Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

Bokslutskommuniké 1 september 2015 - 31 augusti 2016 för Bergs Timber AB (publ)

13:03 / 6 October 2016 Bergs Timber Press release

Året i korthet
  • Koncernens redovisade resultat för räkenskapsåret är bättre än föregående år. Bergs Timber uppnådde under räkenskapsåret en nettoomsättning om 894,3 (853,4) Mnkr. Resultatet efter skatt blev -3,7 (-29,0) Mnkr, vilket gav ett resultat per aktie efter skatt med - 0,03 (- 0,26) kronor.
  • Den finansiella ställningen är fortsatt god. Efter årets redovisade resultat och genomförd apportemission uppgår soliditeten till 52,2 procent och tillgängliga likvida medel inklusive ej utnyttjade checkkrediter uppgår till 78 Mnkr.
  • Årets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår till -33,7 Mnkr, vilket är 73,7 Mnkr lägre jämfört med föregående år.
  • Under räkenskapsåret har koncernen förvärvat samtliga aktier i Bergs Timber Broakulla AB (namnändrat från Jarl Timber AB). Integrationen i Bergs Timber fortlöper enligt plan.
  • Förlängning av koncernens kreditavtal med Danske Bank. Den 23 augusti förlängdes kreditfaciliteten med Danske Bank. Faciliteten omfattar totalt 260 Mnkr och löper till 2018-12-31.
  • Räkenskapsåret har varit svårt för de sydsvenska sågverken, men under sommaren har situationen förbättrats. Sammantaget ser vi en mer balanserad situation och förbättrad sågverkskonjunktur.
  • Efter räkenskapsårets utgång har Bergs Timber tecknat en avsiktsförklaring med Setra Trävaror AB avseende förvärv av rörelsen vid Setras sågverk i Vimmerby.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fjärde kvartalet (1 juni 2016 - 31 augusti 2016)

- Nettoomsättningen uppgick till 233,0 (222,9) Mnkr, rörelseresultatet blev 2,3 (-27,8) Mnkr vilket gav ett resultat efter finansiella poster med 0,2 (-29,4) Mnkr. Det förvärvade sågverket i Broakulla konsolideras från och med 2016-07-08 och tillförde 19,2 Mnkr i nettoomsättning och 0,3 Mnkr i resultat efter finansiella poster.
- Resultat efter skatt blev -0,4 (-23,0) Mnkr vilket gav ett resultat per aktie efter skatt med 0,00 (-0,20) kronor. Rörelseresultatet före finansiella poster uppgår till 2,3 (- 27,8) Mnkr. Resultatförbättringen beror främst på att föregående år belastades med höga kostnader av engångskaraktär. Årets resultat har påverkats positivt av upplösning negativ goodwill med 8,7 Mnkr samt negativt från transaktionskostnader med 2,7 Mnkr i samband med förvärvet av Broakulla. Rensat för kostnader av engångskaraktär är resultatet för kvartalet i nivå med föregående år.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten har varit positivt under kvartalet och uppgår till 11,2 (34,8) Mnkr.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Räkenskapsåret (1 september 2015 - 31 augusti 2016)

