Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

Bokslutskommuniké 1 september 2016 - 31 augusti 2017 för Bergs Timber AB (publ)

13:00 / 12 October 2017 Bergs Timber Press release

Sammanfattning

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Räkenskapsåret (1 september 2016 - 31 augusti 2017)
 Bergs Timber uppnådde under räkenskapsåret en nettoomsättning på 1 243,8 Mnkr (894,3), och ett rörelseresultat på 37,1 Mnkr (2,4). Resultatet efter skatt uppgår till 25,0 Mnkr (-3,7), vilket är en förbättring med 28,7 Mnkr jämfört med föregående år. Det ger ett resultat per aktie på 0,15 kronor (-0,03).
 Den finansiella ställningen är tillfredsställande. Soliditeten uppgår till 57,5 procent (52,3) och tillgängliga likvida medel inklusive ej utnyttjade checkkrediter uppgår till 177,6 Mnkr (78,0). Koncernens räntebärande nettoskuld har minskat och uppgår vid räkenskapsårets slut till 122,3 Mnkr (173,8).
 Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår till 111,8 Mnkr (-33,7), vilket är 145,5 Mnkr bättre jämfört med samma period föregående år.
 Förvärvet av sågverket i Vimmerby har genomförts under räkenskapsåret.

 Styrelsen föreslår en utdelning om 0,05 kr/aktie (0).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fjärde kvartalet (1 juni 2017 - 31 augusti 2017)
 

 Nettoomsättningen uppgick under fjärde kvartalet till 333,7 Mnkr (233,0), med ett rörelseresultat på 11,3 Mnkr (2,3). Resultatet efter skatt uppgår till 8,6 Mnkr (-0,4), en förbättring med 9,0 Mnkr jämfört med föregående år. Detta ger ett resultat per aktie på 0,05 kronor (-0,00). Fjärde kvartalet påverkas av semesteruppehåll.
 Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår till 86,4 Mnkr (-16,8), vilket är 103,2 Mnkr bättre jämfört med samma period föregående år.
 Under det fjärde kvartalet har beslut fattats att investera 25 MSEK i en ny biobränslepanna vid sågverket i Mörlunda. 
 Bergs Timber har i juli tecknat ett långsiktigt avtal med Burnblock Aps, där Bergs Timber blir ensamproducent av brandskyddsimpregnerat trä med Burnblocks produkt i Sverige. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koncernens verksamhet 
Bergs Timber producerar och säljer sågade och vidareförädlade trävaror med fokus på kundanpassning. Produktionen sker i fem sågverksanläggningar belägna i Mörlunda, Orrefors, Gransjö, Broakulla och Vimmerby samt i träskyddsanläggningen Bitus beläget i Nybro. Vid fyra av koncernens sågverksanläggningar finns hyvlerier för vidareförädling och alla anläggningar ligger inom ett avstånd på 14 mil. Den samlade produktionstakten vid nuvarande driftsformer uppgår efter förvärvet av sågverket i Vimmerby till ca 530 000 m³ sågade trävaror varav mer än hälften vidareförädlas. Av trävarorna exporteras mer än 80 procent, främst till Storbritannien, USA, Danmark, Kina och Mellanöstern/Nordafrika. Bitus träskyddsbehandlar ca 180 000 m³ per år.

Biprodukter från produktionen säljs till massa- och spånskiveindustrin samt som bränsle från våra bränsleterminaler. Timmerråvaran anskaffas i huvudsak från områdena kring koncernens sågverk. Koncernen är ett komplett skogsserviceföretag som genomför allt från rådgivning gentemot skogsägare till slutavverkningsarbete. Moderbolaget Bergs Timber AB (publ) är sedan 1984 noterat på Stockholmsbörsen. Bolaget noteras idag på Nasdaq OMX Nordiska börs Stockholm Small Cap, materials.

Nettoomsättning och resultat för räkenskapsåret (1 september 2016 - 31 augusti 2017)
Bergs Timber uppnådde under räkenskapsåret en nettoomsättning om 1 243,8 Mnkr (894,3). Koncernens rörelseresultat uppgick till 37,1 Mnkr (2,4). Ökningen av nettoomsättningen beror främst på de genomförda förvärven av sågverken i Broakulla och Vimmerby. Sågverket i Broakulla förvärvades i juli 2016 och ingår hela delårsperioden medan sågverket i Vimmerby ingår från och med förvärvet den 9 januari 2017. Vidare har delårsperioden inneburit högre utleveranser från jämförbara enheter samtidigt som priserna på sågade trävaror är högre än föregående år. Sågverket i Broakulla tillför 136 Mnkr (19) och sågverket i Vimmerby 168 Mnkr (0) till koncernens nettoomsättning under räkenskapsåret jämfört med föregående år.

