Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

Delårsrapport 1 september 2016 - 28 februari 2017 för Bergs Timber AB (publ)

13:00 / 6 April 2017 Bergs Timber Press release

Sammanfattning
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Delårsperioden (1 september 2016 - 28 februari 2017)

  • Bergs Timber uppnådde under delårsperioden en nettoomsättning på 528,5 Mnkr (420,9). Resultatet efter skatt uppgår till 0,4 Mnkr (0,1), vilket gav ett resultat per aktie efter skatt på 0,00 kronor (0,00).
  • Den finansiella ställningen är fortsatt god. Soliditeten uppgår till 48,4 procent (43,7) och tillgängliga likvida medel inklusive ej utnyttjade checkkrediter uppgår till 107,6 Mnkr (40,7). Vidare uppgår koncernens räntebärande nettoskuld, efter avdrag för likvida medel, till 200,8 Mnkr (215,7).
  • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår till 10,9 Mnkr, vilket är 25,7 Mnkr bättre jämfört med samma period föregående år.
  • Integrationen av sågverket i Broakulla har pågått under delårsperioden och är i slutfasen.
  • Förvärvet av sågverket i Vimmerby har genomförts under delårsperioden.
  • Efter förvärvet av sågverket i Vimmerby uppgår koncernens produktionstakt till ca 530 000 m3 sågade trävaror vid nuvarande driftsformer.  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Andra kvartalet (1 december 2016 - 28 februari 2017)
  • Nettoomsättningen uppgick till 258,3 Mnkr (196,9). Resultatet efter skatt uppgår till -2,9 Mnkr (-4,5), vilket gav ett resultat per aktie efter skatt på -0,02 kronor (-0,04).
  • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår till -29,9 Mnkr, vilket är 18,2 Mnkr lägre jämfört med samma period föregående år.
  • Förvärvet av sågverket i Vimmerby genomfördes under andra kvartalet.
  • Resultatet för kvartalet är inte tillfredsställande men är i nivå med våra interna förväntningar. Det andra kvartalet är normalt räkenskapsårets resultatmässigt sämsta då den starkaste perioden för utleveranser är vår och sommar samt att produktionsförutsättningarna normalt är sämre på vintern.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bergs Timber AB (publ), org.nr: 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon 010-19 98 500.
Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.se
Koncernens verksamhet
Bergs Timber producerar och säljer sågade och vidareförädlade trävaror med fokus på kundanpassning. Produktionen sker i fem sågverksanläggningar belägna i Mörlunda, Orrefors, Gransjö, Broakulla och Vimmerby samt i träskyddsanläggningen Bitus beläget i Nybro. Vid fyra av koncernens sågverksanläggningar finns hyvlerier för vidareförädling och alla anläggningar ligger inom ett avstånd på 14 mil. Den samlade sågverkskapaciteten uppgår efter förvärvet av sågverket i Vimmerby till ca 530 000 m³ sågade trävaror varav mer än hälften vidareförädlas. Bitus träskyddsbehandlar ca 180 000 m³ per år. Av trävarorna exporteras mer än 80 procent, främst till Storbritannien, USA, Danmark, Kina och Mellanöstern/Nordafrika.
Biprodukter från produktionen säljs till massa- och spånskiveindustrin samt som bränsle ifrån våra bränsleterminaler. Timmerråvaran anskaffas i huvudsak från områdena kring koncernens sågverk. Koncernen är ett komplett skogsserviceföretag som genomför allt från rådgivning gentemot skogsägare till slutavverkningsarbete. Moderbolaget Bergs Timber AB (publ) är sedan 1984 noterat på Stockholmsbörsen. Bolaget noteras idag på Nasdaq OMX Nordiska börs Stockholm Small Cap, materials.
Nettoomsättning och resultat för delårsperioden (1 september 2016 - 28 februari 2017)
Bergs Timber uppnådde under delårsperioden en nettoomsättning om 528,5 Mnkr (420,9). Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 0,5 Mnkr (0,1). Ökningen av nettoomsättningen beror på att sågverket i Broakulla som förvärvades i juli 2016 och ingår hela delårsperioden samt att sågverket i Vimmerby ingår från och med förvärvet den 9 januari 2017. Broakulla tillför 44 Mnkr och sågverket i Vimmerby 40 Mnkr till koncernens nettoomsättning under delårsperioden.
