Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

Delårsrapport för perioden 1 september 2016 - 30 november 2016 för Bergs Timber AB (publ)

13:00 / 26 January 2017 Bergs Timber Press release

Sammanfattning

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Delårsperioden och första kvartalet (1 september 2016 - 30 november 2016)
  • Bergs Timber uppnådde under delårsperioden en nettoomsättning på 270,2 Mnkr (223,9). Resultatet efter skatt uppgår till 3,4 Mnkr (4,6), vilket gav ett resultat per aktie efter skatt på 0,02 kronor (0,04). 
  • Den finansiella ställningen är stark. Soliditeten uppgår till 56,4 procent och tillgängliga likvida medel inklusive ej utnyttjade checkkrediter uppgår till 115,2 Mnkr. Vidare uppgår koncernens räntebärande nettoskuld, efter avdrag för likvida medel, till 135,1 Mnkr.
  • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår till 40,8 Mnkr, vilket är en förbättring med 43,9 Mnkr jämfört med samma period föregående år.
  • Integrationen av sågverket i Broakulla löper enligt plan.
  • Slutfört förvärv av rörelsen vid Setras sågverk i Vimmerby. Efter delårsperiodens utgång har förvärvet av sågverket i Vimmerby slutförts. Efter förvärvet uppgår koncernens produktionskapacitet till ca 530 000 m3 sågade trävaror vid nuvarande driftsformer. 

Bergs Timber AB (publ), org.nr: 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon 010-19 98 500.
Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.se

