Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

DELÅRSRAPPORT för Bergs Timber AB (publ)

13:00 / 4 October 2018 Bergs Timber Press release

perioden 1 september 2017 - 31 augusti 2018*

Fjärde kvartalet
(1 juni 2018 - 31 augusti 2018)

  • Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 838,2 Mnkr (333,7) vilket innebär en ökning med 151 %.

  • Rörelseresultatet uppgick till 68,0 Mnkr (11,3) och resultatet efter skatt blev 58,8 Mnkr (8,6). Detta ger ett resultat per aktie på 0,17 kronor (0,05).

  • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 124,4 Mnkr (86,4).  

  • Förvärvet av Norviks verksamheter i Baltikum och Storbritannien slutfördes i maj och ingår i resultat och omsättning hela perioden.

Delårsperioden
(1 september 2017 - 31 augusti 2018)
  • Bergs Timber uppnådde under delårsperioden en nettoomsättning på 2 038,2 Mnkr (1 243,8) vilket innebär en ökning med 64 %.

  • Rörelseresultatet blev 159,0 Mnkr (37,1). Resultatet efter skatt uppgår till 126,8 Mnkr (25,0), och resultatet per aktie uppgår till 0,58 kronor (0,15).

  • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten är fortsatt starkt och uppgår under delårsperioden till 200,3 Mnkr (111,8).
  • De förvärvade bolagen ingår i resultat och omsättning från och med den 15 maj 2018.
VD-kommentar
Under perioden 1 juni-31 augusti, det fjärde kvartalet, har vi påbörjat integrationen av de förvärvade bolagen i Baltikum och Storbritannien. Vi har beslutat oss för en decentraliserad organisationsstruktur där de fem dotterbolagen (Vika Wood, Byko-Lat, Bergs Timber Production, Laesti och CWL) kommer att fortsätta med lokala företagsledningar och resultatansvar. Inom de områden där vi kan se tydliga synergier kommer bolagen att samarbeta. Vi har identifierat ett antal intressanta möjligheter som vi kommer att jobba vidare med under hösten.

Detta är det första kvartal vi redovisar ett resultat där de förvärvade bolagen ingår. Det fjärde kvartalet är normalt ett svagare kvartal till följd av låg produktionsvolym under sommaren och underhållsarbeten. Marknaderna för alla våra olika produkter fortsätter att vara stark och vi kan redovisa ett tydligt förbättrat resultat. Alla verksamheter går enligt plan eller bättre. Vi är mycket nöjda med företagsledningarna och verksamheternas utveckling i de förvärvade bolagen.

Råvara och produktion
2018 har inneburit många utmaningar när det gäller timmertillförsel. Efter sommaren har dock alla svenska och baltiska enheter normala eller till och med högre lagernivåer än normalt för säsongen. Vi har säkrat timmerbehovet för resterande del av året och timmerpriserna förväntas vara oförändrade. Marknaden för våra biprodukter fortsätter att vara stark med fortsatta prisjusteringar efter sommaren.

Under det fjärde kvartalet har vi investerat ca 30 Mnkr i en ny såglinje vid sågverket i Vimmerby. Investeringen är slutförd och vi hade, som planerat, tio veckors produktionsstopp. Vi beräknar att vara på planerad produktionstakt från och med september. Vi har också genomfört en investering om 25 Mnkr i en ny biobränslepanna vid sågverket i Mörlunda. Under hösten kommer vi att färdigställa investeringen i en ny hyvellinje i Byko-Lat för 25 Mnkr och investeringen i ett nytt justerverk för 100 Mnkr i Vika Wood.

Marknad
Den globala produktionen av sågade trävaror fortsätter att vara på en rekordhög nivå. Efterfrågan på trävaror fortsätter att öka med 1-3 % på årsbasis. Lagernivåerna hos producenterna är fortsatt låga. Lagren av trävaror i Kina har på vissa håll varit höga och det har varit en period med lagersänkningar och lägre inköpsaktivitet. Vi har också haft en tydlig priskorrigering i USA där prisnivån nu är mer i linje med den på övriga marknader. Försäljningen till Storbritannien fortsätter att vara god och aktiviteten i byggsektorn är fortsatt på en hög nivå. Efterfrågan på den svenska marknaden har präglats av lägre aktivitet i byggsektorn under den osedvanligt varma sommaren. Efterfrågan i de baltiska länderna fortsätter att vara bra.