- Nettoomsättningen uppgick till 894,3 (853,4) Mnkr, rörelseresultatet blev 2,4 (-29,5) Mnkr vilket gav ett resultat efter finansiella poster med -4,0 (-37,1) Mnkr. Det förvärvade sågverket i Broakulla tillförde 19,2 Mnkr i nettoomsättning och 0,3 Mnkr i resultat efter finansiella poster.
- Resultat efter skatt blev -3,7 (-29,0) Mnkr vilket gav ett resultat per aktie efter skatt med -0,03 (-0,26) kronor. Eget kapital per aktie uppgår till 2,17 (2,34) kronor. Rörelseresultatet före finansiella poster är klart bättre än föregående år och uppgår till - 4,0 (- 37,1) Mnkr. Orsaken till förbättringen är att resultatet föregående år belastades med höga kostnader av engångskaraktär, främst kopplat till neddragningen i Orrefors samt transaktionskostnader vid förvärvet av Gransjöverken. Årets resultat påverkas positivt av upplösning av negativ goodwill samt negativt av transaktionskostnader i samband med förvärvet av Broakulla. Rensat för kostnader av engångskaraktär är resultatet före avskrivningar bättre än föregående år.
- Koncernens finansiella ställning är god. Tillgängliga likvida medel uppgår till 78,0 (69,8) Mnkr, varav outnyttjade checkkrediter 61,3 (69,4) Mnkr. Koncernens räntebärande skulder med avdrag för likvida medel uppgår till 173,8 (187,1) Mnkr.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till -33,7 (40,0) Mnkr. Det negativa kassaflödet beror på ökad kapitalbindning i varulager och minskade rörelseskulder. Föregående år minskade kapitalbindningen i lager. Kassaflödet före förändring av rörelsekapital har förbättrats.
- Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bergs Timber AB (publ), org.nr: 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon 010-19 98 500.

Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.se

Koncernens verksamhet
Bergs Timber producerar och säljer sågade och vidareförädlade trävaror med fokus på kundanpassning. Produktionen sker i fyra sågverksanläggningar belägna i Mörlunda, Orrefors, Gransjö och Broakulla samt i träskyddsanläggningen Bitus beläget i Nybro. Vid koncernens sågverksanläggningar finns hyvlerier för vidareförädling och alla anläggningar ligger inom ett avstånd på 10 mil. Den samlade sågverkskapaciteten uppgår efter förvärvet av sågverket i Broakulla till ca 400 000 m³ sågade trävaror varav mer än hälften vidareförädlas. Bitus träskyddsbehandlar ca 180 000 m³ per år. Av trävarorna exporteras mer än 80 procent, främst till Storbritannien, USA, Danmark och Mellanöstern/Nordafrika.
Biprodukter från produktionen säljs till massa- och spånskiveindustrin samt som bränsle ifrån våra bränsleterminaler. Timmerråvaran anskaffas i huvudsak från områdena kring koncernens sågverk. Koncernen är ett komplett skogsserviceföretag som genomför allt från rådgivning gentemot skogsägare till slutavverkningsarbete. Moderbolaget Bergs Timber AB (publ) är sedan 1984 noterat på Stockholmsbörsen. Bolaget noteras idag på Nasdaq OMX Nordiska börs Stockholm Small Cap, materials.
Nettoomsättning och resultat för fjärde kvartalet (1 juni 2016 - 31 augusti 2016)
Bergs Timber uppnådde under fjärde kvartalet en nettoomsättning om 233,0 (222,9) Mnkr, och för jämförbara enheter till 213,8 (222,9) Mnkr. Nettoomsättningen har påverkats positivt av förvärvet av sågverket i Broakulla. Försäljningspriserna på sågade trävaror är lägre än motsvarande period föregående år, vilket främst beror på den kraftiga försvagningen av det brittiska pundet.

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 0,2 (-29,4) Mnkr. Resultat efter skatt blev - 0,4 (-23,0) Mnkr vilket gav ett resultat per aktie efter skatt med -0,00 (-0,20) kronor. Rörelseresultatet före avskrivningar är bättre än föregående år. Resultatförbättringen beror på att motsvarande period föregående år belastades med stora kostnader av engångskaraktär, huvudsakligen till följd av de omstruktureringsåtgärder som genomförts i Orrefors samt effekter på värdering av varulager till följd av förändrade omvärldsfaktorer. Årets resultat har påverkats positivt av upplösning negativ goodwill med 8,7 Mnkr samt negativt från transaktionskostnader med 2,7 Mnkr i samband med förvärvet av Broakulla. Rensat för kostnader av engångskaraktär är resultatet för kvartalet i nivå med föregående år.