Resultat efter skatt blev 0,4 Mnkr (0,1) vilket gav ett resultat per aktie efter skatt med 0,0 kronor (0,0). Resultatet under delårsperioden har påverkats av orealiserade valutakursdifferenser med -2,5 Mnkr (0,3) samt transaktionskostnader för förvärvet av Vimmerby sågverk med -1,4 Mnkr (0,0). Vidare belastas delårsperioden av ökade finansiella kostnader, vilket främst är hänförligt till finansieringen av förvärvet av sågverket i Vimmerby. Koncernens finansiella kostnader uppgår för delårsperioden till -3,5 Mnkr (-2,9). Ökningen beror främst på finansiella kostnader i anslutning till förvärvet av sågverket i Vimmerby.
Produktionen av sågade trävaror uppgår till 227 000 m3sv vilket är en ökning med 49 000 m3sv jämfört med samma period föregående år. Ökningen beror på förvärvet av sågverken i Broakulla och Vimmerby. För jämförbara enheter är produktionen ca 4 000 m3 lägre än föregående år.
Nettoomsättning och resultat för andra kvartalet (1 december 2016 - 28 februari 2017)
Bergs Timber uppnådde under andra kvartalet en nettoomsättning om 258,3 Mnkr (196,9). Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -3,8 Mnkr (-5,8). Ökningen av nettoomsättningen beror på att sågverket i Broakulla som förvärvades i juli 2016 ingår hela kvartalet samt att sågverket i Vimmerby ingår från och med förvärvet den 9 januari 2017. För kvartalet bidrar Broakulla med 21 Mnkr och Vimmerby med 40 Mnkr till koncernens nettoomsättning för andra kvartalet.
Resultat efter skatt blev -2,9 Mnkr (-4,5) vilket gav ett resultat per aktie efter skatt med -0,02 kronor (-0,04). Resultatet under andra kvartalet har påverkats positivt av orealiserade valutakursdifferenser med 1,9 Mnkr (0,2) och negativt med -1,4 Mnkr (0,0) avseende transaktionskostnader för förvärvet av Vimmerby sågverk. Under andra kvartalet är de finansiella kostnaderna högre än föregående år vilket är hänförligt till finansieringen av förvärvet av sågverket i Vimmerby. Resultatet för kvartalet är inte tillfredställande men är i nivå med våra interna förväntningar. Det andra kvartalet är normalt räkenskapsårets resultatmässigt sämsta då den starkaste perioden för utleveranser är vår och sommar samt att produktionsförutsättningarna normalt är sämre på vintern.
Produktionen av sågade trävaror uppgår till 115 000 m3sv vilket är en ökning med 39 000 m3sv jämfört med samma period föregående år. Ökningen beror på förvärvet av sågverken i Broakulla och Vimmerby. För jämförbara enheter är produktionen ca 2 000 m3 högre än föregående år. Produktionen har påverkats negativt av låga råvaruflöden.
Likviditet, investeringar och finansiering
Likvida medel uppgick i koncernen till 3,6 Mnkr (0,8), vartill kommer outnyttjade checkkrediter om 104,0 Mnkr (39,9). Därutöver finns beviljade outnyttjade garanti- och investeringsramar på 11,0 Mnkr (15,2). Koncernens räntebärande skulder med avdrag för likvida medel uppgår till 200,8 Mnkr (215,7).
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 10,9 Mnkr vilket är 25,7 Mnkr bättre än föregående år. Det förbättrade kassaflödet från den löpande verksamheten beror främst på lägre lageruppbyggnad från befintliga verksamheter jämfört med samma period föregående år. Vidare har årets kassaflöde från investeringsverksamheten belastats med 30,6 Mnkr avseende kontant betalning i samband med förvärvet av sågverket i Vimmerby.
