Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

Bergs Timber offentliggör prospekt

19:00 / 9 May 2018 Bergs Timber Press release

Bergs Timber offentliggör prospekt med anledning av förestående upptagande till handel av nyemitterade aktier, vilka emitteras under förutsättning att bolagsstämman den 14 maj 2018 beslutar om en apportemission

Så som tidigare meddelats av Bergs Timber AB (publ) ("Bergs Timber") i pressmeddelande den 17 april 2018 har Bergs Timber ingått avtal om förvärv av ett antal bolag inom Norvik-koncernen med verksamhet i Lettland, Estland och Storbritannien ("Förvärvet"). Köpeskillingen för Förvärvet utgörs till del av 170 miljoner aktier i Bergs Timber, vilka kommer att emitteras under förutsättning att bolagsstämman i Bergs Timber den 14 maj 2018 beslutar om en apportemission. För ytterligare information om Förvärvet hänvisas till Bergs Timbers pressmeddelande den 17 april 2018.
Styrelsen för Bergs Timber har upprättat ett prospekt med anledning av det förestående upptagandet till handel av nyemitterade aktier i Bergs Timber. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.
Prospektet hålls nu tillgängligt på bolagets hemsida www.bergstimber.se.

____________________

 
Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan lämnas av Bergs Timbers VD och koncernchef Peter Nilsson (+46 703 15 09 27 eller +46 10 19 98 504).
Denna information är sådan som Bergs Timber är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2018 kl. 19:00.
Bergs Timber AB (publ), 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon +46 10 19 98 500. Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/