Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

Delårsrapport för perioden 1 september 2017 - 28 februari 2018 för Bergs Timber AB (publ)

13:00 / 5 April 2018 Bergs Timber Press release

Delårsperioden (1 september 2017 - 28 februari 2018)

  • Bergs Timber uppnådde under delårsperioden en nettoomsättning på 676,2 Mnkr (528,5) vilket innebär en ökning med 28 %.

  • Rörelseresultatet blev 34,7 Mnkr (3,9). Resultatet efter skatt uppgår till 25,4 Mnkr (0,4), och resultatet per aktie uppgår till 0,15 kronor (0,00).

  • Den finansiella ställningen är stark. Soliditeten uppgår till 54,7 procent (48,4) och tillgängliga likvida medel inklusive ej utnyttjade checkkrediter uppgår till 132,3 Mnkr (107,6). Vidare uppgår koncernens räntebärande nettoskuld, efter avdrag för likvida medel, till 132,2 Mnkr (200,9).

  • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten är fortsatt starkt och uppgår under delårsperioden till 41,4 Mnkr (17,5).

  • Styrelsen för Bergs Timber AB har beslutat om att investera 27,5 Mnkr i en ombyggnad av såglinjen i Vimmerby. Investeringen ökar effektiviteten vid sågen och ger ett förbättrat sågutbyte.

  • Den 22 januari tecknade Bergs Timber en avsiktsförklaring om förvärv av Norvik hf:s verksamheter i Baltikum och Storbritannien. Arbetet med den fortsatta förvärvsprocessen har löpt på enligt plan och bedömning är att transaktionen skall kunna slutföras under maj månad.

  

Andra kvartalet (1 december 2017 - 28 februari 2018)

  • Nettoomsättningen uppgick under andra kvartalet till 331,9 Mnkr (258,3) vilket innebär en ökning med 28 %.

  • Rörelseresultatet uppgår till 13,7 Mnkr (-1,5) och resultatet efter skatt blev 9,6 Mnkr (-2,9). Detta ger ett resultat per aktie på 0,06 kronor (-0,02).

  • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår till -10,4 Mnkr (-29,9), vilket är 19,5 Mnkr bättre jämfört med samma period föregående år.

  • Den 25 januari hölls årsstämma i Bergs Timber Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att genomföra en utdelning med 5 öre per aktie. Utdelningen är utbetalad under februari.

  

Bergs Timber AB (publ), org.nr: 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon 010-19 98 500.
Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.se
  
 (http://www.bergstimber.se)

Koncernens verksamhet
Bergs Timber producerar och säljer sågade och vidareförädlade trävaror med fokus på kundanpassning. Produktionen sker i fem sågverksanläggningar belägna i Mörlunda, Orrefors, Gransjö, Broakulla och Vimmerby samt i träskyddsanläggningen Bitus beläget i Nybro. Vid fyra av koncernens sågverksanläggningar finns hyvlerier för vidareförädling och alla anläggningar ligger inom ett avstånd på 14 mil. Den samlade sågverkskapaciteten uppgår efter förvärvet av sågverket i Vimmerby till ca 530 000 m³ sågade trävaror varav mer än hälften vidareförädlas genom hyvling. Bitus träskyddsbehandlar ca 180 000 m³ per år. Av trävarorna exporteras mer än 80 procent, främst till Storbritannien, USA, Danmark, Kina och Mellanöstern/Nordafrika.
Biprodukter från produktionen säljs till massa- och spånskiveindustrin samt som bränsle ifrån våra bränsleterminaler. Timmerråvaran anskaffas i huvudsak från områdena kring koncernens sågverk. Koncernen är ett komplett skogsserviceföretag som tillhandahåller allt från rådgivning gentemot skogsägare till slutavverkningsarbete. Moderbolaget Bergs Timber AB (publ) är sedan 1984 noterat på Stockholmsbörsen. Bolaget noteras idag på Nasdaq OMX Nordiska börs Stockholm Small Cap, materials.

Nettoomsättning och resultat för delårsperioden (1 september 2017 - 28 februari 2018)
Bergs Timber uppnådde under delårsperioden en nettoomsättning om 676,2 Mnkr (528,5). Ökningen av nettoomsättningen beror främst på att sågverket i Vimmerby ingår i koncernen från 9 januari 2017. Vidare påverkas nettoomsättningen positivt av höjda priser på sågade trävaror och biprodukter. Sågverket i Vimmerby tillför ca 130 Mnkr till koncernens nettoomsättning.