Under augusti 2016 förnyades kreditfaciliteten med Bolagets huvudfinansiär. Den nya Kreditfaciliteten omfattar totalt 260 Mnkr och innefattar en checkräkningsfacilitet med en kreditram om 175 Mnkr, bankgarantiram om 37 Mnkr samt ett periodlån om 48 Mnkr. Den nya kreditfaciliteten löper till 2018-12-31. Faciliteten omfattar huvuddelen av koncernens befintliga lån samt checkräkningskredit och bankgarantiramar. Utöver sedvanliga finansiella åtaganden såsom EBITDA-krav och nettoskuldsättningsgrad innefattar de huvudsakliga villkoren även rätt för huvudfinansiären att få insyn i verksamheten. Avtalet föreskriver vidare att årlig vinstutdelning inte ska överstiga 50 procent av årets vinst. Under avtalsperioden uppgår de avtalade amorteringarna till 48 Mnkr.
I samband med förvärvet av sågverket i Vimmerby har Bergs Timber erhållit en ny checkräkningskredit på 65 Mnkr för finansiering av förvärvet. Samtidigt gjordes en nedsättning av den kreditfacilitet som beskrivs ovan med 12 Mnkr avseende bankgarantiramar. Efter justeringen uppgår kreditfaciliteten till 248 Mnkr. Den nya checkräkningskrediten ligger utanför det befintliga facilitetsavtalet och har en avtalad nedsättning med 25 Mnkr per 2017-09-30. Facilitetsavtalet löper i övrigt med oförändrade villkor och koncernen har under delårsperioden uppfyllt samtliga villkor.
Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar under delårsperioden uppgår till 12,2 Mnkr (15,4). Investeringarna avser till största delen investeringar i Broakulla som ett led i omställningen av produktionen, uppgraderingar av hyvelintag till Gransjö samt en ny truck i Gransjö. Försäljning av anläggningstillgångar uppgår till 5,3 Mnkr varav 4,1 Mnkr avser försäljning av koncernens andel (33 %) av en samfälld skogsfastighet.
Framtidsutsikter
Efterfrågan på sågade trävaror har fortsatt att öka i den takt som förväntats. Detta gäller inte minst i USA, Sverige och Kina. Vi har även märkt av en förbättrad efterfrågan från de Nordafrikanska marknaderna. Den Brittiska marknaden präglas, trots en relativt hög byggaktivitet, av de pågående BREXIT-diskussionerna. Det finns en märkbar osäkerhet om vilka effekter BREXIT får på den engelska ekonomin.
Råvaruflödet har under vintern varit lägre än förväntat i södra Sverige och delvis begränsat produktionen. Totalt sett så ser vi att produktionen av trävaror ökar något men i lägre takt än konsumtionsökningen och vi förväntar oss fortsatt god efterfrågan på trävaror under våren och sommaren.
Resultatet för Bergs Timber i Q 2 är inte tillfredsställande men i nivå med de interna förväntningarna. De under senaste året genomförda förvärven är under intrimning och vi har ännu inte uppnått full potential i produktion och marknad. Vi har under vintern förstärkt organisationen på olika sätt och ser positivt på hur vi kommer att föra Bergs Timber framåt. Den något knappa råvarutillgången har under perioden delvis bromsat produktionen. Denna situation fortsatte under mars, med produktionsstörningar till följd. Vi ser nu under april en vändning och en gradvis återgång till ett mera normalt råvarulager.
Vi arbetar för närvarande med att planlägga ett antal investeringar vid våra sågverk. I samband med detta har Bergs Timber, efter delårsperiodens utgång, ingått avtal om förvärv av utrustning från sågverket i Myresjö där Rörvik tagit beslut om att avveckla driften vid sågverket. Vi avser att använda denna utrustning vid flera av våra planerade investeringsprojekt.
Bergs Timber befinner sig nu i en period av konsolidering efter genomförda förvärv. Ambitionen är samtidigt att när tillfälle ges fortsätta vara aktiva i strukturfrågor för att uppnå en stabil lönsamhet och ett ökat värde på Bergs Timber.