Kassaflödet från den löpande verksamheten har varit positivt och uppgår till 11,2 (34,8) Mnkr under kvartalet. Det positiva kassaflödet beror på en minskad kapitalbindning, främst varulager.

Produktionen under kvartal fyra uppgår för jämförbara enheter till ca 60 000 m3sv, vilket är ca 10 000 m3sv lägre än motsvarande period föregående år. Minskningen beror främst på den beslutade neddragningen i Orrefors.

Nettoomsättning och resultat för räkenskapsåret (1 september 2015 - 31 augusti 2016)
Bergs Timber uppnådde under räkenskapsåret en nettoomsättning om 894,3 (853,4) Mnkr, och för jämförbara enheter till 875,1 (853,4) Mnkr. Omsättningen påverkas positivt av ökade leveransvolymer. Genomsnittspriset är lägre än föregående år, vilket för koncernens del främst beror på den kraftiga försvagningen av det brittiska pundet.

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till - 4,0 (-37,1) Mnkr. Resultat efter skatt blev - 3,7 (- 29,0) Mnkr vilket gav ett resultat per aktie efter skatt med -0,03 (- 0,26) kronor. Resultatet före avskrivningar är bättre än föregående år. Orsaken till förbättringen är att stora kostnader av engångskaraktär påverkat föregående års resultat. Vidare har den genomförda anpassningen av produktionen i Orrefors, samt förbättrat sågutbyte bidragit till resultatförbättringen.

Likviditet, investeringar och finansiering
Tillgängliga likvida medel inklusive outnyttjade checkkrediter uppgår till 78,0 (69,8) Mnkr, varav outnyttjade checkkrediter uppgår till 61,3 (69,4) Mnkr. Därutöver finns beviljade outnyttjade garanti- och investeringsramar på 38,9 (11,2) Mnkr. Koncernens räntebärande skulder med avdrag för likvida medel uppgår till 173,8 (187,1) Mnkr. Soliditeten uppgår till 52,2 (47,2)%. Räntekostnaden under räkenskapsåret är lägre än föregående år vilket beror på en minskad genomsnittlig skuldsättning. Totalt beviljade checkräkningskredit uppgår till 175,0 (141,5) Mnkr.

Under augusti 2016 förnyades kreditfaciliteten med Bolagets huvudfinansiär. Den nya Kreditfaciliteten omfattar totalt 260 Mnkr och innefattar en checkräkningsfacilitet med en kreditram om 175 Mnkr, bankgarantiram om 37 Mnkr samt ett periodlån om 48 Mnkr. Den nya kreditfaciliteten löper till 2018-12-31. Faciliteten omfattar refinansiering av huvuddelen av koncernens befintliga lån samt etablerande av checkräkningskredit och bankgarantiramar. Utöver sedvanliga finansiella åtaganden såsom EBITDA-krav och nettoskuldsättningsgrad innefattar de huvudsakliga villkoren även rätt för huvudfinansiären att få insyn i verksamheten. Avtalet föreskriver vidare att årlig vinstutdelning inte ska överstiga 50 procent av årets vinst. Under avtalsperioden uppgår de avtalade amorteringarna till 48 Mnkr.

Koncernens investeringar under räkenskapsåret uppgår till 18,4 (10,0) Mnkr. De enskilt största posterna utgörs av investeringen i lastmaskiner och truckar med 10,0 Mnkr. Bland övriga investeringar har ca 1,6 mkr investerats i ökad kapacitet i råsorteringen i Mörlunda.

