Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

Delårsrapport 1 september 2016 - 31 maj 2017 för Bergs Timber AB (publ)

13:00 / 29 June 2017 Bergs Timber Press release

Sammanfattning

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Delårsperioden (1 september 2016 - 31 maj 2017)
 
Bergs Timber uppnådde under delårsperioden en nettoomsättning på 910,1 Mnkr (661,3), och ett rörelseresultat på 25,8 Mnkr (0,1).

Resultatet efter skatt uppgår till 16,4 Mnkr (-0,3), vilket är en förbättring med 19,7 Mnkr jämfört med föregående år.

Det ger ett resultat per aktie på 0,10 kronor (-0,03). 

Den finansiella ställningen bedöms vara tillfredsställande.

Soliditeten uppgår till 49,1 procent (41,9) och tillgängliga likvida medel inklusive ej utnyttjade checkkrediter uppgår till 112,1 Mnkr (32,1).

Vidare uppgår koncernens räntebärande nettoskuld till 196,0 Mnkr (219,4). 

Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår till 25,4 Mnkr (-16,9), vilket är 42,3 Mnkr bättre jämfört med samma period föregående år. 

Integrationen av sågverket i Broakulla har slutförts under delårsperioden. 

Förvärvet av sågverket i Vimmerby har genomförts under delårsperioden.

Efter förvärvet av sågverket i Vimmerby uppgår koncernens produktionstakt till ca 530 000 m3 sågade trävaror per år vid nuvarande driftsformer.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tredje kvartalet (1 mars 2017 - 31 maj 2017) 

Nettoomsättningen uppgick under tredje kvartalet till 381,6 Mnkr (240,5), och ett rörelseresultat på 22,0 Mnkr (-2,8).

Resultatet efter skatt uppgår till 16,1 Mnkr (-3,3), vilket är en förbättring med 19,4 Mnkr jämfört med föregående år.

Detta ger ett resultat per aktie på 0,09 kronor (-0,03). 

Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår till 14,5 Mnkr (-2,1), vilket är 16,6 Mnkr bättre jämfört med samma period föregående år.

 Koncernen når för kvartalet en rörelsemarginal på 5,8 % vilket uppfyller koncernens målsättning.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bergs Timber AB (publ), org. nr: 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon 010-19 98 500.
Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.se

Koncernens verksamhet 
Bergs Timber producerar och säljer sågade och vidareförädlade trävaror med fokus på kundanpassning. Produktionen sker i fem sågverksanläggningar belägna i Mörlunda, Orrefors, Gransjö, Broakulla och Vimmerby samt i träskyddsanläggningen Bitus beläget i Nybro. Vid fyra av koncernens sågverksanläggningar finns hyvlerier för vidareförädling och alla anläggningar ligger inom ett avstånd på 14 mil. Den samlade produktionstakten vid nuvarande driftsformer uppgår efter förvärvet av sågverket i Vimmerby till ca 530 000 m³ sågade trävaror varav mer än hälften vidareförädlas. Bitus träskyddsbehandlar ca 180 000 m³ per år. Av trävarorna exporteras mer än 80 procent, främst till Storbritannien, USA, Danmark, Kina och Mellanöstern/Nordafrika.
Biprodukter från produktionen säljs till massa- och spånskiveindustrin samt som bränsle ifrån våra bränsleterminaler. Timmerråvaran anskaffas i huvudsak från områdena kring koncernens sågverk. Koncernen är ett komplett skogsserviceföretag som genomför allt från rådgivning gentemot skogsägare till slutavverkningsarbete. Moderbolaget Bergs Timber AB (publ) är sedan 1984 noterat på Stockholmsbörsen. Bolaget noteras idag på Nasdaq OMX Nordiska börs Stockholm Small Cap, materials.