Rörelseresultatet blev 34,7 Mnkr (3,9). Resultat efter skatt blev 25,4 Mnkr (0,4) vilket gav ett resultat per aktie med 0,15 kronor (0,00). Från och med 1 september tillämpas säkringsredovisning som medför att orealiserade valutakursdifferenser inte redovisas över resultaträkningen utan redovisas under rubriken periodens totalresultat, vars netto redovisas direkt mot eget kapital. Föregående år belastades resultatet med - 2,5 Mnkr i orealiserade valutakursdifferenser. Rensat för denna effekt är rörelseresultatet 28,3 Mnkr bättre än föregående år. Det förbättrade resultatet beror främst på förbättrade priser på sågade trävaror och biprodukter samt en god produktmix inom koncernen. Vidare har det brittiska pundet samt USD varit fortsatt starka under delårsperioden. Priserna på råvaran har ökat under delårsperioden vilket har en negativ resultatpåverkan. Avskrivningarna är lägre än föregående år. Detta beror dels på att maskinell utrustning blivit fullt avskriven och dels på att avskrivningstiden för maskinell utrustning vid sågverket i Mörlunda anpassats till beräknad återstående ekonomisk livslängd. Förändringarna har gjorts efter individuell genomgång som görs löpande.

Produktionen av sågade trävaror uppgår till 264 000 m3sv vilket är en ökning med 37 000 m3sv jämfört med samma period föregående år. Ökningen beror på förvärvet av sågverket i Vimmerby som ingår i koncernen från den 9 januari 2017. För jämförbara enheter är produktionen totalt något lägre än föregående år till följd av beslutade produktionsförändringar.

Nettoomsättning och resultat för andra kvartalet (1 december 2017 - 28 februari 2018)
Bergs Timber uppnådde under andra kvartalet en nettoomsättning om 331,9 Mnkr (258,3). Ökningen av nettoomsättningen beror främst på att sågverket i Vimmerby ingår under hela andra kvartalet innevarande år. Vidare har kvartalet inneburit högre utleveranser från jämförbara enheter samtidigt som priserna på sågade trävaror är högre än föregående år. För kvartalet bidrar sågverket i Vimmerby med 65 Mnkr (40) till koncernens nettoomsättning.

Rörelseresultatet blev 13,7 Mnkr (-1,5). Resultat efter skatt blev 9,6 Mnkr (-2,9) vilket gav ett resultat per aktie efter skatt med 0,06 kronor (-0,02). Från och med 1 september tillämpas säkringsredovisning som medför att orealiserade valutakursdifferenser inte redovisas över resultaträkningen utan redovisas under rubriken periodens totalresultat, vars netto redovisas direkt mot eget kapital. Föregående år påverkades rörelseresultatet positivt med 1,9 Mnkr i orealiserade valutakursdifferenser. Rensat för denna effekt är rörelseresultatet 17,1 Mnkr bättre än föregående år. Jämfört med föregående år är det främst förbättrade priser på sågade trävaror samt effekter från lönsamhetsförbättrande åtgärder som bidragit till resultatförbättringen. Samtliga marknader som koncernen levererar till uppvisar stigande priser på de produktsortiment som koncernen levererar. Även priserna på biprodukter är högre än motsvarande period föregående år. Priset på sågtimmer har fortsatt att öka under kvartalet och påverkar resultatet negativt.

Produktionen av sågade trävaror uppgår till 122 000 m3sv vilket är en ökning med 7 000 m3sv jämfört med samma period föregående år. Ökningen beror på förvärvet av sågverket i Vimmerby. För jämförbara enheter är produktionen lägre än föregående år. Produktionen har påverkats negativt av svåra väderförhållanden i de småländska skogarna som inneburit problem med transporter från skog till sågverk.

Likviditet, finansiering och investeringar (delårsperioden)
Tillgängliga likvida medel inklusive outnyttjade checkkrediter uppgår till 132,3 Mnkr (107,6), varav outnyttjade checkkrediter uppgår till 131,7 Mnkr (104,0). Därutöver finns beviljade outnyttjade garanti- och investeringsramar på 23,1 Mnkr (11,0). Koncernens räntebärande skulder med avdrag för likvida medel uppgår till 132,2 Mnkr (200,8). Nettoskulden har minskat med 68,6 Mnkr till följd av ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten. Soliditeten uppgår till 54,7 (48,4) procent. Räntekostnaden är lägre jämfört med föregående år vilket beror på en lägre genomsnittlig skuldsättning samt lägre räntenivåer. Det andra kvartalet har belastas med kreditavgifter för 2018 vilket medför en högre räntekostnad jämfört med första kvartalet. Den förbättrade likviditeten beror på ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten. Vidare har koncernens utleveranser varit på en för säsongen hög nivå vilket medfört att lagernivån är lägre än förväntat och att skuldsättningsgraden är på en för säsongen låg nivå.

