Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

Delårsrapport 1 september 2015 - 31 maj 2016 för Bergs Timber AB (publ)

13:00 / 30 June 2016 Bergs Timber Press release

Sammanfattning 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Delårsperioden (1 september 2015 - 31 maj 2016)

-  Den 26 april offentliggjordes att Bergs Timber tecknat en avsiktsförklaring gällande förvärv av samtliga aktier i Jarl Timber AB från Norvik Hf.

-  Efter periodens utgång, den 28 juni, har beslut om nyemission av aktier fattats av extra bolagsstämma.

-  Nettoomsättningen uppgick till 661,3 (630,5) Mkr, rörelseresultatet blev 0,1 (-1,7) Mkr vilket gav ett resultat efter finansiella poster med -4,3 (-7,6) Mkr. Resultatet efter skatt blev -3,3 (-5,9) Mkr vilket gav ett resultat per aktie efter skatt med -0,03 (-0,05) kronor.

-  Förbättrat resultat före avskrivningar (Ebitda) samtidigt som perioden belastas negativt av jämförelsestörande poster. Justerat för jämförelsestörande poster har Ebitda förbättrats med 3,0 Mkr jämfört med föregående år och uppgår till 34,8 (31,8) Mkr.

-  Tillgängliga likvida medel, inklusive outnyttjade krediter, uppgår till 31,3 (43,1) Mkr. Koncernens räntebärande skulder med avdrag för likvida medel uppgår till 219,4 (218,3) Mkr. Den ökade skuldsättningen är marginell jämfört med föregående år, trots en ökad kapitalbindning i främst varulager.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tredje kvartalet (1 mars 2016 - 31 maj 2016)

-  Nettoomsättningen uppgick till 240,5 (264,8) Mkr, rörelseresultatet blev -2,8 (6,3) Mkr vilket gav ett resultat efter finansiella poster med -4,3 (4,3) Mkr. Resultatet efter skatt blev -3,3 (3,4) Mkr vilket gav ett resultat per aktie efter skatt med -0,03 (0,03) kronor.

-  Det tredje kvartalet uppvisar lägre Ebitda än föregående år. Justerat för jämförelsestörande poster har Ebitda försämrats med 6,5 Mkr jämfört med föregående år och uppgår till 10,7 (17,2) Mkr.

-  Produktionsvolymen för tredje kvartalet uppgår till 90 000 m3sv vilket är 9 000 m3 lägre än föregående men i linje med de beslutade produktionsnivåerna.

-  Den behandlade volymen vid träskyddsföretaget Bitus har under kvartalet ökat med 9 % jämfört med samma period föregående år.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bergs Timber AB (publ), org.nr: 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon 010-19 98 500.
Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.se

Koncernens verksamhet
Bergs Timber producerar och säljer sågade och vidareförädlade trävaror med fokus på kundanpassning. Produktionen sker i tre sågverksanläggningar belägna i Mörlunda, Orrefors och Gransjö samt i träskyddsanläggningen Bitus beläget i Nybro. Vid koncernens sågverksanläggningar finns hyvlerier för vidareförädling och alla anläggningar ligger inom ett avstånd på 9 mil. Den samlade sågverkskapaciteten uppgår efter förvärvet av Gransjöverken och beslutade neddragningar i Orrefors till ca 345 000 m³ sågade trävaror varav mer än hälften vidareförädlas. Bitus kapacitet för träskyddsbehandling är ca 250 000 m³ per helår. Av trävarorna exporteras mer än 80 procent, främst till Storbritannien, USA, Danmark och Mellanöstern/Nordafrika.

Biprodukter från produktionen säljs till massa- och spånskiveindustrin samt som bränsle. Timmerråvaran anskaffas i huvudsak från områdena kring koncernens sågverk. Koncernen är ett komplett skogsserviceföretag som genomför allt från rådgivning gentemot skogsägare till slutavverkningsarbete. Moderbolaget Bergs Timber AB (publ) är sedan 1984 noterat på Stockholmsbörsen. Bolaget noteras idag på Nasdaq OMX Nordiska börs Stockholm Small Cap, materials.

Nettoomsättning och resultat för delårsperioden (1 september 2015 - 31 maj 2016)
Bergs Timber uppnådde under delårsperioden en nettoomsättning om 661,3 (630,5) Mkr Nettoomsättningen har påverkats positivt av att Gransjöverken ingår hela perioden innevarande år samt negativt av lägre försäljningspriser på sågade trävaror, främst kopplat till den starkare svenska kronan. Försäljningspriserna på biprodukter är något högre än föregående år. Gransjöverken konsolideras från och med den 1 december 2014 och ingick därmed inte under första kvartalet föregående år. För jämförbara enheter är omsättning och leveransvolymer något lägre än föregående år.