För att sammanfatta marknadsläget har vi under det fjärde kvartalet gått från en marknad i obalans, med delvis brist på trävaror, till en mer balanserad marknad.

Framtidsutsikter
Marknaden för samtliga våra produkter är fortsatt gynnsam. Priset på råvara är stabilt och vi förväntar bra produktionsvolymer. Under hösten kommer vi att utreda hur vi bättre kan använda vår försäljnings- och distributionsverksamhet i Storbritannien. Vi kommer också att se över strategin för våra två estländska sågverk.

Peter Nilsson

VD/Koncernchef

Nettoomsättning och resultat för fjärde kvartalet (1 juni 2018 - 31 augusti 2018)
Bergs Timber uppnådde under det fjärde kvartalet en nettoomsättning om 838,2 Mnkr (333,7). Ökningen av nettoomsättningen beror på de genomförda förvärven från Norvik samt att priserna på sågade trävaror och biprodukter är högre än föregående år. För kvartalet bidrar de förvärvade enheterna med 500,0 Mnkr till koncernens nettoomsättning. Nettoomsättningen för jämförbara enheter ökade med 16,3 Mnkr. Försäljningsvolymen är lägre är föregående år men har kompenserats av högre försäljningspriser. Den lägre försäljningsvolymen beror på lägre produktionsvolymer till följd av investeringen i sågverket i Vimmerby och lägre försäljning på den svenska marknaden till följd av den varma sommaren.

Rörelseresultatet har förbättrats och uppgår till 68,0 Mnkr (11,3). De förvärvade enheterna bidrar med 36,9 Mnkr i positivt rörelseresultat. För jämförbara enheter uppgår resultatförbättringen till 19,8 Mnkr och förklaras främst av förbättrade priser på sågade trävaror samt effekter från lönsamhetsförbättrande åtgärder. Samtliga marknader som koncernen levererar till uppvisar stigande priser. Även priserna på biprodukter är högre än motsvarande period föregående år till följd av högre efterfrågan. Priset på sågtimmer har fortsatt att öka under kvartalet och påverkar resultatet negativt.

Produktionen av sågade trävaror uppgick i den svenska verksamheten till 87 000 m3sv vilket är 13 000 m3sv lägre än föregående år. Den lägre produktionsvolymen förklaras av investeringen i sågverket i Vimmerby. Produktionsvolymen är på normal nivå från och med september.

Nettoomsättning och resultat för delårsperioden (1 september 2017 - 31 augusti 2018)
Bergs Timber uppnådde under delårsperioden en nettoomsättning om 2 038,2 Mnkr (1 243,8). Den ökade nettoomsättningen beror på genomförda förvärv från Norvik samt förbättrade priser på sågade trävaror och biprodukter. De förvärvade enheterna ingår från och med den 15 maj i koncernens nettoomsättning och bidrar med 592,0 Mnkr till koncernens nettoomsättning. Nettoomsättningen för jämförbara enheter ökade med 214,1 Mnkr till följd av högre försäljningspriser. Leveransvolymerna från jämförbara enheter var något lägre än föregående år.

Rörelseresultatet är förbättrat och uppgår till 159,0 Mnkr (37,1). De förvärvade bolagen har bidragit med 44,3 Mnkr i rörelseresultat för perioden 15 maj-31 augusti. Det förbättrade rörelseresultatet för jämförbara enheter uppgår till 77,6 Mnkr och beror främst på förbättrade priser på sågade trävaror och biprodukter samt en god produktmix. Priserna på råvaran har ökat under delårsperioden vilket har en negativ resultatpåverkan. Avskrivningarna är för jämförbara enheter är 10,5 Mnkr lägre än föregående år. Detta beror dels på att maskinell utrustning blivit fullt avskriven och dels på att avskrivningstiden för maskinell utrustning vid sågverket i Mörlunda anpassats till beräknad återstående ekonomisk livslängd. Förändringarna har gjorts efter individuell genomgång som görs löpande. Transaktionskostnader kopplade till förvärvet av verksamheterna från Norvik uppgår till 6,5 Mkr.

