Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

Delårsrapport för perioden 1 september 2017 - 30 november 2017 för Bergs Timber AB (publ)

13:00 / 25 January 2018 Bergs Timber Press release

Sammanfattning

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Delårsperioden och första kvartalet (1 september 2017 - 30 november 2017)
 Bergs Timber uppnådde under delårsperioden en nettoomsättning på 344,2 Mnkr (270,2) vilket innebär en ökning med 27 %.
 Rörelseresultatet blev 21,1 Mnkr (5,5). Resultatet efter skatt uppgår till 15,8 Mnkr (3,4), och resultatet per aktie uppgår till 0,09 kronor (0,02).
 Den finansiella ställningen är stark. Soliditeten uppgår till 56,5 procent och tillgängliga likvida medel inklusive ej utnyttjade checkkrediter uppgår till 170,3 Mnkr (115,2). Vidare uppgår koncernens räntebärande nettoskuld, efter avdrag för likvida medel, till 101,9 Mnkr (135,1).
 Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten är fortsatt starkt och uppgår under delårsperioden till 29,1 Mnkr (40,8).
 Styrelsen för Bergs Timber AB har beslutat om att investera 27,5 Mnkr i en ombyggnad av såglinjen i Vimmerby. Investeringen ökar effektiviteten vid sågen och ger ett förbättrat sågutbyte.

 Efter delårsperiodens utgång, den 22 januari 2018, har Bergs Timber tecknat en avsiktsförklaring om förvärv av Norvik Timbers Industries verksamhet i Baltikum och Storbritannien.

Bergs Timber AB (publ), org.nr: 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon 010-19 98 500.

Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.se

Koncernens verksamhet
Bergs Timber producerar och säljer sågade och vidareförädlade trävaror med fokus på kundanpassning. Produktionen sker i fem sågverksanläggningar belägna i Mörlunda, Orrefors, Gransjö, Broakulla och Vimmerby samt i träskyddsanläggningen Bitus beläget i Nybro. Vid fyra av koncernens sågverksanläggningar finns hyvlerier för vidareförädling och alla anläggningar ligger inom ett avstånd på 14 mil. Den samlade sågverkskapaciteten uppgår efter förvärvet av sågverket i Vimmerby till ca 530 000 m³ sågade trävaror varav mer än hälften vidareförädlas. Bitus träskyddsbehandlar ca 180 000 m³ per år. Av trävarorna exporteras mer än 80 procent, främst till Storbritannien, USA, Danmark, Kina och Mellanöstern/Nordafrika.

Biprodukter från produktionen säljs till massa- och spånskiveindustrin samt som bränsle ifrån våra bränsleterminaler. Timmerråvaran anskaffas i huvudsak från områdena kring koncernens sågverk. Koncernen är ett komplett skogsserviceföretag som tillhandahåller allt från rådgivning gentemot skogsägare till slutavverkningsarbete. Moderbolaget Bergs Timber AB (publ) är sedan 1984 noterat på Stockholmsbörsen. Bolaget noteras idag på Nasdaq OMX Nordiska börs Stockholm Small Cap, materials.

Nettoomsättning och resultat för delårsperioden (1 september 2017 - 30 november 2017)
Bergs Timber uppnådde under delårsperioden en nettoomsättning om 344,2 Mnkr (270,2). Ökningen av nettoomsättningen beror främst på att sågverket i Vimmerby ingår i koncernen från 9 januari 2017. Vidare påverkas nettoomsättningen positivt av höjda priser på sågade trävaror och biprodukter. Sågverket i Vimmerby tillför ca 65 Mnkr till koncernens nettoomsättning.

