Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

Aktieägarna i Bergs Timber AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 14 maj 2018 klockan 14.00

17:00 / 17 April 2018 Bergs Timber Press release

Aktieägarna i Bergs Timber AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 14 maj 2018 klockan 14.00 på Campus Hultsfred (Metropol), Transportgatan 4, 577 39 Hultsfred.

Anmälan och deltagande
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 7 maj 2018,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Bergs Timber AB (publ), Att: Jörgen Karlsson, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda eller per e-post: info@bergstimber.sesenast måndagen den 7 maj 2018 kl. 13.00. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom fullmakter, registreringsbevis eller motsvarande.

Anmälningsblankett och fullmaktsformulär kan med fördel användas och finns tillgängliga på bolagets webbplats: www.bergstimber.se.

Förvaltarregistrerade aktier och fullmakt för ombud
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste, för att äga rätt att delta vid stämman, ha registrerat aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering skall vara verkställd senast måndagen den 7 maj 2018, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten avser juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakter i original och registreringsbevis för den juridiska personen bör vara bolaget tillhanda senast måndagen den 7 maj 2018 under ovanstående adress.

Antal aktier och röster
Per dagen för denna kallelse finns totalt 170 787 689 registrerade aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1.
Stämmans öppnande;

2.
Val av ordförande vid stämman;

3.
Upprättande och godkännande av röstlängd;

4.
Godkännande av dagordningen;

5.
Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet;

6.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

7.
Förslag till beslut om nyemission av aktier med betalning genom överlåtelse av apportegendom;

8.
Fastställande av antalet styrelseledamöter;

9.
Val av styrelseledamöter;

10.
Fastställande av arvoden åt styrelsen;

11.
Stämmans avslutande.

Förslag till beslut om nyemission av aktier med betalning genom överlåtelse av apportegendom (ärende 7)

Styrelsen i Bergs Timber AB (publ) föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska ökas med 170 000 000 kronor genom emission av 170 000 000 nya aktier av serie B. Följande huvudsakliga villkor ska gälla.

1.
Rätt att teckna nya aktier ska endast tillkomma Norvik hf, ett bolag bildat under isländsk rätt med organisationsnummer 670400.2390, som ende aktieägare i de två lettiska bolagen SIA Vika Wood och BYKO-LAT SIA, de två estniska bolagen Aktsiaselts Laesti och Aktsiaselts EWP samt det engelska bolaget Continental Wood Limited ("Målbolagen"), med rätt och skyldighet att betala de nya aktierna genom överlåtelse av aktier i Målbolagen.

2.
De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag som infaller efter det att de nyemitterade aktierna förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

3.
Teckning av aktier ska ske på teckningslista senast den 31 maj 2018. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga teckningstiden.

4.
Betalning för tecknade aktier ska erläggas genom överlåtelse (apportöverlåtelse) av aktier i Målbolagen i samband med aktieteckningen. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga tiden för betalning.

5.
Den apportegendom som tillförs bolaget har tagits upp i styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen till ett beräknat sammanlagt värde om 718 800 000 kronor, varav 448 800 000 kronor är avsett att betalas med nyemitterade aktier av serie B i bolaget, vilket således motsvarar en teckningskurs om 2,64 kronor per aktie, vilket enligt styrelsens bedömning inte överstiger egendomens verkliga värde.
Vid värderingen av apportegendomen har styrelsen beaktat flera olika värderingsmetoder såsom diskonterade kassaflöden och relativvärdering, samt har även en fairness opinion lämnats av en oberoende värderingsman. På grundval av de uppgifter som har presenterats i anknytning till förhandling, due diligence samt annan för styrelsen känd information om Målbolagen och deras verksamhet, är det styrelsens bedömning att värdet på apportegendomen minst motsvarar värdet av det vederlag som ska utges för apportegendomen. Värdet till vilket apportegendomen ska tas upp i bolagets balansräkning kan dock till följd av tillämpliga redovisningsregler komma att förändras beroende på förhållandena vid den s.k. transaktionstidpunkten.

Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att betalning för aktierna ska ske med apportegendom.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Valberedningens förslag till stämmoordförande, fastställande av antalet styrelseledamöter, val av styrelseledamöter samt fastställande av arvoden åt styrelsen (ärendena 2, 8, 9 och 10)
Årsstämman den 25 januari 2018 beslutade att utse Bertil Lönnäs, Peter Thormalm och Lisa Almgren till valberedning med Bertil Lönnäs som ordförande. Nedan följer deras förslag till beslut.

Ärende 2 - Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Jesper Schönbeck väljs till stämmoordförande.