Produktionen av sågade trävaror uppgick i den svenska verksamheten till 487 000 m3sv vilket är en ökning med 25 000 m3sv jämfört med samma period föregående år. Ökningen beror på förvärvet av sågverket i Vimmerby som ingår i koncernen från den 9 januari 2017. Produktionen har under vintern påverkats negativt av svåra väderförhållanden som medfört problem att transportera timmer från skog till sågverk.

Finansiering
Koncernens huvudsakliga finansiering består av en kreditfacilitet som totalt omfattar 364,8 Mnkr. Faciliteten innefattar en checkräkningsfacilitet med en kreditram om 220 Mnkr, ett periodlån om 119,8 Mnkr och en bankgarantiram om 25 Mnkr. Faciliteten löper till 2019-05-31. Faciliteten innehåller finansiella kovenanter med en första uppföljning den 31 december 2018. Under avtalsperioden uppgår de avtalade amorteringarna till 19,8 Mnkr. Utöver ovanstående facilitet har moderbolaget upptagit lån via två säljarreverser från Norvik hf om totalt 170 Mnkr. Dessa reverser skall amorteras med 100 Mnkr 2019-06-30 och 70 Mnkr per 2020-06-30. I de förvärvade bolagen finns olika lokala finansiärer.

Total nettoskuld för koncernen uppgår per 2018-08-31 till 516,5 Mnkr (122,3). Den totala nettoskulden i de förvärvade bolagen uppgår per 2018-08-31 till 176,8 Mnkr. Ökningen av koncernens nettoskuld är i sin helhet hänförligt till det genomförda förvärvet. Under hösten 2018 kommer koncernen att genomföra en översyn av det totala finansieringsupplägget. Nettoskuldsättningsgraden uppgick per 2018-08-31 till 0,51 (0,31).

Kassaflöde och tillgängliga medel
Kassaflödet från den löpande verksamheten har förbättrats och uppgick till 200,3 Mnkr (111,8). Tillgängliga likvida medel inklusive outnyttjade checkkrediter uppgår till 336,6 Mnkr (177,6), varav outnyttjade checkkrediter uppgår till 279,5 Mnkr (176,5). Därutöver finns beviljade outnyttjade garantiramar på 24,2 Mnkr (15,5). Räntekostnaden för delårsperioden är högre jämfört med föregående år och förklaras av nya lån till följd av förvärvet. Det förbättrade kassaflödet från den löpande verksamheten har bidragit till ett lägre utnyttjande av koncernens checkkrediter.

Investeringar
Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar under delårsperioden uppgick till 110,4 Mnkr (35,2). Investeringarna avser till största delen den pågående investeringen i ett nytt justerverk i Vika Wood, ny biobränslepanna i Mörlunda samt moderniseringen av såglinjen i Vimmerby. Koncernens investeringar i dotterbolag beskrivs under rubriken förvärv.

Förvärv av Norvik hf:s verksamhet i Baltikum och Storbritannien
Den 15 maj slutfördes förvärvet av Norvik hs's verksamhet i Baltikum och Storbritannien. Förvärvet består av samtliga aktier i Aktsiaselts Laesti och Aktiaselts EWP i Estland, som driver två sågverk, SIA Vika Wood som driver ett sågverk i Lettland, BYKO-LAT SIA, bedriver vidareförädlingsverksamhet i Lettland samt Continental Wood Limited som bedriver distributions- och hamnverksamhet i England. Samtliga bolag benämns nedan som målbolagen.

Förvärvet har betalats dels genom 170 miljoner nyemitterade aktier i Bergs Timber, dels med 270 Mnkr som kontant betalning. Den kontanta betalningen har erlagts med 100 Mnkr i samband med slutförandet av förvärvet den 15 maj 2018, varefter återstår betalningar av köpeskillingen den 30 juni 2019 med 100 Mnkr och den 30 juni 2020 med 70 Mnkr. Vidare ingår i villkoren en möjlig resultatbaserad tilläggsköpeskilling vilken kan uppgå till högst 40 Mnkr baserat på resultatutfallet för perioderna 2018, 2019 och 2020. Tilläggsköpeskillingen bedöms få fullt utfall och har i förvärvsanalysen diskonterats med en räntesats om 5 % vilket motsvarar riskfri ränta med påslag för branschspecifik riskpremie. Baserat på en börskurs på transaktionsdagen den 15 maj, 2,85 kr/aktie för Bergs Timber, och valutakurser per 15 maj uppgår den överförda ersättningen/förvärvspriset till 788 Mnkr före förvärvsrelaterade kostnader.

