Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

Bergs Timber har ingått avtal om förvärv av rörelsen vid Setras sågverk i Vimmerby

14:00 / 14 December 2016 Bergs Timber Press release

Bergs Timber AB (publ) ("Bergs Timber" eller "Bolaget") har ingått avtal om förvärv av rörelsen vid Setras sågverk i Vimmerby ("Rörelsen") från Setra Trävaror AB ("Setra") i huvudsak i enlighet med de förutsättningar som offentliggjordes genom pressmeddelande den 14 september 2016. Enligt avtalet förvärvar Bergs Timber samtliga anläggnings- och lagertillgångar, med avdrag för vissa rörelseskulder vilka främst utgörs av personalrelaterade skulder, vid Setras sågverk i Vimmerby. Betalningen för Rörelsen kommer att erläggas dels i nyemitterade aktier i Bergs Timber ("Apportemissionen") och dels i kontanta medel. Preliminärt så uppgår köpeskillingen till 57,5 miljoner kronor. Slutlig köpeskilling fastställs baserat på aktuella bokförda värden, vid tillträdesdagen den 9 januari 2017.

Styrelsen avser att besluta om Apportemissionen under december 2016 med stöd av det emissionsbemyndigande som antogs på Bergs Timbers årsstämma den 21 januari 2016. Totalt så förväntas 11 000 000 aktier emitteras till Setra till en teckningskurs om 2,10 kronor per aktie. De emitterade aktierna förväntas registreras och tas upp till handel på Nasdaq Stockholm omkring den 13-17 januari 2017. Värdet på de emitterade aktierna uppgår till 23,1 miljoner kronor vilket beräknas motsvara det bokförda värdet av de förvärvade anläggningstillgångarna. Resterande del av köpeskillingen betalas kontant och uppgår preliminärt till 34,4 miljoner kronor. Efter genomförd transaktion kommer Setras ägarandel i Bergs Timber uppgå till omkring 6 procent. Bergs Timbers finansieringsbank har fattat ett positivt kreditbeslut avseende tillkommande finansiering för sågen i Vimmerby och arbetet med att ta fram dokumentation pågår. Bergs Timber gör bedömningen att dokumentationen kommer att föreligga i överenskommen form i god tid innan övertagandet av anläggningen, som förväntas äga rum den 9 januari 2017. Förvärvet är huvudsakligen villkorat av att parterna ingår ett slutligt övergångsavtal avseende Setras tillhandahållande av vissa administrativa tjänster till Bergs Timber under en period, slutförhandlad finansiering med Bergs Timbers finansieringsbank, att myndighetstillstånd överförs till Bergs Timber alternativt att Bergs Timber erhåller motsvarande myndighetstillstånd, samt att avtalet mellan Setra och Neova El & Värme AB ("Neova") gällande driften av pannan vid Rörelsen övergår till Bergs Timber.
Setras sågverk i Vimmerby bedriver produktion av sågade trävaror endast ca 40 km från Bergs Timbers anläggning i Mörlunda. Sågverket har en produktionskapacitet på ca 175 000 kubikmeter. Den geografiska närheten mellan Bergs Timbers befintliga anläggningar och Rörelsen bidrar positivt till transaktionens industriella logik. Bergs Timber och Setra har noggrant utvärderat och analyserat potentiella samordningsvinster inom råvaruhantering, produktion samt försäljningsorganisationen:

  • Bergs Timber avser att förändra produktionsupplägget på sågen i Vimmerby. Produktionen beräknas att minska från dagens nivå om 160 000 kubikmeter, till omkring 130 000 kubikmeter på årsbasis. Förändringen kommer att medföra att antalet anställda i Rörelsen minskar med omkring 20 medarbetare, varav omkring 10 är inhyrda, till omkring 40 medarbetare. MBL-förhandlingar kommer omgående att inledas med de fackliga företrädarna.
  • Det tilltänkta produktionsupplägget innebär vidare att delar av de sågade volymerna från sågen i Vimmerby kommer att vidareförädlas vid Bergs Timbers övriga anläggningar, där träskyddsanläggningen Bitus är en viktig del.
Utöver ovanstående så har en flerårig intentionsförklaring mellan Bergs Timber och Sveaskog AB ("Sveaskog") undertecknats i anslutning till diskussionerna med Setra. Enligt denna kommer Sveaskog att svara för ungefär 50 procent av råvaruförsörjningen till sågverket i Vimmerby, samtidigt som Sveaskog fortsätter att vara en viktig råvaruleverantör till Bergs Timbers övriga anläggningar. Vid sidan av det fördjupade samarbetet med Sveaskog så innebär förvärvet att Bergs Timber stärker sin ställning i den norra delen av sitt upptagningsområde.
Bergs Timber har tidigare kommunicerat sin avsikt att aktivt bidra till den pågående konsolideringen av sågverksmarknaden i sydöstra Sverige. Förvärvet av sågen i Vimmerby genomförs som ett led i denna övergripande strategi.
Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. Setra tillverkar sågade och förädlade trävaror och produktionen sker på elva orter i Sverige och en i England. Totalt finns i koncernen nio sågverk och tre fristående förädlingsverksamheter. Setra ser positivt på att bli en delägare i Bergs Timber.
Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan lämnas av Bergs Timbers VD och koncernchef Peter Nilsson (+46 703 15 09 27 eller +46 10 19 98 504).
Denna information är sådan information som Bergs Timber AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 14 december 2016 kl. 14.00.
Bergs Timber AB (publ), 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon +46 10 19 98 500.
Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/