Beskrivning av Bergs Timber Broakulla AB (Broakulla)
Broakulla bedriver sågverksverksamhet och är beläget endast 10 km från Bergs Timbers anläggning i Gransjö och ca 25 km från sågen i Orrefors. Vidare är avståndet till träskyddsanläggningen Bitus i Nybro endast 30 km. Detta gör att förvärvet av sågverket i Broakulla passar geografiskt mycket bra in i Bergs struktur. Vid Broakulla beslutades i juni om en genomgripande förändring av verksamheten. En omställning av produktionen från tidigare sågning av normaltimmer till en framtida försågning av klentimmer har verkställts. Samtidigt har den totala bemanningen vid anläggningen anpassats till det nya produktionsupplägget. Omställningen förväntas ge full effekt från och med november.

Betalningen av aktierna i Bergs Timber Broakulla AB har gjorts genom apportemission av 46 338 430 aktier av serie B i Bergs Timber. Förvärvspriset på aktierna uppgick till 86 652 864 kronor och därutöver har transaktionskostnaderna uppgått till 2,7 Mnkr. Efter genomfört förvärv har den tidigare ägaren i Broakulla, Norvik hf, en ägarandel som motsvarar 29,0 procent av aktierna och rösterna i Bergs Timber. Norvik hf, är efter transaktionen den enskilt största ägaren.

En preliminär förvärvsanalys upprättades med ledning av den verkliga börskursen på transaktionsdagen. Köpeskillingen 86,6 Mnkr fördelas enligt nedan;

Identifierbara nettotillgångar Totalt (Mnkr)
Materiella anläggningstillgångar            31,1
Uppskjuten skattefordran 4,9
Varulager 31,6
Kundfordringar 9,2
Övriga kortfristiga fordringar 6,6
Kassa och bank 69,1
Långfristiga skulder -2,1
Kortfristiga skulder -54,9
Negativ goodwill -8,7
  86,6

Som framgår av tabellen ovan innehåller den preliminära förvärvsanalysen en upplösning av negativ goodwill. Denna negativa goodwill uppstår när värdet av förvärvade nettotillgångar överstiger förvärvspriset. Bolaget har gjort en extra översyn av värdet på förvärvade tillgångar och efter denna översyn, som ledde till justeringar av värdet, återstår 8,7 mnkr i negativ goodwill. Främsta orsaken till att en upplösning av negativ goodwill blir aktuell är att förvärvspriset baseras på kursen på transaktionsdagen vilken uppgick till 1,87 kr/aktie att jämföras med den i avtalet stipulerade 2,30 kr/aktie. När en negativ goodwill uppstår skall denna upplösas och redovisas i resultaträkningen som en positiv post. Resultatet för koncernen har därför påverkats positivt med 8,7 Mnkr från denna upplösning och redovisas bland övriga rörelseintäkter.

Personaloptionsprogram
För att premiera ett långsiktigt engagemang hos verkställande direktören och att tillse att bolagets långsiktiga värdetillväxt återspeglas i verkställande direktörens ersättning och i övrigt öka intressegemenskapen mellan verkställande direktören och bolagets ägare beslutade årsstämman 2014 att införa ett personaloptionsprogram i enlighet med styrelsens förslag. Som en konsekvens av detta beslut beslutade stämman även om en riktad emission av 750 000 teckningsoptioner som kan tilldelas till verkställande direktören över tre år om av styrelsen fastställda, årliga, kriterier uppfylls. Programmet har inte haft någon väsentlig påverkan på periodens resultat.

Väsentliga händelser efter delårsperiodens utgång
Efter räkenskapsårets utgång har Bergs Timber tecknat en avsiktsförklaring med Setra Trävaror AB gällande förvärv av rörelsen vid Setras sågverk i Vimmerby.

Setras sågverk i Vimmerby bedriver produktion av sågade trävaror i Vimmerby kommun, endast ca 40 km från Bergs Timbers anläggning i Mörlunda. Sågverket har en produktionskapacitet på ca 175 000 kubikmeter. Den geografiska närheten mellan Bergs Timbers befintliga anläggningar och sågverket i Vimmerby bidrar positivt till transaktionens industriella logik. Vidare gör Bergs Timber bedömningen att förvärvet medför potential för synergier inom flera områden.

