Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

Bergs Timber slutför förvärv av Norviks trävaruverksamhet i Baltikum och Storbritannien

14:45 / 15 May 2018 Bergs Timber Press release

Bergs Timber AB (publ) ("Bergs Timber" eller "Bolaget") meddelar att samtliga villkor för Bolagets förvärv av Norvik hfs ("Norvik") trävaruverksamhet i Baltikum och Storbritannien är uppfyllda. Förvärvet var huvudsakligen villkorat av:

  • att extra bolagsstämma i Bergs Timber den 14 maj 2018 beslutade i enlighet med styrelsens förslag om apportemission till Norvik; och
  • att slutligt godkännande erhölls från berörda banker till förvärvet och dess finansiering.

Den extra bolagsstämman beslutade den 14 maj i enlighet med styrelsens förslag om apportemission till Norvik. Bergs Timber har vidare erhållit slutligt godkännande från berörda banker. En utökad kreditram och förlängning av Bergs Timbers befintliga kreditavtal har erhållits av Bergs Timbers finansieringsbank.
Norvik kommer efter att apportemissionen genomförts att inneha cirka 64,68 procent av det totala antalet aktier och röster i Bergs Timber. De nyemitterade aktierna kommer att registreras och tas upp till handel på Nasdaq Stockholm, vilket beräknas ske inte senare än början av juni 2018.

____________________
 
Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan lämnas av Bergs Timbers VD och koncernchef Peter Nilsson (+46 703 15 09 27 eller +46 10 19 98 504). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2018 kl. 14:45.
Bergs Timber AB (publ), 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon +46 10 19 98 500. Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/