Resultat efter skatt blev 25,0 Mnkr (-3,7) vilket gav ett resultat per aktie efter skatt på 0,15 kronor (-0,03). Resultatet under räkenskapsåret har påverkats positivt av orealiserade valutakursdifferenser med 2,7 Mnkr (1,2) samt transaktionskostnader för förvärv av sågverk med -1,4 Mnkr (-3,5). Vidare påverkades resultatet föregående år positivt av upplösning negativ goodwill med 8,7 Mnkr. Koncernens finansiella kostnader uppgår för delårsperioden till -6,1 Mnkr (-6,6).

Produktionen av sågade trävaror uppgår till 462 000 m3sv vilket är en ökning med 125 000 m3sv jämfört med samma period föregående år. Ökningen beror på förvärvet av sågverken i Broakulla och Vimmerby. För jämförbara enheter är produktionen ca 11 000 m3sv lägre än föregående år.

Nettoomsättning och resultat för fjärde kvartalet (1 juni 2017 - 31 augusti 2017)
Bergs Timber uppnådde under fjärde kvartalet en nettoomsättning om 333,7 Mnkr (233,0). Koncernens rörelseresultat uppgick till 11,3 Mnkr (2,3). Ökningen av nettoomsättningen beror främst på att sågverken i Broakulla och Vimmerby ingår under hela fjärde kvartalet innevarande år. Vidare har kvartalet inneburit högre utleveranser från jämförbara enheter samtidigt som priserna på sågade trävaror är högre än föregående år. För kvartalet bidrar Broakulla med 41 Mnkr (19) och Vimmerby med 63 Mnkr (0) till koncernens nettoomsättning.

Resultat efter skatt blev 8,6 Mnkr (-0,4) vilket gav ett resultat per aktie efter skatt med 0,05 kronor (-0,00). Resultatet under fjärde kvartalet har påverkats positivt av orealiserade valutakursdifferenser med 3,5 Mnkr (3,4). Vidare påverkades resultatet föregående år positivt av upplösning negativ goodwill med 8,7 Mnkr. Jämfört med föregående år är det främst förbättrade priser på sågade trävaror samt effekter från lönsamhetsförbättrande åtgärder som bidragit till resultatförbättringen. Resultatet har påverkats negativt av att den svenska kronan stärkts mot framförallt GBP och USD under kvartalet.

Produktionen av sågade trävaror uppgår till 100 000 m3sv vilket är en ökning med 31 000 m3sv jämfört med samma period föregående år. Ökningen beror på förvärvet av sågverken i Broakulla och Vimmerby. För jämförbara enheter är produktionen på samma nivå som föregående år.

Likviditet, investeringar och finansiering
Likvida medel uppgick i koncernen till 1,1 Mnkr (16,7), vartill kommer outnyttjade checkkrediter om 176,5 Mnkr (61,2). Därutöver finns beviljade outnyttjade garanti- och investeringsramar på 15,5 Mnkr (38,9). Koncernens räntebärande skulder med avdrag för likvida medel uppgår till 122,3 Mnkr (173,8).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 111,8 Mnkr vilket är 145,5 Mnkr bättre än föregående år. Det förbättrade kassaflödet från den löpande verksamheten beror på den förbättrade resultatnivån samtidigt som de goda utleveranserna under vår och sommar medfört ett lägre kapital bundet i varulager. Årets kassaflöde från investeringsverksamheten har belastats med 30,6 Mnkr avseende kontant betalning i samband med förvärvet av sågverket i Vimmerby.