Information om risker och osäkerhetsfaktorer
Prisutveckling
Prisutvecklingen för trävaror styrs till stor del hur den globala konsumtionen överensstämmer med den globala produktionen. Råvarukostnaden är en mycket stor del av den färdiga produktens försäljningsvärde varför produkten är mycket känslig för prisförändringar av skogsråvaran. Råvaran anskaffas företrädesvis i närområdet och utbud och efterfrågan av råvaran påverkar på kort sikt prissättningen i stor omfattning.
Finansiella risker
Bergs Timber är exponerad för finansiella risker, vilka huvudsakligen är relaterade till likviditets- och kassaflödesrisker i samband med likviditets- och skuldhantering och valutarisker i samband med exportaffärer. En stor del av finansieringen har omförhandlats och är beroende av uppfyllandet av sedvanliga finansiella åtagande, vilka rapporterats ovan under stycket likviditet. Avseende valutaexponering är koncernens policy att normalt 50-75 procent av förväntat valutaflöde för de närmaste sex månaderna skall säkras. Verkligt värde för koncernens valutaderivat uppgår till -1,6 Mnkr (0,2). Verkligt värde för valutaterminskontrakt är fastställt enligt nivå 2 och har beräknats utifrån rådande marknadsläge.
Anläggningsvärden
Det negativa resultatet på rullande tolv månaders basis har föranlett prövning av redovisade anläggningsvärden genom s.k. nedskrivningstest. Prövningen baseras på vår bästa bedömning av den framtida utvecklingen. Den prövning som gjorts visar att något nedskrivningsbehov inte föreligger. En framtida negativ avvikelse kan komma att påverka redovisade anläggningsvärden. För en ytterligare beskrivning av nedskrivningsprövning hänvisas till årsredovisningen 2015/16.
För en fullständig redogörelse av identifierade risker samt företagets arbete med att hantera dessa hänvisas till årsredovisningen 2015/16. Någon väsentlig förändring i bolagets riskbild har inte skett sedan avlämnandet av årsredovisningen.
Eventualförpliktelser/tillgångar
Ingen väsentlig förändring har skett sedan avlämnandet av årsredovisningen 2015/16 avseende eventualförpliktelser/tillgångar.
Närståendetransaktioner
Transaktioner med styrelseledamöter, ledande befattningshavare och till dessa närstående bolag omfattar inköp av skogsråvara, skogliga tjänster, juridiska tjänster, trävaror och byggnadstjänster samt försäljning av biprodukter och impregneringstjänster. Samtliga affärer har skett till marknadsvärde. Inga transaktioner har ägt rum mellan Bergs Timber och närstående som väsentligt påverkat koncernens ställning och resultat.
Moderbolaget har haft närståendetransaktioner med koncernens dotterbolag i form av försäljning av lednings- och administrationskostnader. Omfattningen av transaktioner med närstående har inte förändrats jämfört med den information som lämnats i årsredovisningen 2015/16.
Rapportperioder
- Delårsrapport september-maj, den 29 juni 2017.
- Bokslutskommuniké för helåret september-augusti 2016/17, den 5 oktober 2017.
Redovisningsprinciper
Föreliggande delårsrapport har för koncernen upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och IAS 34 Delårsrapportering, och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen. Koncernen tillämpar IFRS och tolkningsuttalande från IFRIC såsom de har godkänts av EU-kommissionen för tillämpning inom EU. Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer med de principer som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen. Upplysningar enligt IAS 34 Delårsrapportering lämnas såväl i noter som på annan plats i delårsrapporten.
Omfattning och karaktär av finansiella tillgångar och skulder är i allt väsentligt oförändrat mot årsbokslutet den 31 augusti 2016. I likhet med rapporteringen vid årsbokslutet överensstämmer redovisade värden med verkligt värde.
Belopp inom parentes avser värden för samma period föregående räkenskapsår om inte annat anges.
Undertecknade försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt över moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de bolag som ingår i koncernen står inför.
Mörlunda den 6 april 2017
  
Informationen i denna delårsrapport är sådan som Bergs Timber AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/ eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 april 2017 klockan 13.00.
Ytterligare information avseende delårsrapporten kan lämnas av verkställande direktör Peter Nilsson på telefonnummer 010 - 19 98 500.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/