Koncernens finansiering består av en kreditfacilitet som omfattar totalt 248 Mnkr. Faciliteten innefattar en checkräkningsfacilitet med en kreditram om 175 Mnkr, bankgarantiram om 25 Mnkr samt ett periodlån som ursprungligen uppgick till 48 Mnkr. Faciliteten löper till 2018-12-31. Utöver sedvanliga finansiella åtaganden såsom EBITDA-krav och nettoskuldsättningsgrad föreskriver avtalet att årlig vinstutdelning inte ska överstiga 50 procent av årets vinst. Under avtalsperioden uppgår de avtalade amorteringarna till 48 Mnkr. Koncernen har under delårsperioden uppfyllt samtliga villkor enligt avtalet. Utöver ovanstående facilitet har koncernen en checkräkningskreditram på 45 Mnkr som ligger utanför facilitetsavtalet. Då återstående kredittid för facilitetsavtalet understiger ett år redovisas hela faciliteten som kortfristig. I samband med de pågående diskussionerna kring förvärvet av Norvik Timber Industries pågår även diskussioner med koncernens kreditgivare kring förlängning av befintliga faciliteter. Koncernens huvudfinansiär har ställt sig positiva till en förlängning.

Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar under delårsperioden uppgår till 20,5 Mnkr (12,2). Investeringarna är till största delen kopplat till den pågående investeringen i ny biobränslepanna i Mörlunda samt moderniseringen av såglinjen i Vimmerby.

Framtidsutsikter
Konjunkturläget är fortsatt starkt och vi ser i dagsläget inga egentliga tecken på avmattning. Arbetslösheten fortsätter över lag att sjunka och inflationen börjar sakta öka både i EURO-länderna och USA. Med detta kommer ökade förväntningar på räntehöjningar och normalisering av de stimulanspaket som fortsatt verkar. Detta kan vara ett tecken på att vi närmar oss konjunkturtoppen för denna gång.
Efterfrågan på skogsråvara ökar i takt med att efterfrågan på förnyelsebara råvaror och bränsle ökar. Ett antal utvecklingsprojekt kring bränsle och nya trävarumaterial pågår och dessa ser lovande ut. Till detta skall läggas de nyligen slutförda och pågående utbyggnaderna av massaproduktionen i Skandinavien.
Den ökade efterfrågan på skogsråvara kan resultera i successivt höjda priser för timmer till sågverken. Samtidigt så kommer priserna för sågverkens betydelsefulla biprodukter att stiga. Likaså förväntar vi oss fortsatt stigande priser för sågade trävaror.
Den milda inledningen på vintern har fortsatt att ställa till problem för råvaruförsörjningen. Detta har påverkat hela Skandinavien och Baltikum med små timmerlager och produktionsstörningar som följd. Detta syns nu i statistiken för Sverige och Finland där produktion är lägre jämfört med föregående år. Det största problemet i dagsläget är brist på transportkapacitet och vi bedömer att det tar ytterligare någon månad innan situationen märkbart förbättras.
Vår egen råvaruförsörjning under delårsperiodens andra kvartal speglar den allmänna situationen med små industrilager. Positivt är att kontrakteringen av rotstående skog är god, vilket är en förutsättning för ett mer normalt råvarulager under sommaren och hösten.
Produktionen i våra sågverk har under kvartalet understigit våra förväntningar. Detta hänför sig helt till råvaruproblematiken. Vi ser nu positivt på att kunna hålla planerad produktionstakt under kommande kvartal. Det pågående förbättringsarbetet på Gransjöverken börjar ge resultat. Likaså fortgår investeringarna på Vimmerby- och Mörlundasågen planenligt. Produktionstakten för tryckimpregnerade varor på Bitus har under inledningen av året varit hög.
Den globala efterfrågan på trävaror är god och leveranstakten är bra för årstiden med sjunkande lager av färdigvaror som följd. Vår bedömning är att produktionen inte fullt ut kommer att kunna möta efterfrågan när vi nu går in i en säsong med ökad efterfrågan och att priserna för trävaror därför med all sannolikhet kommer att stiga ytterligare. Situationen för våra biprodukter är likvärdig och även för dessa sortiment stiger priserna.
Vi har jämfört med föregående år ett ökat råvarupris med 6-8%, beroende av sortiment. Priserna på sågade trävaror och biprodukter har haft en något högre ökningstakt och lönsamheten har förbättrats i takt med detta. Vi har nu avslutat vårt säsongsmässigt svagaste kvartal. Det finns fortsatt en viss risk för mindre produktionsstörningar på grund av en ojämn timmerförsörjning under våren. Sammantaget så ser vi fram emot den närmaste tiden med tillförsikt och en god sågverkskonjunktur.