Under augusti 2016 förnyades kreditfaciliteten med Bolagets huvudfinansiär. Kreditfaciliteten omfattar totalt 260 Mnkr och innefattar en checkräkningsfacilitet med en kreditram om 175 Mnkr, bankgarantiram om 37 Mnkr samt ett periodlån om 48 Mnkr. Den nya kreditfaciliteten löper till 2018-12-31. Faciliteten omfattar huvuddelen av koncernens befintliga lån samt checkräkningskredit och bankgarantiramar. Utöver sedvanliga finansiella åtaganden såsom EBITDA-krav och nettoskuldsättningsgrad innefattar de huvudsakliga villkoren även rätt för huvudfinansiären att få insyn i verksamheten. Avtalet föreskriver vidare att årlig vinstutdelning inte ska överstiga 50 procent av årets vinst. Under avtalsperioden uppgår de avtalade amorteringarna till 48 Mnkr.

I samband med förvärvet av sågverket i Vimmerby har Bergs Timber erhållit en ny checkräkningskredit på 65 Mnkr för finansiering av förvärvet. Samtidigt gjordes en nedsättning av den kreditfacilitet som beskrivs ovan med 12 Mnkr avseende bankgarantiramar. Efter justeringen uppgår kreditfaciliteten till 248 Mnkr. Den nya checkräkningskrediten ligger utanför det befintliga facilitetsavtalet och har en avtalad nedsättning med 25 Mnkr per 2017-09-30. Facilitetsavtalet löper i övrigt med oförändrade villkor. Koncernen har under delårsperioden uppfyllt samtliga villkor enligt facilitetsavtalet.

Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar under räkenskapsåret uppgår till 35,2 Mnkr (18,4). Den enskilt största posten utgörs av förvärv av maskinell utrustning från sågverket i Myresjö. Bland övriga större investeringar finns investering i Broakulla i samband med omställning av produktionen samt uppgradering av hyvelintaget i Gransjö. Försäljning av anläggningstillgångar uppgår till 5,9 Mnkr varav 4,1 Mnkr avser försäljning av koncernens andel (33 %) av en samfälld skogsfastighet.

Personaloptionsprogram
Det personaloptionsprogram som beslutades vid årsstämman 2014 har upphört 2016-08-31. Programmet har inte haft någon påverkan på periodens resultat.

Väsentliga händelser i Moderbolaget under delårsperioden samt efter delårsperiodens utgång
Moderbolagets verksamhet avser förvaltning av aktier i dotterbolag samt koncernövergripande administrativa uppgifter. Moderbolaget har under delårsperioden förvärvat rörelsen vid sågverket i Vimmerby från Setra Trävaror AB. Förvärvet omfattar samtliga anläggnings- och lagertillgångar, med avdrag för vissa rörelseskulder. Betalningen för rörelsen har erlagts dels genom 11 000 000 nyemitterade aktier i Bergs Timber och dels genom kontant ersättning. Köpet av sågverket i Vimmerby har transporterats ned till dotterbolaget Bergs Timber Production AB.

Vid en extra bolagsstämma den 28 augusti 2016 beslutades efter en begäran från Kieryd Gård AB och Rörvik Timber Höglandet AB om en särskild granskning av förvärvet av Bergs Timber Broakulla AB. Under räkenskapsåret har den särskilde granskningsmannen tillsänt bolaget en rapport efter utförd granskning. Enligt granskningsrapporten finns det inget som tyder på att apportemissionen borde ha behandlats som en riktad kontantemission eller att det har skett några överträdelser av aktiebolagslagens så kallade generalklausul. En extra bolagsstämma har hållits den 29 juni 2017 där den särskilde granskningsmannen föredrog rapporten. Kostnaden för den särskilda granskningen uppgår till 0,8 Mnkr och har belastat tredje kvartalet. Utöver de direkta kostnaderna har granskningen varit tidskrävande för bolaget och nu kan fullt fokus läggas på verksamheten.

Förvärv av sågverket i Vimmerby
Sågverket i Vimmerby förvärvades den 9 januari 2017 och bedriver produktion av sågade trävaror i Vimmerby kommun, endast ca 40 km från Bergs Timbers anläggning i Mörlunda. I samband med förvärvet har produktionen minskats från den tidigare nivån om ca 160 000 m3 till omkring 130 000 m3 på årsbasis.

Den geografiska närheten mellan Bergs Timbers befintliga anläggningar och sågverket i Vimmerby bidrar positivt till transaktionens industriella logik. Vidare gör Bergs Timber bedömningen att förvärvet medför potential för synergier inom flera områden.