Nettoomsättning och resultat för delårsperioden (1 september 2016 - 31 maj 2017)
Bergs Timber uppnådde under delårsperioden en nettoomsättning om 910,1 Mnkr (661,3). Koncernens rörelseresultat uppgick till 25,8 Mnkr (0,1). Ökningen av nettoomsättningen beror främst på de genomförda förvärven av sågverken i Broakulla och Vimmerby. Sågverket i Broakulla förvärvades i juli 2016 och ingår hela delårsperioden medan sågverket i Vimmerby ingår från och med förvärvet den 9 januari 2017. Vidare har delårsperioden inneburit högre utleveranser från jämförbara enheter samtidigt som priserna på sågade trävaror är högre än föregående år. Sågverket i Broakulla tillför 95 Mnkr och sågverket i Vimmerby 105 Mnkr till koncernens nettoomsättning under delårsperioden.
Resultat efter skatt blev 16,4 Mnkr (-3,3) vilket gav ett resultat per aktie efter skatt med 0,10 kronor (-0,03). Resultatet under delårsperioden har påverkats av orealiserade valutakursdifferenser med -0,8 Mnkr (-2,3). samt transaktionskostnader för förvärv av sågverket med -1,4 Mnkr (-0,8). Koncernens finansiella kostnader uppgår för delårsperioden till -4,9 Mnkr (-4,3). Ökningen beror främst på finansiella kostnader i anslutning till förvärvet av sågverket i Vimmerby.
Produktionen av sågade trävaror uppgår till 361 000 m3sv vilket är en ökning med 93 000 m3sv jämfört med samma period föregående år. Ökningen beror på förvärvet av sågverken i Broakulla och Vimmerby. För jämförbara enheter är produktionen ca 13 000 m3 lägre än föregående år.
Nettoomsättning och resultat för tredje kvartalet (1 mars 2017 - 31 maj 2017)
Bergs Timber uppnådde under andra kvartalet en nettoomsättning om 381,6 Mnkr (240,5). Koncernens rörelseresultat uppgick till 22,0 Mnkr (-2,8). Ökningen av nettoomsättningen beror främst på att sågverket i Broakulla som förvärvades i juli 2016 ingår hela kvartalet samt att sågverket i Vimmerby ingår från och med förvärvet den 9 januari 2017. Vidare har kvartalet inneburit högre utleveranser från jämförbara enheter samtidigt som priserna på sågade trävaror är högre än föregående år. För kvartalet bidrar Broakulla med 51 Mnkr och Vimmerby med 65 Mnkr till koncernens nettoomsättning.
Resultat efter skatt blev 16,1 Mnkr (-3,3) vilket gav ett resultat per aktie efter skatt med 0,09 kronor (-0,03). Resultatet under tredje kvartalet har påverkats positivt av orealiserade valutakursdifferenser med 1,7 Mnkr (-2,8). Jämfört med föregående år är det förbättrade priser på sågade trävaror samt effekter från lönsamhetsförbättrande åtgärder som bidragit till resultatförbättringen. Samtliga jämförbara enheter redovisar förbättrade sågutbyten jämfört med föregående år.
Produktionen av sågade trävaror uppgår till 135 000 m3sv vilket är en ökning med 45 000 m3sv jämfört med samma period föregående år. Ökningen beror på förvärvet av sågverken i Broakulla och Vimmerby. För jämförbara enheter är produktionen ca 9 000 m3 lägre än föregående år. Produktionen påverkades negativt under mars av låga råvaruflöden. Från maj har råvaruflödet varit tillfredställande.