En preliminär förvärvsanalys är upprättad. Analysen är preliminär då enstaka poster är föremål för vidare analys avseende verkligt värde och kan eventuellt komma att justeras

Den totala kostnaden för att genomföra förvärvet uppgår till 13,8 Mnkr varav 6,5 Mnkr avser transaktionskostnader och har belastat delårsperiodens resultat medan 7,3 Mnkr avser emissionskostnader som redovisas direkt mot koncernens egna kapital. Transaktionskostnaden ingår i raden övriga rörelsekostnader.

Proformaredovisning
För perioden juni-augusti 2017/18 är resultaten från de förvärvade bolagen fullt ut konsoliderade. För perioderna juni-augusti 2016/17, september-augusti 2017/18 och september-augusti 2016/17 har en proformaredovisning ställts samman som framgår av tabellen nedan. Proformaredovisningen har ställts samman utifrån både reviderade och icke reviderade räkenskaper och syftet är endast att illustrera den hypotetiska påverkan förvärvet skulle ha påverkat resultaträkningen. För pro forma perioderna antas att förvärvet skedde i början av respektive period.

Säsongsvariationer
Bergs Timbers verksamhet uppvisar säsongsvariationer. Efterfrågan på sågade trävaror är normalt högre under perioderna maj-juni och september-november. Försäljningsvolymerna under vinter- och sommarmånaderna är normalt lägre. Efterfrågan på förädlade trävaror till byggsektorn är normalt högre under maj-oktober. Produktionsvolymen i sågverken är lägre i juli och augusti till följd av semestrar och underhållsarbeten.

Framtidsutsikter
Marknaden för samtliga våra produkter är fortsatt gynnsam. Priset på råvara är stabilt och vi förväntar bra produktionsvolymer.

Moderbolaget
Moderbolagets verksamhet avser förvaltning av aktier i dotterbolag samt koncernövergripande administrativa uppgifter. Moderbolaget har under delårsperioden slutfört förvärvet av Norvik hf:s verksamheter i Baltikum och Storbritannien. Med anledning av förvärvet hölls en extra bolagsstämma den 14 maj vilken beslutades om nyemission av 170 000 000 aktier. Vid den extra bolagsstämman beslutades också om förändringar i styrelsens sammansättning och Michael Bertorp valdes till ny ordförande för styrelsen.

Vid årsstämman för bolaget 2018-01-25 beslutades om förändring av räkenskapsår. Beslutet innebär att räkenskapsåret kommer att sammanfalla med kalenderåret. Enligt beslutet kommer innevarande räkenskapsår att förlängas och omfatta perioden 2017-09-01 - 2018-12-31. Kommande rapportperioder har anpassats efter förslaget.

Noter

Redovisningsprinciper
Föreliggande delårsrapport har för koncernen upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och IAS 34 Delårsrapportering, och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen. Koncernen tillämpar IFRS och tolkningsuttalande från IFRIC såsom de har godkänts av EU-kommissionen för tillämpning inom EU. Från räkenskapsåret 2017/18 tillämpar koncernen säkringsredovisning enligt IAS 39 avseende redovisning av finansiella instrument. Övriga redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer med de principer som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen. Upplysningar enligt IAS 34 Delårsrapportering lämnas såväl i noter som på annan plats i delårsrapporten. Angående införandet av IFRS 9, "Financial Instruments" och IFRS 15,"Redovisning av intäkter" och IFRS 16, "Leasing" har koncernens arbete med att utreda effekterna inte kommit längre än jämfört med tidpunkten för publiceringen av årsredovisningen för 2016-17. Arbetet med att utreda effekterna kommer att avslutas under hösten 2018.

Omfattning och karaktär av finansiella tillgångar och skulder är i allt väsentligt oförändrat mot årsbokslutet den 31 augusti 2017. I likhet med rapporteringen vid årsbokslutet överensstämmer redovisade värden med verkligt värde.

Belopp inom parentes avser värden för samma period föregående räkenskapsår om inte annat anges

Segmentsredovisning
Bergs Timber har tidigare identifierat fem segment som följs upp löpande och som uppfyller kraven för att aggregeras och därmed har endast ett rörelsesegment redovisats. Efter förvärvet pågår en översyn av koncernens uppföljningsstruktur och därmed segmentsredovisning. Under delårsperioden har ingen ny segmentsuppdelning gjorts varför verksamheten i denna rapport redovisas som ett segment.