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -4,3 (-7,6) Mkr. Resultatet har påverkats negativt med 2,8 Mkr av jämförelsestörande poster, främst kopplat till omvärdering av valutaderivat. Föregående år påverkades resultatet negativt med 4,2 Mkr från jämförelsestörande poster främst transaktionskostnader vid förvärvet av Gransjöverken. Rensat för jämförelsestörande poster är resultatet efter finansiella poster 3,4 Mkr bättre än föregående år. De främsta orsakerna till resultatförbättringen är förbättrat sågutbyte, främst i Mörlunda. Vidare har de genomförda åtgärderna för att öka produktiviteten resulterat i en lägre kostnadsnivå. Resultatförbättringen härrör till räkenskapsårets första kvartal. Under kvartal två och tre har oron kring "Brexit" försvagat det brittiska pundet och medfört att försäljningspriset omräknat till svenska kronor är lägre än föregående år. Råvarupriserna har under hösten och vintern fortsatt att ligga på en, i relation till försäljningspriset på sågade trävaror, för hög nivå. Råvarukostnaden utgör ca 70 % av den totala kostnadsmassan.

Produktionen av sågade trävaror uppgår för perioden till 268 000 m3sv, en ökning med 12 000 mot föregående år. Ökningen beror på att Gransjöverken ingår under hela perioden. Behandlade volymer vid träskyddsanläggningen Bitus i Nybro överstiger föregående år med 2 %.

Nettoomsättning och resultat för tredje kvartalet (1 mars 2016 - 31 maj 2016)
Bergs Timber uppnådde under tredje kvartalet en nettoomsättning om 240,5 (264,8) Mkr. Nettoomsättningen har påverkats negativt av lägre leveransvolymer än föregående år samt en negativ påverkan av det svaga brittiska pundet. Omsättningen från Bitus är 9 % högre än föregående år.

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -4,3 (4,3) Mkr. Under delårsperioden har resultatet påverkats negativt av jämförelsestörande poster med 2,8 Mkr, främst hänförligt till orealiserade värdeförändring av valutaderivat. Rensat för dessa jämförelsestörande poster är resultatet efter finansiella poster för kvartalet ca 5,8 Mkr sämre än föregående år. Resultatet har påverkats negativt av lägre nettoförsäljningspriser, orsakat av ett svagare brittiskt pund, samt lägre utleveranser jämfört med föregående år. Kostnaden per m3 sågad vara är lägre än föregående år.

Produktionen av sågade trävaror uppgår för perioden till 90 000 m3sv vilket innebär en minskning med 9 000 m3sv mot föregående år. Minskningen beror på den beslutade sänkningen av produktionsnivån vid anläggningen i Orrefors.

Likviditet, investeringar och finansiering
Likvida medel uppgick i koncernen till 0,8 (2,4) Mkr, vartill kommer outnyttjade checkkrediter om 31,3 (40,8) Mkr. Därutöver finns beviljade outnyttjade garanti- och investeringsramar på 13,6 (8,9) Mkr. Koncernens räntebärande skulder med avdrag för likvida medel uppgår till 219,4 (218,3) Mkr. Skuldsättning är marginellt förändrad mot föregående år. Delårsperioden har genererat ett negativt kassaflöde från den löpande verksamheten med -16,9 Mkr. Den främsta orsaken till det negativa kassaflödet är ökad kapitalbindning i varulager.

Under augusti 2015 förnyades kreditfaciliteten med Bolagets huvudfinansiär. Den nya Kreditfaciliteten omfattar totalt 183,8 Mkr och löper till 30 november 2016. Enligt IFRS redovisningsregler skall skulder redovisas som långfristiga endast om de överstiger ett år, koncernens kreditfacilitet har en återstående löptid som understiger ett år och redovisas därför som kortfristiga. Faciliteten omfattar refinansiering av huvuddelen av koncernens befintliga lån, checkräkningskredit och bankgarantiramar. Kreditfaciliteten löper utan krav på amortering under avtalsperioden. Utöver sedvanliga finansiella åtaganden såsom soliditets- och EBITDA-krav innefattar de huvudsakliga villkoren även bland annat rätt för huvudfinansiären att få insyn i verksamheten och att årlig vinstutdelning inte får överstiga 50 % av årets resultat.
Kreditfaciliteten innehåller även ett åtagande för Bolaget att vidta åtgärder som syftar till en väsentlig förbättring av Bolagets rörelseresultat. Bolaget har upprättat en handlingsplan som är godkänd av Bolagets huvudfinansiär. Handlingsplanen uppdateras löpande. Utöver denna kreditfacilitet finns en separat checkkredit på totalt 55,0 Mkr. Denna kredit nedsätts med 500 kkr per månad.