Parterna är överens om att som ett första steg i den fortsatta processen gemensamt arbeta fram en affärsplan för en integration av rörelsen i Vimmerby med Bergs Timbers befintliga verksamhet. Affärsplanen blir sedan avgörande för beslut om processen skall fortsätta eller avbrytas. Parterna bedömer att ett sådant beslut ska kunna fattas under 2016.

Väsentliga händelser i Moderbolaget
Moderbolaget har under delårsperioden förvärvat samtliga aktier i Bergs Timber Broakulla AB. Aktierna har betalats genom en riktad nyemission. Vid en extra bolagsstämma den 28 augusti beslutades efter en begäran från Kieryd Gård AB samt Rörvik Timber Höglandet AB om en särskild granskning av förvärvet av Bergs Timber Broakulla AB. Kostnaden för den särskilda granskningen kommer att belasta Bergs Timber och bedöms påverka resultatet under första kvartalet 2016/2017. I övrigt har inga väsentliga händelser inträffat i moderbolaget under delårsperioden.

Framtidsutsikter
Trävarumarknaden har varit utmanande och lönsamheten generellt svag för de sydsvenska sågverken. Glädjande är att vi under sommaren sett en förbättring av marknaden.

Tillgången på råvara är god. De neddragningar och nedläggningar som nu genomförs har stabiliserat råvarumarknaden. Förhoppningen är att vi nu närmar oss en balans där råvarupriserna bättre skall följa priset på trävaror. Detta förbättrar situationen för sågverken och kommer att vara till gagn för råvaruleverantörerna på sikt.

Situationen på vår viktiga engelska marknad har varit väldigt utmanande under våren och sommaren. Brexit skapade stor osäkerhet och en fallande valuta. Nu ser vi att efterfrågan på trävaror i England är god och att priset i GBP har stigit vilket kompenserar för valutaförsvagningen. Det är dock omöjligt att bedöma hur Brexit kommer att påverka på sikt. Samtidigt finns det fortsatt ett stort byggbehov i England och en vilja att gå vidare för att utveckla ekonomin. Vi ser en bra utveckling i Sverige och USA med fortsatt ökat byggande. Kina har fortsatt att öka importen och ser nu ut att bli Sveriges tredje största exportmarknad för trävaror. Furumarknaden i Nordafrika går dock tyngre och osäkerheten är stor.

Byggandet och användandet av trävaror globalt beräknas i år att öka med ca 3 %, samtidigt som produktionen ökar marginellt. Detta gör oss positiva och vi räknar med en stabil marknad.

För vår egen del så går integrationen av den nyligen förvärvade sågen i Broakulla enligt plan. Sågverket i Gransjö påverkades under första halvåret kraftigt negativ av att vi förlorade stora volymer till en engelsk kund, men situationen har efter sommaren stabiliserats. Den neddragning som genomfördes vid Orreforssågen under 2015 har nu fått effekt och resultatet förbättras.

Vi kommer som tidigare meddelats att under hösten närmare undersöka möjligheten till ett förvärv av Setras sågverk i Vimmerby.

Sammantaget så ser vi en mera balanserad situation och förbättrad sågverkskonjunktur. Med det vi idag vet så förväntar vi oss en förbättrad lönsamhet under vårt kommande bokslutsår.

Information om risker och osäkerhetsfaktorer
Prisutveckling
Prisutvecklingen för trävaror styrs till stor del hur den globala konsumtionen överensstämmer med den globala produktionen. Råvarukostnaden är en mycket stor del av den färdiga produktens försäljningsvärde varför produkten är mycket känslig för prisförändringar av skogsråvaran. Råvaran anskaffas företrädesvis i närområdet och utbud och efterfrågan av råvaran påverkar på kort sikt prissättningen i stor omfattning.