Förändrad redovisning av finansiella instrument
Från och med den 1 september 2017 tillämpar Bergs Timber säkringsredovisning för säkring av valutarisker enligt IAS 39. Övergången till säkringsredovisning görs för att anpassa redovisning till att bättre avspegla koncernens riskhantering. Orealiserade värdeförändringar på derivatinstrument som är identifierade som kassaflödessäkring redovisas i övrigt totalresultat till den del säkringarna uppfyller effektivitetskravet och de ackumulerade värdeförändringarna redovisas i säkringsreserven som ingår i eget kapital.

Information om risker och osäkerhetsfaktorer
Prisutveckling
Prisutvecklingen för trävaror styrs till stor del hur den globala konsumtionen överensstämmer med den globala produktionen. Råvarukostnaden är en mycket stor del av den färdiga produktens försäljningsvärde varför produkten är mycket känslig för prisförändringar av skogsråvaran. Råvaran anskaffas företrädesvis i närområdet och utbud och efterfrågan av råvaran påverkar på kort sikt prissättningen i stor omfattning.

Finansiella risker
Bergs Timber är exponerad för finansiella risker, vilka huvudsakligen är relaterade till likviditets- och kassaflödesrisker i samband med likviditets- och skuldhantering och valutarisker i samband med exportaffärer. En stor del av finansieringen är beroende av uppfyllandet av sedvanliga finansiella åtagande, vilka rapporterats ovan under stycket likviditet. Avseende valutaexponering är koncernens policy att normalt 50-75 procent av förväntat valutaflöde för de närmaste sex månaderna skall säkras. Verkligt värde för koncernens valutaterminskontrakt uppgår per 2018-08-31 till -4,9 Mnkr. Verkligt värde för valutaterminskontrakt är fastställt enligt nivå 2 och har beräknats utifrån rådande marknadsläge.

Anläggningsvärden
Koncernen har under tidigare år redovisat negativa resultat, vilket har föranlett prövning av redovisade anläggningsvärden genom s.k. nedskrivningstest. Prövningen baseras på vår bästa bedömning av den framtida utvecklingen. Den prövning som gjorts visar att något nedskrivningsbehov inte föreligger. En framtida negativ avvikelse kan komma att påverka redovisade anläggningsvärden. För en ytterligare beskrivning av nedskrivningsprövning hänvisas till årsredovisningen 2016/17.

För en fullständig redogörelse av identifierade risker samt företagets arbete med att hantera dessa hänvisas till årsredovisningen 2016/17. Någon väsentlig förändring i bolagets riskbild har inte skett sedan avlämnandet av årsredovisningen.

Närståendetransaktioner
Transaktioner med styrelseledamöter, ledande befattningshavare och till dessa närstående bolag omfattar inköp av skogsråvara, skogliga tjänster, rådgivningstjänster, trävaror och byggnadstjänster samt försäljning av maskinell utrustning, biprodukter och impregneringstjänster. Samtliga affärer har skett till marknadsvärde. Utöver förvärvet av Norviks enheter i Baltikum och Storbritannien har inga transaktioner ägt rum mellan Bergs Timber och närstående som väsentligt påverkat koncernens ställning och resultat.

Moderbolaget har haft närståendetransaktioner med koncernens dotterbolag i form av försäljning av lednings- och administrationskostnader. Omfattningen av transaktioner med närstående har inte förändrats jämfört med den information som lämnats i årsredovisningen 2016/17.

Rapportperioder

- Bokslutskommuniké september-december 2017/18 27 februari 2019
- Delårsrapport 1 januari-31 mars 2019 8 maj 2019
- Årsstämma, räkenskapsåret 2017/18 8 maj 2019

Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Undertecknad försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt över moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de bolag som ingår i koncernen står inför.

Mörlunda den 4 oktober 2018

_________________________

Peter Nilsson, verkställande direktör

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Bergs Timber AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 oktober 2018 klockan 13.00. Delårsrapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.bergstimber.se

Ytterligare information avseende delårsrapporten kan lämnas av verkställande direktör Peter Nilsson på telefonnummer 070-315 09 27

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/