Likviditet, investeringar och finansiering
Likvida medel uppgick i koncernen till 11,5 Mnkr (0,8), vartill kommer outnyttjade checkkrediter om 100,6 Mnkr (31,3). Därutöver finns beviljade outnyttjade garanti- och investeringsramar på 15,5 Mnkr (13,6). Koncernens räntebärande skulder med avdrag för likvida medel uppgår till 196,0 Mnkr (219,4).
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 25,4 Mnkr vilket är 42,3 Mnkr bättre än föregående år. Det förbättrade kassaflödet från den löpande verksamheten beror främst på den förbättrade resultatnivån. Vidare har de goda utleveranserna medfört en lägre ökning av rörelsekapital jämfört med föregående år. Årets kassaflöde från investeringsverksamheten belastats med 30,6 Mnkr avseende kontant betalning i samband med förvärvet av sågverket i Vimmerby.
Under augusti 2016 förnyades kreditfaciliteten med Bolagets huvudfinansiär. Den nya Kreditfaciliteten omfattar totalt 260 Mnkr och innefattar en checkräkningsfacilitet med en kreditram om 175 Mnkr, bankgarantiram om 37 Mnkr samt ett periodlån om 48 Mnkr. Den nya kreditfaciliteten löper till 2018-12-31. Faciliteten omfattar huvuddelen av koncernens befintliga lån samt checkräkningskredit och bankgarantiramar. Utöver sedvanliga finansiella åtaganden såsom EBITDA-krav och nettoskuldsättningsgrad innefattar de huvudsakliga villkoren även rätt för huvudfinansiären att få insyn i verksamheten. Avtalet föreskriver vidare att årlig vinstutdelning inte ska överstiga 50 procent av årets vinst. Under avtalsperioden uppgår de avtalade amorteringarna till 48 Mnkr.
I samband med förvärvet av sågverket i Vimmerby har Bergs Timber erhållit en ny checkräkningskredit på 65 Mnkr för finansiering av förvärvet. Samtidigt gjordes en nedsättning av den kreditfacilitet som beskrivs ovan med 12 Mnkr avseende bankgarantiramar. Efter justeringen uppgår kreditfaciliteten till 248 Mnkr. Den nya checkräkningskrediten ligger utanför det befintliga facilitetsavtalet och har en avtalad nedsättning med 25 Mnkr per 2017-09-30. Facilitetsavtalet löper i övrigt med oförändrade villkor. Koncernen har under delårsperioden uppfyllt samtliga villkor.
Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar under delårsperioden uppgår till 22,5 Mnkr (16,7). Investeringarna avser till största delen investeringar i Broakulla som ett led i omställningen av produktionen, uppgraderingar av hyvelintag till Gransjö samt reinvesteringar i lastmaskiner och truckar. Försäljning av anläggningstillgångar uppgår till 5,9 Mnkr varav 4,1 Mnkr avser försäljning av koncernens andel (33 %) av en samfälld skogsfastighet.
Personaloptionsprogram
Det personaloptionsprogram som beslutades vid årsstämman 2014 har upphört 2016-08-31. Programmet har inte haft någon påverkan på periodens resultat.

Väsentliga händelser i Moderbolaget under delårsperioden samt efter delårsperiodens utgång
Moderbolagets verksamhet avser förvaltning av aktier i dotterbolag samt koncernövergripande administrativa uppgifter. Moderbolaget har under delårsperioden förvärvat rörelsen vid sågverket i Vimmerby från Setra Trävaror AB. Förvärvet omfattar samtliga anläggnings- och lagertillgångar, med avdrag för vissa rörelseskulder. Betalningen för rörelsen har erlagts dels genom 11 000 000 nyemitterade aktier i Bergs Timber och dels genom kontant ersättning. Köpet av sågverket i Vimmerby har transporterats ned till dotterbolaget Bergs Timber Production AB.
Vid en extra bolagsstämma den 28 augusti beslutades efter en begäran från Kieryd Gård AB och Rörvik Timber Höglandet AB om en särskild granskning av förvärvet av Bergs Timber Broakulla AB. Under delårsperioden har den särskilde granskningsmannen tillsänt bolaget en rapport efter utförd granskning. Enligt granskningsrapporten finns det inget som tyder på att apportemissionen borde ha behandlats som en riktad kontantemission eller att det har skett några överträdelser av aktiebolagslagens så kallade generalklausul. En extra bolagsstämma kommer att hållas den 29 juni där den särskilde granskningsmannen kommer att föredra rapporten. De aktieägare som ursprungligen framställde begäran om särskild granskning har sålt sina respektive innehav i Bergs Timber. Kostnaden för den särskilda granskningen uppgår till ca 0,8 Mnkr och har belastat tredje kvartalet. Utöver de direkta kostnaderna har granskningen varit tidskrävande för bolaget och nu kan full fokus läggas på verksamheten.

