Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

Bergs Timber har tecknat avsiktsförklaring gällande förvärv av rörelsen vid Setras sågverk i Vimmerby

14:00 / 14 September 2016 Bergs Timber Press release

Bergs Timber AB (publ) ("Bergs Timber" eller "Bolaget") har idag tecknat en avsiktsförklaring med Setra Trävaror AB ("Setra") gällande förvärv av rörelsen vid Setras sågverk i Vimmerby ("Rörelsen").

Transaktionen avser förvärv av Rörelsen där värderingen baseras på bokförda värden och görs på skuldfri basis. Finansieringen av transaktionen avses göras dels genom betalning i nyemitterade aktier av serie B i Bergs Timber och dels genom upptagande av nya krediter. Parterna är överens om att fördelning av finansieringen av köpeskillingen mellan krediter och antal aktier ska fastställas i de fortsatta förhandlingarna. Bolaget kommer att återkomma i särskild ordning kring eventuell nyemission så snart villkor och omfattning är beslutad.

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. Setra tillverkar sågade och förädlade trävaror och produktionen sker på elva orter i Sverige och en i England. Totalt finns i koncernen nio sågverk och tre fristående förädlingsverksamheter.

Setras sågverk i Vimmerby bedriver produktion av sågade trävaror i Vimmerby kommun, endast ca 40 km från Bergs Timbers anläggning i Mörlunda. Sågverket har en produktionskapacitet på ca 175 000 kubikmeter. Den geografiska närheten mellan Bergs Timbers befintliga anläggningar och Rörelsen bidrar positivt till transaktionens industriella logik. Vidare gör Bergs Timber bedömningen att förvärvet medför potential för synergier inom flera områden.

Parterna är överens om att som första steg i den fortsatta processen gemensamt arbeta fram en affärsplan för integrationen av Rörelsen i Bergs Timbers befintliga verksamhet. Affärsplanen blir sedan avgörande för beslut om transaktionen skall fortsätta eller avbrytas. Parterna bedömer att ett sådant beslut ska kunna fattas under fjärde kvartalet 2016.

Förvärvet är utöver affärsplanen avhängigt genomförande av due diligence, eventuella nödvändiga myndighetsgodkännanden, säkerställd finansiering samt i övrigt sedvanliga villkor.

Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan lämnas av Bergs Timbers VD och koncernchef Peter Nilsson (+46 703 15 09 27 eller +46 10 19 98 504).
  

Denna information är sådan information som Bergs Timber AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 april 2016 kl. 14:00.
  

Bergs Timber AB (publ), 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon +46 10 19 98 500.
Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/