Koncernens investeringar under delårsperioden uppgår till 16,9 (2,1) Mkr. Den största posten, 9,7 Mkr avser reinvesteringar i lastmaskiner och truckar. Bland övriga investeringar har ca 1,5 mkr investerats i ökad kapacitet i råsorteringen i Mörlunda.

Personaloptionsprogram
För att premiera ett långsiktigt engagemang hos verkställande direktören och att tillse att bolagets långsiktiga värdetillväxt återspeglas i verkställande direktörens ersättning och i övrigt öka intressegemenskapen mellan verkställande direktören och bolagets ägare beslutade årsstämman 2014 att införa ett personaloptionsprogram i enlighet med styrelsens förslag. Som en konsekvens av detta beslut beslutade stämman även om en riktad emission av 750 000 teckningsoptioner som kan tilldelas till verkställande direktören över tre år om av styrelsen fastställda, årliga, kriterier uppfylls. Programmet har inte haft någon väsentlig påverkan på periodens resultat.

Väsentliga händelser i Moderbolaget under delårsperioden samt efter delårsperiodens utgång
Den 3 juni offentliggjordes att Bergs Timber ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Jarl Timber AB genom apportemission. Betalningen av aktierna i Jarl Timber AB kommer att göras genom nyemission av 46 338 430 aktier av serie B i Bergs Timber. Den 28 juni beslutade den extra bolagsstämman om nyemission av 46 338 430 aktier med betalning genom överlåtelse av apportegendom. Förvärvspriset för aktierna uppgår preliminärt till 97,3 Mkr, baserat på aktiekursen 2,10 kr/st för Bergs Timber. Slutligt förvärvspris är beroende av aktiekursen på Bergs Timber på transaktionsdagen. Aktierna i Jarl Timber AB ägs före transaktionen av Norvik hf, vilka efter transaktionens genomförande kommer att ha en ägarandel som motsvarar 29 % av aktierna och rösterna i Bergs Timber. För att slutföra transaktionen krävs godkännande från Islands centralbank.

I anslutning till förvärvet av Jarl Timber har bolaget erhållit och accepterat en bindande offert om förnyad kreditfacilitet från Danske Bank. Den nya kreditfaciliteten kommer att omfatta 260 Mkr och ha en löptid till 2018-12-31. Faciliteten omfattar refinansiering av koncernens befintliga lån, checkkrediter och bankgarantiramar. Utöver sedvanliga finansiella åtaganden såsom nettoskuldsättningsgrad och EBITDA nivå innefattar de huvudsakliga villkoren även bland annat rätt för huvudfinansiären att få insyn i verksamheten.

I samband med den extra bolagsstämman inkom en begäran från aktieägarna ATA Holding Sweden AB och Kieryd Gård AB om kallelse till extra bolagsstämma att behandla frågan om särskild granskning av förvärvet av Jarl Timber AB.
I övrigt har inga väsentliga händelser inträffat i moderbolaget under eller efter delårsperiodens utgång.

Framtidsutsikter
Generellt ser vi fortsatt en bra utveckling av trävarukonsumtionen. Behovet av bostäder är stort och det låga ränteläget bidrar till att öka takten på antalet nybyggen. För svensk del är vi nu uppe i en takt där vi ser brist på kapacitet, inte minst i utbildade byggnadsarbetare.

Produktionstakten har under våren varit i stort sett oförändrad för de större produktionsländerna och vi ser nu att lagren sjunker, detta gäller framför allt för granvaror.

Takten är hög på strukturförändringen av den Sydsvenska sågverksindustrin. Under våren har det aviserats flera försäljningar, nedläggningar och neddragningar i vårt område. Vårt eget pågående förvärv av Jarl Timber är ett exempel på detta. Totalt har i vårt närområde aviserats nedläggning av tre sågverk samt försäljning av ytterligare fyra. De aviserade förändringarna är positiva för Bergs Timber och det kommer successivt att förbättra råvarubalansen. Vår bedömning är att det kommer ytterligare förändringar av strukturen under 2016.