Betalningen för sågverket i Vimmerby har gjorts dels genom apportemission av 11 000 000 aktier av serie B i Bergs Timber och dels genom kontant betalning om 30,6 Mnkr. Med ledning av börskursen för Bergs Timber på transaktionsdagen, 2,42 kronor per aktie, uppgick den totala köpeskillingen till 57,2 Mnkr. Efter genomfört förvärv har den tidigare ägaren till sågverket i Vimmerby, Setra Trävaror AB, en ägarandel som motsvarar 6,44 % av aktierna och rösterna i Bergs Timber.

En förvärvsanalys upprättades med ledning av börskursen på transaktionsdagen. Köpeskillingen 57,2 Mnkr fördelas enligt nedan;

Identifierbara nettotillgångar Totalt (Mnkr)
Materiella anläggningstillgångar       25,1
Varulager            36,1
Kortfristiga skulder  -4,0
57,2

Den totala kostnaden för att genomföra förvärvet uppgår till 1,9 Mnkr, varav 1,4 Mnkr avser transaktionskostnader och har belastat räkenskapsårets resultat och 0,5 Mnkr avser emissionskostnader och redovisas direkt mot koncernens egna kapital. Transaktionskostnaderna ingår i raden övriga rörelsekostnader.

Framtidsutsikter
Världskonjunkturen fortsätter att utvecklas väl och med detta ökar byggandet. Vi ser en ökad efterfrågan på trävaror i USA, Kina och Europa. Byggtakten i Sverige ligger kvar på en hög nivå. Nybyggandet i Sverige är i dagsläget präglat av flerfamiljshus i städer där stål och betong dominerar som byggmaterial. Det finns nu klara tecken på att trä som byggmaterial på allvar kan ta upp konkurrensen som ett viktigt byggmaterial även i större och högre byggnader.

Vår viktiga UK marknad präglas fortsatt av frågor rörande vad Brexit egentligen innebär och hur det i praktiken kan ske. Så här långt kan vi samtidigt konstatera att trävarukonsumtionen är fortsatt god. Glädjande är att den viktiga Algeriska marknaden nu, efter en tid av importstopp, åter börjar importera trävaror.

Jämfört med hösten 2016 har vi i år ett bättre råvaruflöden. Intresset för att sälja råvara är stort och vår kontraktering av rotstående skog har ökat. Det ökade utbudet motsvarar efterfrågan och är bra för att stabilisera dagens prisnivå på råvaran.

Efterfrågan på flis och övriga biprodukter är god.

Produktionen följer uppgjord plan och vi är nöjda med att Vimmerbysågen nu är helt integrerad i Bergs Timber. Delar av den utrustning som köpts vid sågverket i Myresjö är avyttrad. Vi ser samtidigt på flera intressanta möjligheter att använda delar från Myresjö i våra egna anläggningar. Här kan nämnas möjligheten att bygga om och effektivisera sågen i Vimmerby samt flytt av torkar till sågverket i Gransjö.

Marknadsorganisationen har stärkts för att klara av en mera offensiv satsning på marknadsföring och produktutveckling.

Resultatet för kvartal 4 påverkades negativt av förstärkningen av SEK gentemot främst GBP och USD. Den goda marknaden gör att priserna nu gradvis ökar och delvis kompenserar för valutaförändringen.

Vårt orderläge inför hösten är bra och vi räknar med att komma in i vinterperioden med relativt låga lager. Det förbättrade resultatet och konjunkturläget gör att styrelsen nu föreslår stämman att besluta om utdelning med 0,05 kr per aktie.

Information om risker och osäkerhetsfaktorer
Prisutveckling
Prisutvecklingen för trävaror styrs till stor del hur den globala konsumtionen överensstämmer med den globala produktionen. Råvarukostnaden är en mycket stor del av den färdiga produktens försäljningsvärde varför produkten är mycket känslig för prisförändringar av skogsråvaran. Råvaran anskaffas företrädesvis i närområdet och utbud och efterfrågan av råvaran påverkar på kort sikt starkt prissättningen.

