Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Awardit

Awardit

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AWARDIT AB

14:20 / 27 May 2024 Awardit Press release

Aktieägarna i Awardit AB (publ), org-nr 556575-8843, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 12 juni 2024 kl 13:00 i bolagets lokaler på Snickarbacken 2, Stockholm.

Rätt att delta och anmälan till extra bolagsstämman

Aktieägare som vill delta vid extra bolagsstämman måste:

i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är måndagen den 3 juni 2024, och
ii) dels anmäla sitt deltagande vid stämman senast onsdagen den 6 juni 2024. Anmälan om deltagande i stämman görs per post med adress Awardit AB, Att: Jacob Stjernfält, Snickarbacken 2, 111 39 Stockholm eller per e-post till ir@awardit.com. Vid anmälan ska aktieägaren ange sitt fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, måste vara verkställd tisdagen den 3 juni 2024 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast onsdagen den 5 juni 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud
Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för sådant ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress.

Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.awardit.se.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Fastställande av dagordning
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
 7. Fastställande av styrelsearvode
 8. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter
 9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier
 10. Beslut om avskaffande av Valberedningen
 11. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande (punkt 1)
Fayes Investeringar 1 AB föreslår att extra bolagsstämman väljer Samir Taha, till ordförande vid stämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter (punkt 6)
Fayes Investeringar 1 AB föreslår att styrelsen ska bestå av tre (3) styrelseledamöter och inga suppleanter.

Fastställande av styrelsearvode (punkt 7)
Fayes Investeringar 1 AB föreslår att arvodet fastställs till 0 kr för styreledamöter och 300 000 kr för ordförande.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter (punkt 8)
Fayes Investeringar 1 AB föreslår vidare att extra bolagsstämman beslutar om val av styrelseledamöterna Simon Damkjær Wille, Niklas Lundqvist och Sanna Suvanto-Harsaae. Till styrelsens ordförande föreslås Sanna Suvanto-Harsaae.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier (punkt 9)
Fayes Investeringar 1 AB föreslår att den extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för Awardits aktieägare. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt besluta om emission mot betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet genom nyemission av aktier ska rymmas inom bolagsordningens gränser och får inte överstiga femtio (50) procent av det totala antalet aktier i Awardit vid tidpunkten för årsstämman 2024. Styrelsen ska äga rätt att bestämma övriga villkor för emissionen.

Styrelsen, verkställande direktören eller den någon av dem utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet om bemyndigande som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För giltigt beslut av stämman enligt Fayes förslag enligt ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om avskaffande av Valberedningen (punkt 10)
Fayes Investeringar 1 AB föreslår att Valberedningen avskaffas.

Övrigt
Aktieägarna äger rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen för stämman, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Styrelsen och verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar vid årsstämman om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Valberedningens fullständiga förslag samt motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse finns från och med idag tillgängligt på Bolagets hemsida www.awardit.se och skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Hantering av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal /Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Awardit AB (publ)
Stockholm i maj 2024
Styrelsen

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/