Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

Aktieägarna i Bergs Timber AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 22 augusti 2016 klockan 14:00 hos Bergs Timber.

14:30 / 8 July 2016 Bergs Timber Press release

Aktieägarna i Bergs Timber AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 22 augusti 2016 klockan 14:00 hos Bergs Timber, Mörlunda i stora konferensrummet.

Styrelsen kallar härmed till extra stämma i Bergs Timber AB (publ) ("Bolaget") med anledning av att aktieägarna ATA Holding Sweden AB och Kieryd Gård AB, representerande 13,23 respektive 10,30 procent av antalet utestående aktier i Bolaget, har begärt en särskild granskning av omständigheterna kring förvärvet av Jarl Timber AB och den apportemission som skett som en del därav. Apportemissionen beslutades på extra bolagsstämma i Bolaget den 28 juni 2016.

Anmälan och registrering
För att få delta på bolagsstämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 16 augusti 2016. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd den 16 augusti 2016. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna. Vidare ska aktieägare som önskar delta på bolagsstämman anmäla detta till bolaget senast den 16 augusti 2016 kl. 13:00. Anmälan om deltagande sker

  •  per post: Bergs Timber AB (publ), att: Jörgen Karlsson, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda;
  •  per e-post: info@bergstimber.se;eller
  •  per telefax: 0495-231 29.
I anmälan uppges namn, person- alternativt organisationsnummer, postadress, telefon dagtid och aktieinnehav samt uppgift om eventuella ombud eller biträden. Aktieägare får medföra högst två biträden under förutsättning att de anmäls enligt ovan. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis inte äldre än ett år och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 16 augusti 2016. Blankett för fullmakt finns att hämta på www.bergstimber.se.

Rätt att begära upplysningar
Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Antal aktier och röster
Per dagen för denna kallelse finns totalt 113 449 259 registrerade aktier och röster i bolaget.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av dagordningen;
5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Förslag till beslut om särskild granskning;
8. Stämmans avslutande.

  
Förslag till beslut om särskild granskning (ärende 7)
Aktieägarna ATA Holding Sweden AB och Kieryd Gård AB, representerande 13,23 respektive 10,30 procent av antalet utestående aktier i Bolaget, föreslår att särskild granskning ska inledas vad avser Bolaget i enlighet med 10 kap. 21 § aktiebolagslagen.

Granskningen ska avse omständigheterna kring förvärvet av Jarl Timber AB och den apportemission som skett som en del därav i syfte att utröna om skadeståndsgrundande handling mot Bolaget eller mot aktieägare har begåtts samt förenligheten med aktiebolagslagens regler, i synnerhet regler om beslutsmajoritet och likabehandling av aktieägare.
  
  
  
Mörlunda i juli 2016
Bergs Timber AB (publ)
Styrelsen

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/