Finansiella risker
Bergs Timber är exponerad för finansiella risker, vilka huvudsakligen är relaterade till likviditets- och kassaflödesrisker i samband med likviditets- och skuldhantering och valutarisker i samband med exportaffärer. En stor del av finansieringen har omförhandlats och är beroende av uppfyllandet av sedvanliga finansiella åtagande, vilka rapporterats ovan under stycket likviditet. Avseende valutaexponering är koncernens policy att normalt 50-75 procent av förväntat valutaflöde för de närmaste sex månaderna skall säkras. Verkligt värde för koncernens valutaderivat uppgår till 3,7 Mnkr (1,0). Verkligt värde för valutaterminskontrakt är fastställt enligt nivå 2 och har beräknats utifrån rådande marknadsläge.

Anläggningsvärden
Koncernen har under de senare åren redovisat negativa resultat, vilket har föranlett prövning av redovisade anläggningsvärden genom s.k. nedskrivningstest. En sådan prövning baseras på vår bästa bedömning av den framtida utvecklingen. Den prövning som gjorts visar att något nedskrivningsbehov inte föreligger. En framtida negativ avvikelse kan komma att påverka redovisade anläggningsvärden. För en ytterligare beskrivning av nedskrivningsprövning hänvisas till årsredovisningen 2015/16.

För en fullständig redogörelse av identifierade risker samt företagets arbete med att hantera dessa hänvisas till årsredovisningen 2015/16. Någon väsentlig förändring i bolagets riskbild har inte skett sedan avlämnandet av årsredovisningen.

Eventualförpliktelser/tillgångar
Ingen väsentlig förändring har skett sedan avlämnandet av årsredovisningen 2015/16 avseende eventualförpliktelser/tillgångar.

Närståendetransaktioner
Transaktioner med styrelseledamöter, ledande befattningshavare och till dessa närstående bolag omfattar inköp av skogsråvara, skogliga tjänster, juridiska tjänster, trävaror och byggnadstjänster samt försäljning av maskinell utrustning, biprodukter och impregneringstjänster. Samtliga affärer har skett till marknadsvärde. Inga transaktioner har ägt rum mellan Bergs Timber och närstående som väsentligt påverkat koncernens ställning och resultat.

Moderbolaget har haft närståendetransaktioner med koncernens dotterbolag i form av försäljning av lednings- och administrationskostnader. Omfattningen av transaktioner med närstående har inte förändrats jämfört med den information som lämnats i årsredovisningen 2015/16.

Rapportperioder

-  Delårsrapport september-november, den 25 januari 2018.
-  Delårsrapport september-februari, 5 april 2018.
-  Delårsrapport september-maj, 28 juni 2018.
-  Bokslutskommuniké för helåret september-augusti 2017/2018, den 4 oktober 2018.

Förslag till utdelning
Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med (0,05) kronor per aktie.

Årsstämma och årsredovisning
Den legala årsredovisningen inklusive bolagsstyrningsrapporten kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida senast den 22 december 2017. Den tryckta årsredovisningen för räkenskapsåret 2016/2017 kommer att sändas till de aktieägare som begärt det i januari 2018 och publiceras på bolagets hemsida, www.bergstimber.se. Årsstämman kommer att hållas den 25 januari 2018.

Redovisningsprinciper
Föreliggande delårsrapport har för koncernen upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och IAS 34 Delårsrapportering, och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen. Koncernen tillämpar IFRS och tolkningsuttalande från IFRIC såsom de har godkänts av EU-kommissionen för tillämpning inom EU. Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer med de principer som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen. Upplysningar enligt IAS 34 Delårsrapportering lämnas såväl i noter som på annan plats i delårsrapporten.

Omfattning och karaktär av finansiella tillgångar och skulder är i allt väsentligt oförändrat mot årsbokslutet den 31 augusti 2016. I likhet med rapporteringen vid årsbokslutet överensstämmer redovisade värden med verkligt värde.

Belopp inom parentes avser värden för samma period föregående räkenskapsår om inte annat anges.

Undertecknade försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt över moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de bolag som ingår i koncernen står inför.

Mörlunda den 12 oktober 2017
Lars Gustafsson, ordförande Sampsa Auvinen
Åke Bergh Michael Bertorp
Jon Helgi Gudmundsson Magnus Wennerholm
Lars Pettersson, arbetstagarrepresentant Reino Thapper, arbetstagarrepresentant
Peter Nilsson, verkställande direktör

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Bergs Timber AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/ eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 oktober 2017 klockan 13.00.

Ytterligare information avseende delårsrapporten kan lämnas av verkställande direktör Peter Nilsson på telefonnummer 010 - 19 98 500.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/