Resultat efter skatt blev 15,8 Mnkr (3,4) vilket gav ett resultat per aktie med 0,09 kronor (0,02). Rörelseresultatet blev 21,1 Mnkr (5,5). Från och med 1 september tillämpas säkringsredovisning som medför att orealiserade valutakursdifferenser inte redovisas över resultaträkningen utan redovisas under rubriken periodens totalresultat, vars netto redovisas direkt mot eget kapital. Föregående år belastades resultatet med 4,4 Mnkr i orealiserade valutakursdifferenser. Rensat för denna effekt är rörelseresultatet 11,2 Mnkr bättre än föregående år. Det förbättrade resultatet beror främst på förbättrade priser på sågade trävaror och biprodukter samt en god produktmix inom koncernen. Vidare har det brittiska pundet samt USD stärkts under kvartalet vilket påverkat resultatet positivt. Priserna på råvaran har ökat under delårsperioden vilket har en negativ resultatpåverkan. Avskrivningarna är lägre än föregående år. Detta beror dels på att maskinell utrustning blivit fullt avskriven och dels på att avskrivningstiden för maskinell utrustning vid sågverket i Mörlunda anpassats till beräknad återstående ekonomisk livslängd. Förändringarna har gjorts efter individuell genomgång som görs löpande.

Produktionen av sågade trävaror uppgår till 142 000 m3sv vilket är en ökning med 30 000 m3sv jämfört med samma period föregående år. Ökningen beror på förvärvet av sågverket i Vimmerby som ingår i koncernen från den 9 januari 2017. För jämförbara enheter är produktionen totalt något lägre än föregående år till följd av beslutade produktionsförändringar.

Likviditet, finansiering och investeringar
Tillgängliga likvida medel inklusive outnyttjade checkkrediter uppgår till 170,3 Mnkr (115,2), varav outnyttjade checkkrediter uppgår till 167,5 Mnkr (114,8). Därutöver finns beviljade outnyttjade garanti- och investeringsramar på 16,4 Mnkr (23,2). Koncernens räntebärande skulder med avdrag för likvida medel uppgår till 101,9 Mnkr (135,1). Nettoskulden har minskat med 33,2 Mnkr. Soliditeten uppgår till 56,5 (56,4) procent. Räntekostnaden är lägre jämfört med föregående år vilket beror på en lägre genomsnittlig skuldsättning. Den förbättrade likviditeten beror på ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten.

Koncernens finansiering består av en kreditfacilitet som omfattar totalt 248 Mnkr. Faciliteten innefattar en checkräkningsfacilitet med en kreditram om 175 Mnkr, bankgarantiram om 25 Mnkr samt ett periodlån som ursprungligen uppgick till 48 Mnkr. Faciliteten löper till 2018-12-31. Utöver sedvanliga finansiella åtaganden såsom EBITDA-krav och nettoskuldsättningsgrad föreskriver avtalet vidare att årlig vinstutdelning inte ska överstiga 50 procent av årets vinst. Under avtalsperioden uppgår de avtalade amorteringarna till 48 Mnkr. Koncernen har under delårsperioden uppfyllt samtliga villkor enligt avtalet. Utöver ovanstående facilitet har koncernen en checkräkningskreditram på 45 Mnkr som ligger utanför facilitetsavtalet.

Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar under delårsperioden uppgår till 8,6 Mnkr (6,6). Investeringarna är till största delen kopplat till den pågående investeringen i nya panna i Mörlunda samt moderniseringen av såglinjen i Vimmerby.

Framtidsutsikter
Världskonjunkturen fortsätter att utvecklas väl och vi ser i dagsläget inga tecken på en försvagning.
Detta ger en bra byggkonjunktur och ett ökat träanvändande. Världsproduktionen av trävaror är nu på rekordnivå och trots detta är marknaden i balans och vi ser stigande priser och en fortsatt god efterfrågan. Den goda efterfrågan gäller även för sågverkens biprodukter som flis och spån vilket ger stigande priser.
Utmärkande är fortsatt den ökande efterfrågan på trävaror i Kina och USA. Trots all oro rörande Brexit och dess effekter så ser vi i dagsläget ingen avmattning på den engelska marknaden. Marknaden med störst osäkerhet i utvecklingen av byggandet är vår egen hemmamarknad. Vi bedömer dock inte att detta nämnvärt skall påverka efterfrågan under 2018.
Den mycket regniga hösten och inledningen på vintern har bromsat råvaruflödet till sågverken och övrig skogsindustri. Flera vägar har inte varit brukbara och det har varit svårt att komma ut i skogen med avverkningsmaskiner. För Bergs Timber har detta inneburit produktionsstörningar under kvartal 1 och perioden fram till och med januari. Vi kan inte utesluta fortsatta störningar av råvarutransporter under våren. Med dagens marknadsläge så kommer extra kostnader att kunna kompenseras med högre priser på färdigvaran.
Utbudet på rotstående råvara är fortsatt bra och kontrakteringen av råvara går som planerat.
Våra pågående investeringar i ny panna Mörlunda och ombyggnad av såglinjen i Vimmerby går enligt plan och båda investeringarna skall driftsättas efter semesterstoppet 2018.
Gransjöverken har under en period visat på svaga resultat. För att vända trenden har nu ett förbättringsprogram satts igång, där hela verksamheten genomlyses och åtgärder vidtas för förbättrat resultat.
Vår satsning på USA-marknaden har fallit väl ut och i dagsläget står USA-marknaden för ca 15 % av trävaruomsättningen.
Bergs Timber har traditionellt lägre utleveranser och därför en lageruppbyggnad under vinterperioden. Detta kommer under rådande marknad att behövas för att klara av behovet hos våra kunder under den kommande våren och sommaren.
Sammantaget så ser vi positivt på utvecklingen för sågverken under 2018.