Vi har under våren haft ett mycket bra råvaruflöde och vi ser att trenden för råvarupriset är svagt nedåt. Marknaden för våra biprodukter är fortsatt i balans.

Bergs Timber har under vintern och våren haft ett stort leveranstapp till vår näst störst kund, Crown Timber i UK. Detta skapade problem med ökade lager och kapitalbindning som följd. Vi har nu lyckats ersätta tappet med delvis nya kunder. Bortsett från detta så har verksamheten följt uppgjorda planer.

Efter vinterns kraftiga prisfall har vi i perioden efter april sett stigande priser igen, främst på granvaror. I grunden så pekar det mesta på en förbättrad sågverkskonjunktur och lönsamhetsförbättringar.

Det nyligen avgjorda valet i England och beslut om att lämna EU skapar dock osäkerhet. Det är ännu för tidigt att överblicka effekterna för valutan och efterfrågan. Vi har redan under vinter börjat arbetet med att successivt minska beroendet av den engelska marknaden.

Information om risker och osäkerhetsfaktorer
Prisutveckling
Prisutvecklingen för trävaror styrs till stor del hur den globala konsumtionen överensstämmer med den globala produktionen. Råvarukostnaden är en mycket stor del av den färdiga produktens försäljningsvärde varför produkten är mycket känslig för prisförändringar av skogsråvaran. Råvaran anskaffas företrädesvis i närområdet och utbud och efterfrågan av råvaran påverkar på kort sikt prissättningen i stor omfattning.

Finansiella risker
Bergs Timber är exponerad för finansiella risker, vilka huvudsakligen är relaterade till likviditets- och kassaflödesrisker i samband med likviditets- och skuldhantering och valutarisker i samband med exportaffärer. En stor del av finansieringen har omförhandlats och är beroende av uppfyllandet av sedvanliga finansiella åtagande, vilka rapporterats ovan under stycket likviditet. Avseende valutaexponering är koncernens policy att normalt 50-75 procent av förväntat valutaflöde för de närmaste sex månaderna skall säkras.

Anläggningsvärden
Det negativa resultatet på rullande tolv månaders basis har föranlett prövning av redovisade anläggningsvärden genom s.k. nedskrivningstest. Prövningen baseras på vår bästa bedömning av den framtida utvecklingen. Den prövning som gjorts visar att något nedskrivningsbehov inte föreligger. En framtida negativ avvikelse kan komma att påverka redovisade anläggningsvärden. För en ytterligare beskrivning av nedskrivningsprövning hänvisas till årsredovisningen 2014/15.

För en fullständig redogörelse av identifierade risker samt företagets arbete med att hantera dessa hänvisas till årsredovisningen 2014/15. Någon väsentlig förändring i bolagets riskbild har inte skett sedan avlämnandet av årsredovisningen.

Närståendetransaktioner
Transaktioner med styrelseledamöter, ledande befattningshavare och till dessa närstående bolag omfattar inköp av skogsråvara, skogliga tjänster, trävaror och byggnadstjänster samt försäljning av biprodukter och impregneringstjänster. Samtliga affärer har skett till marknadsvärde. Inga transaktioner har ägt rum mellan Bergs Timber och närstående som väsentligt påverkat koncernens ställning och resultat.
Moderbolaget har haft närståendetransaktioner med koncernens dotterbolag i form av försäljning av lednings- och administrationskostnader.

Rapportperioder
-  Bokslutskommuniké för helåret september - augusti 2015/16, den 6 oktober 2016.

Redovisningsprinciper
Föreliggande delårsrapport har för koncernen upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och IAS 34 Delårsrapportering, och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen. Koncernen tillämpar IFRS och tolkningsuttalande från IFRIC såsom de har godkänts av EU-kommissionen för tillämpning inom EU. Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer med de principer som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen.

Omfattning och karaktär av finansiella tillgångar och skulder är i allt väsentligt oförändrat mot årsbokslutet den 31 augusti 2015. I likhet med rapporteringen vid årsbokslutet överensstämmer redovisade värden med verkligt värde.

Belopp inom parentes avser värden för samma period föregående räkenskapsår om inte annat anges. 

Undertecknad försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt över moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de bolag som ingår i koncernen står inför.

Mörlunda den 30 juni 2016

_________________________                    

Peter Nilsson, verkställande direktör

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Bergs Timber AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/ eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2016 klockan 13.00.

Ytterligare information avseende delårsrapporten kan lämnas av verkställande direktör Peter Nilsson på telefonnummer 010 - 19 98 500.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/