Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

Framläggande av granskningsrapport från särskild granskning i Bergs Timber AB (publ) på extra bolagsstämma

08:30 / 1 June 2017 Bergs Timber Press release

Under 2016 genomförde Bergs Timber AB (publ) ett apportförvärv av Jarl Timber AB från Norvik hf, som betalades genom emission av nya B-aktier som sedermera togs upp till handel på Nasdaq Stockholm. Efter transaktionens genomförande framställde dåvarande aktieägare ATA Holding Sweden AB och Kieryd Gård AB en begäran om att särskild granskning skulle inledas avseende förvärvet i enlighet med 10 kap. 21 § aktiebolagslagen. Beslut om att inleda en särskild granskning fattades på extra bolagsstämma i Bergs Timber den 22 augusti 2016.

Styrelsen har idag genom separat pressmeddelande kallat till extra bolagsstämma i Bergs Timber den 29 juni 2017 med anledning av att granskningen har avslutats. Bergs Timber är enligt aktiebolagslagen skyldigt att oavsett granskningens utgång kalla till en extra bolagsstämma för att lägga fram granskningsrapporten. Den särskilde granskaren advokat Magnus Nedström kommer vid stämman att föredra rapporten samt besvara frågor avseende granskningen.

Enligt granskningsrapporten finns det inget som tyder på att apportemissionen borde ha behandlats som en riktad kontantemission och därmed beslutats med kvalificerad majoritet eller att det har skett några överträdelser av aktiebolagslagens så kallade generalklausul. Styrelsen noterar att de aktieägare som ursprungligen framställde begäran om att särskild granskning skulle inledas har sålt sina respektive innehav i Bergs Timber, vilket också har uppmärksammats av Bergs Timber i ett tidigare pressmeddelande den 14 februari 2017. Styrelsen konstaterar att processen har varit tidskrävande för bolaget och ser nu fram emot att kunna lägga den särskilda granskningen bakom sig för att kunna fokusera på verksamheten och skapa värde för aktieägarna.

   
Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan även lämnas av verkställande direktör Peter Nilsson på telefonnummer 010-19 98 500.

Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juni 2017 kl. 08:30.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/