Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

Pressmeddelande från extra bolagsstämma

08:00 / 29 June 2016 Bergs Timber Press release

Pressmeddelande från extra bolagsstämma 2016-06-28 i Bergs Timber AB (publ) i Hultsfred och begäran om kallelse till extra bolagsstämma för behandling av fråga om särskild granskning

Beslut om nyemission av aktier med betalning genom överlåtelse av apportegendom
Det beslutades att bolagets aktiekapital ska ökas med högst 46 338 430 kronor genom emission av högst att 46 338 430 nya aktier av serie B. Rätt att teckna nya aktier ska endast tillkomma Norvik hf, ett bolag bildat under isländsk rätt med organisationsnummer 670400.2390, som ende aktieägare i Jarl Timber AB ("Jarl Timber"), med rätt och skyldighet att betala de nya aktierna genom överlåtelse av aktier i Jarl Timber.
 
Det preliminära förvärvspriset för förvärvet av Jarl Timber uppgår till 97 310 703 kronor och är beräknat med utgångspunkt från Bergs Timbers stängningskurs på Nasdaq Stockholm per den 10 juni 2016, vilken var 2,10 kr per aktie.
 
Val av styrelse och styrelseordförande samt arvoden till styrelsen
Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter fortsatt ska vara 5 utan suppleanter. Vidare valdes Jon Helgi Gudmundson och Sampsa Auvinen till nya styrelseledamöter för tiden intill nästa bolagsstämma.
 
Arvoden beslutades i enlighet med valberedningens förslag att vara oförändrade, innebärande i enlighet med beslut på årsstämman den 21 januari 2016, att arvode till styrelsens ordförande utgår med 3,0 prisbasbelopp och att till övriga stämmovalda externa ledamöter utgår 1,25 prisbasbelopp. För de styrelseledamöter som frånträder respektive nyväljs på den extra bolagsstämman 28 juni ska arvodet fördelas pro rata för deras respektive tjänstgöringsperioder under tiden från årsstämman 2016 intill slutet av kommande årsstämma.
 
Begäran om kallelse till extra bolagsstämma för behandling av fråga om särskild granskning
I samband med den extra bolagsstämman inkom en begäran från aktieägarna ATA Holding Sweden AB och Kieryd Gård AB, företrädda av Sune Lantz, om kallelse till extra bolagsstämma för att behandla frågan om särskild granskning av förvärvet av Jarl Timber. Styrelsen kommer att återkomma med kallelse i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen.
 
 
Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan lämnas av Bergs Timbers VD och koncernchef Peter Nilsson (+46 703 15 09 27 eller +46 10 19 98 504).
 
Bergs Timber AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 juni 2016 kl. 08:00.
 
Bergs Timber AB (publ), 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon +46 10 19 98 500.
Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.se 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/