Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

Pressmeddelande från Bergs Timber AB (publ) årsstämma i Hultsfred.

17:00 / 25 January 2018 Bergs Timber Press release

Sammanfattning
  • VD Peter Nilsson rapporterade från verksamhetsåret och presenterade den delårsrapport för första kvartalet som offentliggjordes på förmiddagen.
  • Årsredovisningen för 2016/17 fastställdes och styrelse och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet.
  • Årsstämman fastställde styrelsens förslag till vinstdisposition, således en utdelning med 0,05 kronor per aktie.
  • Styrelseledamöterna Sampsa Auvinen, Åke Bergh, Michael Bertorp, Jon Helgi Gudmundson, Lars Gustafsson och Magnus Wennerholm omvaldes som ordinarie ledamöter.
  • Till ordförande omvaldes Lars Gustafsson.
  • Årsstämman beslutade att ändra bolagets räkenskapsår till att bli kalenderår, beslutades också att innevarande räkenskapsår förlängs från 12 till 16 månader och omfattar då perioden 1 september 2017 till 31 december 2018.
  • Styrelsen fick bemyndigande att fatta beslut om nyemission för att underlätta genomförandet av eventuella företagsförvärv samt möjliggöra extern kapitalanskaffning för finansiering.
  • Till revisorer omvaldes auktoriserade revisorn Christian Johansson och auktoriserade revisorn Magnus Andersson, båda Deloitte AB.

    
Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan även lämnas av verkställande direktör Peter Nilsson eller av bolagets finanschef Jörgen Karlsson, båda på telefonnummer 010-19 98 500.

Mörlunda 2018-01-25

Bergs Timber AB (publ)

Styrelsen

Lars Gustafsson
Styrelsens ordförande

Adress mm
Bergs Timber AB (publ), org.nr: 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon 010-19 98 500. Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.se

Denna information är sådan information som Bergs Timber AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 25 januari 2018 kl. 17.00.

Rapport från årsstämma
Styrelsens ordförande, Lars Gustafsson hälsade välkommen till årets årsstämma som hölls på Campus Hultsfred, Hultsfred kommun. VD Peter Nilsson rapporterade från verksamhetsåret och presenterade den delårsrapport för första kvartalet som lämnats under förmiddagen. Årsredovisningen för 2016/17 fastställdes och styrelse och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet.

Vinstdisposition
Årsstämman fastställde styrelsens förslag på vinstdisposition, till aktieägarna utdelas kr 0,05 per aktie. 

Val av styrelse och styrelseordförande samt arvode till styrelse
Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av sex ledamöter och ingen suppleant. Styrelseledamöterna Sampsa Auvinen, Åke Bergh, Michael Bertorp, Jon Helgi Gudmundson, Lars Gustafsson och Magnus Wennerholm omvaldes som ordinarie ledamöter.

Till ordförande omvaldes Lars Gustafsson.

Arvode till styrelseordförande fastställdes till 3,5 prisbasbelopp och arvode till övriga stämmovalda ledamöter fastställdes till 2,0 prisbasbelopp. Därutöver utgår arvode till ordförande i revisionsutskottet med 0,5 prisbasbelopp samt arvoderas övriga ledamöter i revisionsutskottet med ett dagarvode uppgående till 2 500 kronor per sammanträde. Ledamöter i ersättningsutskottet arvoderas med ett dagarvode uppgående till 2 500 kronor per sammanträde.
På efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Lars Gustafsson till ordförande i styrelsens revisionsutskott och till övriga ledamöter i revisionsutskottet omvaldes Åke Bergh och Magnus Wennerholm.

På efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Lars Gustafsson till ordförande i styrelsens ersättningsutskott och till övriga ledamöter i ersättningsutskottet omvaldes Åke Bergh och Magnus Wennerholm.

Val av valberedning
Till ledamöter i valberedningen inför nästa årsstämma omvaldes Bertil Lönnäs, Peter Thormalm och Lisa Almgren. Till valberedningens ordförande omvaldes Bertil Lönnäs. Arvode till valberedningens ordförande fastställdes till 0,5 prisbasbelopp. Övriga ledamöter i valberedningen arvoderas med ett dagarvode per sammanträde med 2 500 kronor per sammanträde.

Val av revisorer och revisorssuppleanter
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja auktoriserade revisorn Christian Johansson och auktoriserade revisorn Magnus Andersson, båda Deloitte AB, som revisorer för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt auktoriserade revisorn Per Svensson och auktoriserade revisorn Erik Olin, båda Deloitte AB, som revisorssuppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut om ändrat räkenskapsår
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningen så att räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret. Beslutades även att förlänga innevarande räkenskapsår så att det omfattar perioden 2017-09-01 till 2018-12-31.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier
För att underlätta genomförandet av eventuella företagsförvärv samt möjligöra extern kapitalanskaffning för finansiering lämnade stämman följande bemyndigande. Styrelsen får under tiden intill nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier. Betalning skall kunna ske med bestämmelser om apport eller kvittning samt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen skall ske på marknadsmässiga villkor. Ökningen av aktiekapitalet får dock uppgå till maximalt 17 000 000 kronor (motsvarande 17 000 000 B-aktier).

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Förslaget finns i sin helhet presenterat i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen 2016/17 samt i kallelsen till årsstämman.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/