Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

Bergs Timber slutför förvärv av rörelsen vid Setras sågverk i Vimmerby

15:30 / 25 January 2017 Bergs Timber Press release

Bergs Timber AB (publ) ("Bergs Timber") meddelar att samtliga villkor för bolagets förvärv av rörelsen vid Setras sågverk i Vimmerby från Setra Trävaror AB ("Setra") är uppfyllda. Bergs Timber har därför genomfört den apportemission om 11 000 000 aktier av serie B till Setra som beslutades av styrelsen den 21 december 2016, med stöd av det emissionsbemyndigande som antogs på Bergs Timbers årsstämma den 21 januari 2016. Setra innehar efter genomförd apportemission 6,4 procent av det totala antalet aktier i Bergs Timber. De nyemitterade aktierna kommer att registreras och tas upp till handel på Nasdaq Stockholm vilket beräknas ske omkring den 1 - 3 februari 2017.

Förvärvet har slutförts i enlighet med de förutsättningar som offentliggjordes genom pressmeddelande den 14 december 2016.
Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan lämnas av Bergs Timbers VD och koncernchef Peter Nilsson (+46 703 15 09 27 eller +46 10 19 98 504).
Denna information är sådan information som Bergs Timber AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 25 januari 2017, klockan 15.30.
Bergs Timber AB (publ), 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon +46 10 19 98 500.
Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.se 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/