Förändrad redovisning av finansiella instrument
Från och med den 1 september 2017 tillämpar Bergs Timber säkringsredovisning för säkring av valutarisker enligt IAS 39. Övergången till säkringsredovisning görs för att anpassa redovisning till att bättre avspegla koncernens riskhantering. Orealiserade värdeförändringar på derivatinstrument som är identifierade som kassaflödessäkring redovisas i övrigt totalresultat till den del säkringarna uppfyller effektivitetskravet och de ackumulerade värdeförändringarna redovisas i säkringsreserven som ingår i eget kapital.

Väsentliga händelser efter delårsperiodens utgång
Den 22 januari 2018 har Bergs Timber ingått en avsiktsförklaring om förvärv av Norvik Timber Industries verksamhet i Baltikum och Storbritannien Bolagen som avses förvärvas bedriver verksamhet i Estland, Lettland och Storbritannien. Verksamheterna bedrivs inom tre huvudområden; produktion av sågade trävaror, träförädlingsverksamhet samt hamn- och distributionsverksamhet. Målbolagen har för perioden 160901 - 170831 en årsomsättning på 1 613 Mnkr och har ett rörelseresultat på ca 102 Mnkr. Antalet anställda uppgår till ca 800.

Förvärvet avses betalas dels genom 170 miljoner nyemitterade aktier i Bergs Timber, och dels med 270 Mnkr som kontant betalning. Vidare ingår i villkoren en möjlig resultatbaserad tilläggsköpeskilling vilken kan uppgå till högst 40 Mnkr. Baserat på en börskurs om 2,71 kr/aktie för Bergs Timber och valutakurser per 19 januari uppgår det beräknade förvärvspriset till 770,7 Mnkr. Förvärvet är avhängigt ett antal villkor såsom genomförande av så kallad "Due Diligence", godkännande av tillsynsmyndigheter och konkurrensmyndigheter, godkännande vid extra bolagsstämma, säkerställande av finansiering samt i övrigt sedvanliga villkor. Ytterligare information om avsiktsförklaringen har lämnats i Pressmeddelande 2018-01-22 och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.bergstimber.se.

Moderbolaget
Moderbolagets verksamhet avser förvaltning av aktier i dotterbolag samt koncernövergripande administrativa uppgifter. Verksamheten har bedrivits i normal omfattning. I kallelsen till årsstämma för bolaget finns ett förslag om förändring av räkenskapsår. Förslaget innebär att räkenskapsåret sammanfaller med kalenderår. Om förslaget genomförs kommer innevarande räkenskapsår att förlängas och omfatta perioden 2017-09-01 - 2018-12-31. Kommande rapportperioder har anpassats efter förslaget.

Information om risker och osäkerhetsfaktorer
Prisutveckling
Prisutvecklingen för trävaror styrs till stor del hur den globala konsumtionen överensstämmer med den globala produktionen. Råvarukostnaden är en mycket stor del av den färdiga produktens försäljningsvärde varför produkten är mycket känslig för prisförändringar av skogsråvaran. Råvaran anskaffas företrädesvis i närområdet och utbud och efterfrågan av råvaran påverkar på kort sikt prissättningen i stor omfattning.