Förändrad redovisning av finansiella instrument
Från och med den 1 september 2017 tillämpar Bergs Timber säkringsredovisning för säkring av valutarisker enligt IAS 39. Övergången till säkringsredovisning görs för att anpassa redovisning till att bättre avspegla koncernens riskhantering. Orealiserade värdeförändringar på derivatinstrument som är identifierade som kassaflödessäkring redovisas i övrigt totalresultat till den del säkringarna uppfyller effektivitetskravet och de ackumulerade värdeförändringarna redovisas i säkringsreserven som ingår i eget kapital.

Förvärv av Norvik hf:s verksamhet i Baltikum och Storbritannien
Den 22 januari 2018 har Bergs Timber ingått en avsiktsförklaring om förvärv av Norvik hf:s verksamhet i Baltikum och Storbritannien. Bolagen som avses förvärvas (målbolagen) bedriver verksamhet i Estland, Lettland och Storbritannien. Verksamheterna bedrivs inom tre huvudområden; produktion av sågade trävaror, träförädlingsverksamhet samt hamn- och distributionsverksamhet. Målbolagen har för perioden 160901 - 170831 en årsomsättning på 1 613 Mnkr och har ett rörelseresultat på ca 102 Mnkr. Antalet anställda uppgår till ca 800.
Förvärvet avses betalas dels genom 170 miljoner nyemitterade aktier i Bergs Timber, och dels med 270 Mnkr som kontant betalning. Vidare ingår i villkoren en möjlig resultatbaserad tilläggsköpeskilling vilken kan uppgå till högst 40 Mnkr. Baserat på en börskurs om 2,56 kr/aktie för Bergs Timber och valutakurser per 28 februari uppgår det beräknade förvärvspriset till 745,2 Mnkr. Förvärvet är avhängigt ett antal villkor såsom genomförande av så kallad "Due Diligence", godkännande av tillsynsmyndigheter och konkurrensmyndigheter, godkännande vid extra bolagsstämma, säkerställande av finansiering samt i övrigt sedvanliga villkor. Arbetet med att genomföra förvärvet har fortgått enligt plan och en extra bolagsstämma för slutligt beslut om genomförandet beräknas hållas under maj månad. Den totala kostnaden för att genomföra förvärvet uppskattas till ca 9 Mnkr varav ca 5 Mnkr avser transaktionskostnader och kommer att belasta resultatet och ca 4 Mnkr emissionskostnader och ingår då i köpeskillingen. Hittills har 1,5 Mnkr belastat resultatet och resterande ca 3,5 Mnkr kommer att belasta resultatet under räkenskapsårets tredje kvartal. Ytterligare information om avsiktsförklaringen har lämnats i Pressmeddelande 2018-01-22 och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.bergstimber.se.

Moderbolaget
Moderbolagets verksamhet avser förvaltning av aktier i dotterbolag samt koncernövergripande administrativa uppgifter. Verksamheten har bedrivits i samma omfattning som tidigare år. Vid årsstämman för bolaget 2018-01-25 beslutades om förändring av räkenskapsår. Beslutet innebär att räkenskapsåret kommer att sammanfalla med kalenderåret. Enligt beslutet kommer innevarande räkenskapsår att förlängas och omfatta perioden 2017-09-01 - 2018-12-31. Kommande rapportperioder har anpassats efter förslaget.