Finansiella risker
Bergs Timber är exponerad för finansiella risker, vilka huvudsakligen är relaterade till likviditets- och kassaflödesrisker i samband med likviditets- och skuldhantering och valutarisker i samband med exportaffärer. En stor del av finansieringen har omförhandlats och är beroende av uppfyllandet av sedvanliga finansiella åtagande, vilka rapporterats ovan under stycket likviditet. Avseende valutaexponering är koncernens policy att normalt 50-75 procent av förväntat valutaflöde för de närmaste sex månaderna skall säkras.

Anläggningsvärden
Det negativa resultatet på rullande tolv månaders basis har föranlett prövning av redovisade anläggningsvärden genom s.k. nedskrivningstest. Prövningen baseras på vår bästa bedömning av den framtida utvecklingen. Den prövning som gjorts visar att något nedskrivningsbehov inte föreligger. En framtida negativ avvikelse kan komma att påverka redovisade anläggningsvärden. För en ytterligare beskrivning av nedskrivningsprövning hänvisas till årsredovisningen 2014/15.

För en fullständig redogörelse av identifierade risker samt företagets arbete med att hantera dessa hänvisas till årsredovisningen 2014/15. Någon väsentlig förändring i bolagets riskbild har inte skett sedan avlämnandet av årsredovisningen.

Närståendetransaktioner
Transaktioner med styrelseledamöter, ledande befattningshavare och till dessa närstående bolag omfattar inköp av skogsråvara, skogliga tjänster, trävaror och byggnadstjänster samt försäljning av biprodukter och impregneringstjänster. Samtliga affärer har skett till marknadsvärde. Inga transaktioner har ägt rum mellan Bergs Timber och närstående som väsentligt påverkat koncernens ställning och resultat.

Moderbolaget har haft närståendetransaktioner med koncernens dotterbolag i form av försäljning av lednings- och administrationskostnader.

Rapportperioder
- Delårsrapport september-november, den 26 januari 2017.
- Delårsrapport september-februari, den 6 april 2017.
- Delårsrapport september-maj, den 29 juni 2017.
- Bokslutskommuniké för helåret september-augusti 2015/16, den 5 oktober 2017.

Förslag till utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas (0) kronor per aktie.

Årsstämma och årsredovisning
Den legala årsredovisningen inklusive bolagsstyrningsrapporten kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida den 16 december 2016. Den tryckta årsredovisningen för räkenskapsåret 2015/16 kommer att utsändas till de aktieägare som begärt det i januari 2017 och publiceras på bolagets hemsida, www.bergstimber.se. Årsstämman kommer att hållas den 26 januari 2017.

Redovisningsprinciper
Föreliggande delårsrapport har för koncernen upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och IAS 34 Delårsrapportering, och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen. Koncernen tillämpar IFRS och tolkningsuttalande från IFRIC såsom de har godkänts av EU-kommissionen för tillämpning inom EU. Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer med de principer som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen.

Omfattning och karaktär av finansiella tillgångar och skulder är i allt väsentligt oförändrat mot årsbokslutet den 31 augusti 2015. I likhet med rapporteringen vid årsbokslutet överensstämmer redovisade värden med verkligt värde.

Belopp inom parentes avser värden för samma period föregående räkenskapsår om inte annat anges.

Undertecknad försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt över moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de bolag som ingår i koncernen står inför.

Åke Bergh, ledamot Lars Gustafsson, ordförande
Jon Helgi Gudmundsson, ledamot Sampsa Auvinen, ledamot
Magnus Wennerholm, ledamot Lars Pettersson, arbetstagarrepresentant
Reino Thapper, arbetstagarrepresentant Peter Nilsson, verkställande direktör

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Bergs Timber AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/ eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 oktober 2016 klockan 13.00.

Ytterligare information avseende bokslutskommunikén kan lämnas av verkställande direktör Peter Nilsson på telefonnummer 010 19 98 500.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/