Förvärv av sågverket i Vimmerby
Sågverket i Vimmerby förvärvades den 9 januari 2017 och bedriver produktion av sågade trävaror i Vimmerby kommun, endast ca 40 km från Bergs Timbers anläggning i Mörlunda. I samband med förvärvet har produktionen minskats från den tidigare nivån om ca 160 000 m3 till omkring 130 000 m3 på årsbasis.
Den geografiska närheten mellan Bergs Timbers befintliga anläggningar och sågverket i Vimmerby bidrar positivt till transaktionens industriella logik. Vidare gör Bergs Timber bedömningen att förvärvet medför potential för synergier inom flera områden.
Betalningen för sågverket i Vimmerby har gjorts dels genom apportemission av 11 000 000 aktier av serie B i Bergs Timber och dels genom kontant betalning om 30,6 Mnkr. Med ledning av börskursen för Bergs Timber på transaktionsdagen, 2,42 kronor per aktie, uppgår den totala köpeskillingen till 57,2 Mnkr. Efter genomfört förvärv har den tidigare ägaren till sågverket i Vimmerby, Setra Trävaror AB, en ägarandel som motsvarar 6,44 % av aktierna och rösterna i Bergs Timber.
En förvärvsanalys upprättades med ledning av börskursen på transaktionsdagen. Köpeskillingen 57,2 Mnkr fördelas enligt nedan;

Identifierbara nettotillgångar       Totalt (Mnkr)
Materiella anläggningstillgångar 25,1
Varulager 36,1
Kortfristiga skulder -4,0
57,2

Den totala kostnaden för att genomföra förvärvet uppgår till 1,9 Mnkr, varav 1,4 Mnkr avser transaktionskostnader och har belastat delårsperiodens resultat och 0,5 Mnkr avser emissionskostnader och redovisas direkt mot koncernens egna kapital. Transaktionskostnaderna ingår i raden övriga rörelsekostnader.

Framtidsutsikter
Efterfrågan på trävaror har fortsatt att öka och konsumtionen är nu nära historiska toppnoteringar. Vi ser ett ökat byggande på i stort sett samtliga marknader. Till detta skall läggas ett ökat användande av trävaror i Kina som nu är världens nästa största marknad (efter USA) för trävaror.
Leveranserna har under våren och sommaren utvecklats bra på de flesta marknaderna. Vi har från svenskt håll störts av problem och fördyring av containerfrakterna till Kina samt en nyligen införd importlicens för Algeriet.
Produktionen har ökat i flera producentländer, främst Ryssland, Kanada och Tyskland. Vi har fortsatt en marknad i god balans.
Bergs Timber har under året periodvis haft ett något för lågt timmerlager, vilket stört produktionen. Efter de höjningar som gjorts av timmerpriserna ser vi nu ett bättre råvaruflöde och kontrakteringen för hösten är samtidigt god.
Integrationen av vårt nyförvärvade sågverk i Vimmerby går bra. Vi börjar även se effekter av det arbete som görs i hela organisationen för att dra nytta av att vi nu har flera enheter och högre volym. Vi ser dessutom en potential till förbättringar i våra anläggningar genom att flytta delar av den nyligen köpta utrustningen från sågverket i Myresjö.
Vi har relativt stora resultatvariationer mellan kvartalen. Normalt är räkenskapsårets kvartal tre och ett våra bästa kvartal. Kvartal två och fyra har normalt lägre produktion i samband med sämre produktionsförutsättningar på vintern respektive lägre produktion i samband med sommarsemester. Den starkaste perioden för utleveranser är vår och sommar, vilket för vår del innebär kvartal tre och fyra.
Trä som material har en positiv trend. Vi ser på många håll att politiker och andra beslutsfattare framhåller de positiva miljö- och boendeegenskaper som trä har. Detta i kombination med produktutveckling bäddar för att trä kommer att ta marknadsandelar från andra material.
Vi måste dock vara fortsatt ödmjuka till att vi arbetar i en konjunkturkänslig marknad och att vårt resultat är valutaberoende.

