Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

Aktieägarna i Bergs Timber AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 29 juni 2017 klockan 15.00

08:30 / 1 June 2017 Bergs Timber Press release

I stora konferensrummet hos Bergs Timber, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda.

Under 2016 genomförde Bergs Timber AB (publ) ett apportförvärv av Jarl Timber AB från Norvik hf ("Förvärvet") som betalades genom emission av nya B-aktier som sedermera togs upp till handel på Nasdaq Stockholm ("Transaktionen"). Efter Transaktionens genomförande framställde dåvarande aktieägare ATA Holding Sweden AB och Kieryd Gård AB en begäran om att särskild granskning skulle inledas avseende Förvärvet i enlighet med 10 kap. 21 § aktiebolagslagen. Beslut om att inleda en särskild granskning fattades på extra bolagsstämma i Bolaget den 22 augusti 2016.

Styrelsen kallar härmed till extra bolagsstämma i Bergs Timber AB med anledning av att granskningen har avslutats. Den särskilde granskaren advokat Magnus Nedström kommer vid stämman att föredra rapporten samt besvara frågor avseende granskningen.

Anmälan och deltagande
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 22 juni 2017,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Bergs Timber AB (publ), Att: Jörgen Karlsson, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, per mail: info@bergstimber.se,per telefon 010-1998 500 eller telefax 0495-231 29 senast torsdagen den 22 juni 2017 kl. 13.00. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom fullmakter, registreringsbevis eller motsvarande.

Anmälningsblankett och fullmaktsblankett kan med fördel användas och finns tillgängliga på bolagets webbplats: www.bergstimber.se.

Förvaltarregistrerade aktier och fullmakt för ombud
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste, för att äga rätt att delta vid stämman, ha registrerat aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering skall vara verkställd senast torsdagen den 22 juni 2017, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten avser juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakter i original och registreringsbevis för den juridiska personen bör vara bolaget tillhanda senast torsdagen den 22 juni 2017 under ovanstående adress.

Rätt att begära upplysningar
Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Antal aktier och röster
I bolaget finns totalt 170 787 689 aktier och röster.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av granskningsrapport från särskild granskning.
8. Stämmans avslutande.

Tillgängliga handlingar m m
Granskningsrapporten från den särskilda granskningen hålls tillgängligt för nuvarande aktieägare, samt den som inte längre är aktieägare men var upptagen i röstlängden för den bolagsstämma där frågan om utseende av särskild granskare behandlades, på bolagets webbplats och på bolagets kontor senast från och med den 8 juni 2017 och sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

   
Mörlunda i juni 2017
Bergs Timber AB (publ)
Styrelsen

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/