Koncernens verksamhet 
Bergs Timber producerar och säljer sågade och vidareförädlade trävaror med fokus på kundanpassning. Produktionen sker i fem sågverksanläggningar belägna i Mörlunda, Orrefors, Gransjö, Broakulla och Vimmerby samt i träskyddsanläggningen Bitus beläget i Nybro. Vid fyra av koncernens sågverksanläggningar finns hyvlerier för vidareförädling och alla anläggningar ligger inom ett avstånd på 14 mil. Den samlade sågverkskapaciteten uppgår efter förvärvet av sågverket i Vimmerby till ca 530 000 m³ sågade trävaror varav mer än hälften vidareförädlas. Bitus träskyddsbehandlar ca 180 000 m³ per år. Av trävarorna exporteras mer än 80 procent, främst till Storbritannien, USA, Danmark, Kina och Mellanöstern/Nordafrika.
Biprodukter från produktionen säljs till massa- och spånskiveindustrin samt som bränsle ifrån våra bränsleterminaler. Timmerråvaran anskaffas i huvudsak från områdena kring koncernens sågverk. Koncernen är ett komplett skogsserviceföretag som genomför allt från rådgivning gentemot skogsägare till slutavverkningsarbete. Moderbolaget Bergs Timber AB (publ) är sedan 1984 noterat på Stockholmsbörsen. Bolaget noteras idag på Nasdaq OMX Nordiska börs Stockholm Small Cap, materials.
Nettoomsättning och resultat för delårsperioden (1 september 2016 -  30 november 2016)
Bergs Timber uppnådde under delårsperioden en nettoomsättning om 270,2 Mnkr (223,9). Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 4,4 Mnkr (5,9). Ökningen av nettoomsättningen beror på att sågverket i Broakulla konsolideras från och med juli 2016 samt högre utleveransvolymer. Broakulla tillför 23,3 Mnkr till koncernens nettoomsättning.
Resultat efter skatt blev 3,4 Mnkr (4,6) vilket gav ett resultat per aktie efter skatt med 0,02 kronor (0,04). Resultatet under räkenskapsåret har påverkats av orealiserade valutakursdifferenser med -4,4 Mnkr (0,3). Rensat för dessa poster är resultatet före avskrivningar 3,2 Mnkr bättre än föregående år och uppgår till 20,7 Mnkr. Det förbättrade resultatet beror på högre leveransvolymer och en stabil produktion vid samtliga anläggningar. Vidare har omställningen av produktionen i Broakulla genomförts enligt plan.
Produktionen av sågade trävaror uppgår till 112 000 m3sv vilket är en ökning med 10 000 m3sv jämfört med samma period föregående år. Ökningen beror på förvärvet av sågverket i Broakulla där produktionen ingår från och med juli 2016.
Likviditet, investeringar och finansiering
Tillgängliga likvida medel inklusive outnyttjade checkkrediter uppgår till 115,2 Mnkr (61,6), varav outnyttjade checkkrediter uppgår till 114,8 Mnkr (61,0). Därutöver finns beviljade outnyttjade garanti- och investeringsramar på 23,2 Mnkr (14,9). Koncernens räntebärande skulder med avdrag för likvida medel uppgår till 135,1 Mnkr (194,4). Nettoskulden har minskat med 59,3 Mnkr. Soliditeten uppgår till 56,4 (45,9) procent. Räntekostnaden är något lägre jämfört med föregående år vilket beror på en lägre genomsnittlig skuldsättning. Den förbättrade likviditeten beror på höga leveransvolymer samt ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten.
Under augusti 2016 förnyades kreditfaciliteten med Bolagets huvudfinansiär. Den nya Kreditfaciliteten omfattar totalt 260 Mnkr och innefattar en checkräkningsfacilitet med en kreditram om 175 Mnkr, bankgarantiram om 37 Mnkr samt ett periodlån om 48 Mnkr. Den nya kreditfaciliteten löper till 2018-12-31. Faciliteten omfattar huvuddelen av koncernens befintliga lån samt checkräkningskredit och bankgarantiramar. Utöver sedvanliga finansiella åtaganden såsom EBITDA-krav och nettoskuldsättningsgrad innefattar de huvudsakliga villkoren även rätt för huvudfinansiären att få insyn i verksamheten. Avtalet föreskriver vidare att årlig vinstutdelning inte ska överstiga 50 procent av årets vinst. Under avtalsperioden uppgår de avtalade amorteringarna till 48 Mnkr.
Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar under delårsperioden uppgår till 6,6 Mnkr (5,3). Investeringarna avser till största delen investeringar i Broakulla som ett led i omställningen av produktionen, samt en ny truck i Gransjö.
Framtidsutsikter
Byggmarknaden har fortsatt att stärkas. Detta gäller inte minst för den för oss viktiga hemmamarknaden och USA. Trots oro kring effekterna av de pågående BREXIT diskussionerna så visar UK fortsatt styrka.
Kinas trävaruimport har under senare år ökat kraftigt och är nu en av Sveriges viktigaste marknader. Parallellt ser vi vissa ökningar av produktionen, främst då i Canada och Ryssland. Sammanvägt så har vi en betydligt bättre balans i trävarumarknaden.
Vi har inga råvaruöverskott, men för närvarande en tillfredställande kontrakterad försörjning. Marknaden för biprodukter visar nu en bättre balans och vi ser mindre prisökningar på samtliga sortiment.
Bergs Timber har under senare tid expanderat verksamheten och vi har nu nått en volym som möjliggör skalfördelar på ett antal områden. Vi arbetar nu intensivt med att samordna verksamheten och förverkliga förväntade synergier.
Valutasituationen är fortsatt svårbedömd och volatil. Samtidigt finns det med en starkare marknad utrymme för att med prisjustering i lokal valuta kunna kompensera för negativa valutaförändringar. Vi befinner oss nu i vintersäsongen med den traditionellt svagare trävaruförbrukningen. Vi bedömer samtidigt att vår- och sommarperioden kommer att visa på bra efterfrågan och en förbättrad sågverkskonjunktur.
Väsentliga händelser efter delårsperiodens utgång
Efter delårsperiodens utgång har Bergs Timber slutfört förvärvet av rörelsen vid Setras sågverk i Vimmerby. Förvärvet omfattar samtliga anläggnings- och lagertillgångar, med avdrag för vissa rörelseskulder. Betalningen för rörelsen har erlagts dels genom 11 000 000 nyemitterade aktier i Bergs Timber och dels genom kontant ersättning. Den preliminära köpeskillingen uppgår till 57,6 Mnkr, varav preliminärt ca 26 Mnkr avser anläggningstillgångar.  
Det förvärvade sågverket i Vimmerby bedriver produktion av sågade trävaror i Vimmerby kommun, endast ca 40 km från Bergs Timbers anläggning i Mörlunda. I samband med förvärvet kommer produktionen att minskas från den tidigare nivån om ca 160 000 m3 till omkring 130 000 m3 på årsbasis. Förändringen innebär samtidigt en reduktion av personalstyrkan i Vimmerby med ca 20 medarbetare varför MBL förhandlingar har inletts.
Den geografiska närheten mellan Bergs Timbers befintliga anläggningar och sågverket i Vimmerby bidrar positivt till transaktionens industriella logik. Vidare gör Bergs Timber bedömningen att förvärvet medför potential för synergier inom flera områden.
I samband med förvärvet av sågverket i Vimmerby har Bergs Timber erhållit en ny checkräkningskredit på 65 Mnkr för finansiering av förvärvet. Samtidigt gjordes en nedsättning av kreditfaciliteten som beskrivs ovan med 12 Mnkr avseende bankgarantiramar. Efter justeringen uppgår kreditfaciliteten till 248 Mnkr. Den nya checkräkningskrediten ligger utanför det befintliga facilitetsavtalet och har en avtalad nedsättning med 25 Mnkr per 2017-09-30. Facilitetsavtalet löper med oförändrade villkor.
Väsentliga händelser i Moderbolaget
Vid en extra bolagsstämma den 28 augusti beslutades efter en begäran från Kieryd Gård AB och Rörvik Timber Höglandet AB om en särskild granskning av förvärvet av Bergs Timber Broakulla AB. Granskningen har påbörjats under delårsperioden. Kostnaden för genomförandet av den särskilda granskningen kommer att belasta Bergs Timber och bedöms påverka resultatet under tredje kvartalet 2016/2017. Något utfall av den särskilda granskningen är inte känt vid tidpunkten för avlämnandet av denna delårsrapport. I övrigt har inga väsentliga händelser inträffat i moderbolaget under delårsperioden.