Ärende 8 - Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) av stämman utsedda ledamöter utan suppleanter. I styrelsen ingår dessutom två (2) arbetstagarrepresentanter och en (1) arbetstagarsuppleant.

Ärende 9 - Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelseledamöterna Sampsa Auvinen och Magnus Wennerholm, som har ställt sina platser till förfogande, ersätts av Gudmundur H Jónsson och Ingrīda Blūma för tiden intill slutet av kommande årsstämma.

Valberedningen föreslår vidare att Michael Bertorp väljs till styrelseordförande för tiden intill slutet av kommande årsstämma.

Ärende 10 - Fastställande av arvoden åt styrelsen

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska ökas till 10 prisbasbelopp och att till övriga årsstämmovalda externa ledamöter ska ökas till 3,5 prisbasbelopp.

Valberedningen föreslår vidare att nuvarande arvoden till utskotten kvarstår oförändrade, innebärande i enlighet med beslut på årsstämman den 25 januari 2018, att arvode till ordförande i revisionsutskottet utgår med 0,5 prisbasbelopp och att övriga ledamöter i revisionsutskott arvoderas med ett dagarvode per sammanträde uppgående till 2 500 kronor per sammanträde samt att ledamöterna i ersättningsutskottet arvoderas med ett dagarvode per sammanträde uppgående till 2 500 kronor per sammanträde.

Valberedningen föreslår även att, med anledning av att årsstämman den 25 januari 2018 beslutade om ändring av bolagsordningen avseende bolagets räkenskapsår till att omfatta tiden från den 1 januari till den 31 december samt beslutade att det innevarande räkenskapsåret skulle förlängas till att omfatta tiden från den 1 september 2017 till den 31 december 2018, arvodet till styrelsens ordförande och ledamöter samt till ordförande i revisionsutskottet justeras pro rata för att omfatta den förlängda tjänstgöringsperioden, med beaktande av ökat arvode från och med dagens datum enligt ovan, såsom tillämpligt.

För de styrelseledamöter som frånträder respektive nyväljs på den extra bolagsstämman 14 maj 2018 föreslås att arvodet ska fördelas pro rata för deras respektive tjänstgöringsperioder under tiden från årsstämman 2018 intill slutet av kommande årsstämma, med beaktande av justeringarna ovan såsom tillämpligt.

Gudmundur H Jónsson
Gudmundur H Jónsson är isländsk medborgare, född 1977. Gudmundur har en kandidatexamen i företagsekonomi från University of Iceland och är styreleseordförande i BYKO ehf., Smaragardur ehf. och Fasteignafelagid Smidjuvellir 9 ehf. Gudmundur är även styrelseledamot i Norvik hf., Sterna ehf., Deilir Taeknithjonusta, Straumborg ehf., Perita ehf., NTI, Axiom ehf. och Landsorka ehf. Gudmundur innehar, direkt och indirekt, 23,12 procent av aktierna och rösterna i Norvik hf, som i sin tur innehar 29,52 procent av aktierna och rösterna aktier i Bergs Timber.

Ingrīda Blūma
Ingrīda Blūma är lettisk medborgare, född 1961. Ingrīda har en kandidatexamen i finans och kredit från University of Latvia och en masterexamen i samhällsvetenskap från Stockholms Universitet. Hon har även genomfört en Advanced Management Training Programme hos INSEAD. Ingrīda är styrelseordförande i NGO Mission Possible och styrelseledamot i JSC Hansamatrix, JSC Expobank, JSC Rigas piena kombinats och LTD i-bloom. Hon är även lärare vid Riga Business School. Ingrīda innehar inga aktier i Bergs Timber.

____________________

Majoritetskrav
Enligt 16 kap 2 och 8 §§ aktiebolagslagen krävs för giltigt beslut enligt ärende 7 ovan bifall av minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Fullständiga förslag m.m.
Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständiga förslag avseende ärende 7 samt styrelsens redogörelser och revisorns yttranden enligt 13 kap 6-8 §§ aktiebolagslagen kommer senast från och med den 23 april 2018 att finnas tillgängliga hos bolaget, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, och sänds till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Materialet kommer då även att finnas tillgängligt på bolagets webbplats (www.bergstimber.se).

____________________

Mörlunda i april 2018
Bergs Timber AB (publ)
Styrelsen

Adress mm
Bergs Timber AB (publ), org.nr: 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon 010-19 98 500.
Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.se

Frågor avseende denna kallelse kan lämnas av Bergs Timbers VD och koncernchef Peter Nilsson (+46 703 15 09 27 eller +46 10 19 98 504) eller finanschef Jörgen Karlsson (+46 10 19 98 500).

Denna information är sådan information som Bergs Timber AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 april kl. 17:00.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/