Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

Bergs Timber AB (publ) ingår nytt låneavtal

08:00 / 24 August 2016 Bergs Timber Press release

Bergs Timber AB (publ) med dotterbolag har ingått ett kreditavtal med Danske Bank. Avtalet är i enlighet med den bindande offert som erhölls i anslutning till förvärvet av Jarl Timber AB. Den nya kreditfaciliteten omfattar sammanlagt 260 Mnkr och innefattar en checkräkningsfacilitet med en kreditram om 175 Mnkr, bankgarantiram om 37 Mnkr samt ett periodlån om 48 Mnkr. Den nya kreditfaciliteten löper till 2018-12-31.

Villkoren för de nya kreditfaciliteterna överensstämmer med den offert som tidigare lämnats av Danske Bank. Utöver sedvanliga finansiella åtaganden såsom EBITDA-krav och nettoskuldsättningsgrad innefattar de huvudsakliga villkoren även rätt för huvudfinansiären att få insyn i verksamheten. Avtalet föreskriver vidare att årlig vinstutdelning inte ska överstiga 50 procent av årets vinst. Under avtalsperioden uppgår de avtalade amorteringarna till 48 Mnkr.
Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan lämnas av VD Peter Nilsson (+46 703 15 09 27 eller +46 1019 98 504).
Bergs Timber AB (publ), 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon +46 10 19 98 500. Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.se
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Bergs Timber AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 augusti 2016 klockan 08:00.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/