Information om risker och osäkerhetsfaktorer
Prisutveckling
Prisutvecklingen för trävaror styrs till stor del hur den globala konsumtionen överensstämmer med den globala produktionen.  Råvarukostnaden är en mycket stor del av den färdiga produktens försäljningsvärde varför produkten är mycket känslig för prisförändringar av skogsråvaran. Råvaran anskaffas företrädesvis i närområdet och utbud och efterfrågan av råvaran påverkar på kort sikt prissättningen i stor omfattning.
Finansiella risker
Bergs Timber är exponerad för finansiella risker, vilka huvudsakligen är relaterade till likviditets- och kassaflödesrisker i samband med likviditets- och skuldhantering och valutarisker i samband med exportaffärer. En stor del av finansieringen har omförhandlats och är beroende av uppfyllandet av sedvanliga finansiella åtagande, vilka rapporterats ovan under stycket likviditet. Avseende valutaexponering är koncernens policy att normalt 50-75 procent av förväntat valutaflöde för de närmaste sex månaderna skall säkras. 
Anläggningsvärden
Det negativa resultatet på rullande tolv månaders basis har föranlett prövning av redovisade anläggningsvärden genom s.k. nedskrivningstest. Prövningen baseras på vår bästa bedömning av den framtida utvecklingen. Den prövning som gjorts visar att något nedskrivningsbehov inte föreligger. En framtida negativ avvikelse kan komma att påverka redovisade anläggningsvärden. För en ytterligare beskrivning av nedskrivningsprövning hänvisas till årsredovisningen 2015/16.
För en fullständig redogörelse av identifierade risker samt företagets arbete med att hantera dessa hänvisas till årsredovisningen 2015/16. Någon väsentlig förändring i bolagets riskbild har inte skett sedan avlämnandet av årsredovisningen.
Närståendetransaktioner
Transaktioner med styrelseledamöter, ledande befattningshavare och till dessa närstående bolag omfattar inköp av skogsråvara, skogliga tjänster, trävaror och byggnadstjänster samt försäljning av biprodukter och impregneringstjänster. Samtliga affärer har skett till marknadsvärde. Inga transaktioner har ägt rum mellan Bergs Timber och närstående som väsentligt påverkat koncernens ställning och resultat.
Moderbolaget har haft närståendetransaktioner med koncernens dotterbolag i form av försäljning av lednings- och administrationskostnader.
Rapportperioder
- Delårsrapport september-februari, den 6 april 2017.
- Delårsrapport september-maj, den 29 juni 2017.
- Bokslutskommuniké för helåret september-augusti 2015/16, den 5 oktober 2017.
Redovisningsprinciper
Föreliggande delårsrapport har för koncernen upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och IAS 34 Delårsrapportering, och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen. Koncernen tillämpar IFRS och tolkningsuttalande från IFRIC såsom de har godkänts av EU-kommissionen för tillämpning inom EU. Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer med de principer som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen.
Omfattning och karaktär av finansiella tillgångar och skulder är i allt väsentligt oförändrat mot årsbokslutet den 31 augusti 2016.  I likhet med rapporteringen vid årsbokslutet överensstämmer redovisade värden med verkligt värde.
Belopp inom parentes avser värden för samma period föregående räkenskapsår om inte annat anges.
Mörlunda den 26 januari 2017
 
_________________________
Peter Nilsson, verkställande direktör
Denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.
Informationen i denna delårsrapport är sådan som Bergs Timber AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/ eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 januari 2017 klockan 13.00.
Ytterligare information avseende delårsrapporten kan lämnas av verkställande direktör Peter Nilsson på telefonnummer 010 - 19 98 500.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/