Information om risker och osäkerhetsfaktorer
Prisutveckling
Prisutvecklingen för trävaror styrs till stor del hur den globala konsumtionen överensstämmer med den globala produktionen. Råvarukostnaden är en mycket stor del av den färdiga produktens försäljningsvärde varför produkten är mycket känslig för prisförändringar av skogsråvaran. Råvaran anskaffas företrädesvis i närområdet och utbud och efterfrågan av råvaran påverkar på kort sikt prissättningen i stor omfattning.
Finansiella risker
Bergs Timber är exponerad för finansiella risker, vilka huvudsakligen är relaterade till likviditets- och kassaflödesrisker i samband med likviditets- och skuldhantering och valutarisker i samband med exportaffärer. En stor del av finansieringen har omförhandlats och är beroende av uppfyllandet av sedvanliga finansiella åtagande, vilka rapporterats ovan under stycket likviditet. Avseende valutaexponering är koncernens policy att normalt 50-75 procent av förväntat valutaflöde för de närmaste sex månaderna skall säkras. Verkligt värde för koncernens valutaderivat uppgår till 0,2 Mnkr (-2,4). Verkligt värde för valutaterminskontrakt är fastställt enligt nivå 2 och har beräknats utifrån rådande marknadsläge.
Anläggningsvärden
Koncernen har tidigare redovisat negativa resultat, vilket har föranlett prövning av redovisade anläggningsvärden genom s.k. nedskrivningstest. En sådan prövning baseras på vår bästa bedömning av den framtida utvecklingen. Den prövning som gjorts visar att något nedskrivningsbehov inte föreligger. En framtida negativ avvikelse kan komma att påverka redovisade anläggningsvärden. För en ytterligare beskrivning av nedskrivningsprövning hänvisas till årsredovisningen 2015/16.

För en fullständig redogörelse av identifierade risker samt företagets arbete med att hantera dessa hänvisas till årsredovisningen 2015/16. Någon väsentlig förändring i bolagets riskbild har inte skett sedan avlämnandet av årsredovisningen.

Eventualförpliktelser/tillgångar
Ingen väsentlig förändring har skett sedan avlämnandet av årsredovisningen 2015/16 avseende eventualförpliktelser/tillgångar.

Närståendetransaktioner
Transaktioner med styrelseledamöter, ledande befattningshavare och till dessa närstående bolag omfattar inköp av skogsråvara, skogliga tjänster, juridiska tjänster, trävaror och byggnadstjänster samt försäljning av biprodukter och impregneringstjänster. Samtliga affärer har skett till marknadsvärde. Inga transaktioner har ägt rum mellan Bergs Timber och närstående som väsentligt påverkat koncernens ställning och resultat.
Moderbolaget har haft närståendetransaktioner med koncernens dotterbolag i form av försäljning av lednings- och administrationskostnader. Omfattningen av transaktioner med närstående har inte förändrats jämfört med den information som lämnats i årsredovisningen 2015/16.
Rapportperioder
- Bokslutskommuniké för helåret september-augusti 2016/17, den 12 oktober 2017.

Redovisningsprinciper
Föreliggande delårsrapport har för koncernen upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och IAS 34 Delårsrapportering, och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen. Koncernen tillämpar IFRS och tolkningsuttalande från IFRIC såsom de har godkänts av EU-kommissionen för tillämpning inom EU. Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer med de principer som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen. Upplysningar enligt IAS 34 Delårsrapportering lämnas såväl i noter som på annan plats i delårsrapporten.
Omfattning och karaktär av finansiella tillgångar och skulder är i allt väsentligt oförändrat mot årsbokslutet den 31 augusti 2016. I likhet med rapporteringen vid årsbokslutet överensstämmer redovisade värden med verkligt värde.
Belopp inom parentes avser värden för samma period föregående räkenskapsår om inte annat anges.
Undertecknad försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt över moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de bolag som ingår i koncernen står inför.

Mörlunda den 29 juni 2017

Peter Nilsson, verkställande direktör

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.
Informationen i denna delårsrapport är sådan som Bergs Timber AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/ eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 juni 2017 klockan 13.00.

Ytterligare information avseende delårsrapporten kan lämnas av verkställande direktör Peter Nilsson på telefonnummer 010 - 19 98 500.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/