övriga ledamöter i ersättningsutskottet valdes Jon Helgi Gudmundsson och omvaldes Åke Bergh.

Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan lämnas av Bergs Timbers VD och koncernchef Peter Nilsson (+46 703 15 09 27 eller +46 10 19 98 504).

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2018 kl. 17:30.

Bergs Timber AB (publ), 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon +46 10 19 98 500. Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/