Information om risker och osäkerhetsfaktorer
Prisutveckling
Prisutvecklingen för trävaror styrs till stor del hur den globala konsumtionen överensstämmer med den globala produktionen. Råvarukostnaden är en mycket stor del av den färdiga produktens försäljningsvärde varför produkten är mycket känslig för prisförändringar av skogsråvaran. Råvaran anskaffas företrädesvis i närområdet och utbud och efterfrågan av råvaran påverkar på kort sikt prissättningen i stor omfattning.

Finansiella risker
Bergs Timber är exponerad för finansiella risker, vilka huvudsakligen är relaterade till likviditets- och kassaflödesrisker i samband med likviditets- och skuldhantering och valutarisker i samband med exportaffärer. En stor del av finansieringen är beroende av uppfyllandet av sedvanliga finansiella åtagande, vilka rapporterats ovan under stycket likviditet. Avseende valutaexponering är koncernens policy att normalt 50-75 procent av förväntat valutaflöde för de närmaste sex månaderna skall säkras. Verkligt värde för koncernens valutaterminskontrakt uppgår per 2018-02-28 till -5,7 Mnkr. Verkligt värde för valutaterminskontrakt är fastställd enligt nivå 2 och har beräknats utifrån rådande marknadsläge.

Anläggningsvärden
Koncernen har under tidigare år redovisat negativa resultat, vilket har föranlett prövning av redovisade anläggningsvärden genom s.k. nedskrivningstest. Prövningen baseras på vår bästa bedömning av den framtida utvecklingen. Den prövning som gjorts visar att något nedskrivningsbehov inte föreligger. En framtida negativ avvikelse kan komma att påverka redovisade anläggningsvärden. För en ytterligare beskrivning av nedskrivningsprövning hänvisas till årsredovisningen 2016/17.

För en fullständig redogörelse av identifierade risker samt företagets arbete med att hantera dessa hänvisas till årsredovisningen 2016/17. Någon väsentlig förändring i bolagets riskbild har inte skett sedan avlämnandet av årsredovisningen.

Närståendetransaktioner
Transaktioner med styrelseledamöter, ledande befattningshavare och till dessa närstående bolag omfattar inköp av skogsråvara, skogliga tjänster, rådgivningstjänster, trävaror och byggnadstjänster samt försäljning av maskinell utrustning, biprodukter och impregneringstjänster. Samtliga affärer har skett till marknadsvärde. Inga transaktioner har ägt rum mellan Bergs Timber och närstående som väsentligt påverkat koncernens ställning och resultat.
Moderbolaget har haft närståendetransaktioner med koncernens dotterbolag i form av försäljning av lednings- och administrationskostnader. Omfattningen av transaktioner med närstående har inte förändrats jämfört med den information som lämnats i årsredovisningen 2016/17.

Rapportperioder
- Delårsrapport september-maj, den 5 juli 2018.
- Delårsrapport september-augusti, den 4 oktober 2018.
- Bokslutskommuniké september-december 2017/18, den 14 februari 2019

Redovisningsprinciper
Föreliggande delårsrapport har för koncernen upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och IAS 34 Delårsrapportering, och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen. Koncernen tillämpar IFRS och tolkningsuttalande från IFRIC såsom de har godkänts av EU-kommissionen för tillämpning inom EU. Från räkenskapsåret 2017/18 tillämpar koncernen säkringsredovisning enligt IAS 39 avseende redovisning av finansiella instrument. Övriga redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer med de principer som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen. Upplysningar enligt IAS 34 Delårsrapportering lämnas såväl i noter som på annan plats i delårsrapporten. Angående införandet av IFRS 9, "Financial Instruments" och IFRS 15, "Redovisning av intäkter" har koncernens arbete med att utreda effekterna inte kommit längre än jämfört med tidpunkten för publiceringen av årsredovisningen för 2016-17. Arbetet med att utreda effekterna kommer att avslutas under hösten 2018.

Omfattning och karaktär av finansiella tillgångar och skulder är i allt väsentligt oförändrat mot årsbokslutet den 31 augusti 2017. I likhet med rapporteringen vid årsbokslutet överensstämmer redovisade värden med verkligt värde.
Belopp inom parentes avser värden för samma period föregående räkenskapsår om inte annat anges.

Undertecknade försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt över moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de bolag som ingår i koncernen står inför.

Mörlunda den 5 april 2018
   

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Bergs Timber AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 april 2018 klockan 13.00. Delårsrapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.Bergstimber.se

Ytterligare information avseende delårsrapporten kan lämnas av verkställande direktör Peter Nilsson på telefonnummer 010 - 19 98 500.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/