Finansiella risker
Bergs Timber är exponerad för finansiella risker, vilka huvudsakligen är relaterade till likviditets- och kassaflödesrisker i samband med likviditets- och skuldhantering och valutarisker i samband med exportaffärer. En stor del av finansieringen är beroende av uppfyllandet av sedvanliga finansiella åtagande, vilka rapporterats ovan under stycket likviditet. Avseende valutaexponering är koncernens policy att normalt 50-75 procent av förväntat valutaflöde för de närmaste sex månaderna skall säkras. Verkligt värde för koncernens valutaterminskontrakt uppgår per 2017-11-30 till -5,2 Mnkr. Verkligt värde har beräknats utifrån rådande marknadsläge.

Anläggningsvärden
Koncernen har under tidigare år redovisat negativa resultat, vilket har föranlett prövning av redovisade anläggningsvärden genom s.k. nedskrivningstest. Prövningen baseras på vår bästa bedömning av den framtida utvecklingen. Den prövning som gjorts visar att något nedskrivningsbehov inte föreligger. En framtida negativ avvikelse kan komma att påverka redovisade anläggningsvärden. För en ytterligare beskrivning av nedskrivningsprövning hänvisas till årsredovisningen 2016/17.

För en fullständig redogörelse av identifierade risker samt företagets arbete med att hantera dessa hänvisas till årsredovisningen 2016/17. Någon väsentlig förändring i bolagets riskbild har inte skett sedan avlämnandet av årsredovisningen.

Närståendetransaktioner
Transaktioner med styrelseledamöter, ledande befattningshavare och till dessa närstående bolag omfattar inköp av skogsråvara, skogliga tjänster, rådgivningstjänster, trävaror och byggnadstjänster samt försäljning av maskinell utrustning, biprodukter och impregneringstjänster. Samtliga affärer har skett till marknadsvärde. Inga transaktioner har ägt rum mellan Bergs Timber och närstående som väsentligt påverkat koncernens ställning och resultat.

Moderbolaget har haft närståendetransaktioner med koncernens dotterbolag i form av försäljning av lednings- och administrationskostnader. Omfattningen av transaktioner med närstående har inte förändrats jämfört med den information som lämnats i årsredovisningen 2016/17.

Rapportperioder

- Delårsrapport september-februari, den 5 april 2018.

- Delårsrapport september-maj, den 28 juni 2018.

- Delårsrapport september-augusti, den 4 oktober 2018.

- Bokslutskommuniké september-december 2017/18, den 14 februari 2019

Redovisningsprinciper
Föreliggande delårsrapport har för koncernen upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och IAS 34 Delårsrapportering, och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen. Koncernen tillämpar IFRS och tolkningsuttalande från IFRIC såsom de har godkänts av EU-kommissionen för tillämpning inom EU. Från räkenskapsåret 2017/18 tillämpar koncernen säkringsredovisning enligt IAS 39 avseende redovisning av finansiella instrument. Övriga redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer med de principer som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen. Upplysningar enligt IAS 34 Delårsrapportering lämnas såväl i noter som på annan plats i delårsrapporten. Angående införandet av IFRS 9, "Financial Instruments" och IFRS 15, "Redovisning av intäkter" har koncernens arbete med att utreda effekterna inte kommit längre än jämfört med tidpunkten för publiceringen av årsredovisningen för 2016-17.

Omfattning och karaktär av finansiella tillgångar och skulder är i allt väsentligt oförändrat mot årsbokslutet den 31 augusti 2017. I likhet med rapporteringen vid årsbokslutet överensstämmer redovisade värden med verkligt värde.

Belopp inom parentes avser värden för samma period föregående räkenskapsår om inte annat anges.

Mörlunda den 25 januari 2018

_________________________

Peter Nilsson, verkställande direktör

Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Bergs Timber AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 januari 2018 klockan 13.00. Delårsrapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.Bergstimber.se 

Ytterligare information avseende delårsrapporten kan lämnas av verkställande direktör Peter Nilsson på telefonnummer 010 - 19 98 500.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/