Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

Bergs Timber offentliggör tilläggsprospekt

10:30 / 7 July 2016 Bergs Timber Press release

Bergs Timber AB (publ) ("Bergs Timber") har upprättat ett tilläggsprospekt ("Tilläggsprospektet") i tillägg till det prospekt som godkändes av Finansinspektionen den 29 juni 2016 avseende apportemissionen av aktier i bolaget ("Prospektet"). Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Bergs Timber den 30 juni 2016 offentliggjort sin delårsrapport för de nio första månaderna avseende räkenskapsåret 2015/2016.

Tilläggsprospektet godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 7 juli 2016 (Finansinspektionens diarienummer 16-10104) i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och kommer att offentliggöras på Bergs Timbers hemsida, www.bergstimber.se, samt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se. Tilläggsprospektet ska läsas tillsammans med och utgör en integrerad del av Prospektet i alla avseenden.

En investerare som innan Tilläggsprospektet har offentliggjorts har gjort en anmälan om eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning av de överlåtbara värdepapper som omfattas av Prospektet, har rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke inom två (2) arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet. Sista dagen för återkallande är därmed 11 juli 2016.

Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan lämnas av Bergs Timbers VD och koncernchef Peter Nilsson (+46 703 15 09 27 eller +46 10 19 98 504).
  
  
  
  
Bergs Timber AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 juli 2016 kl. 10:30.

Bergs Timber AB (publ), 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon +46 10 19 98 500.
Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/