Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Awardit

Awardit

Bokslutskommuniké 2022 - Awardit AB (publ)

08:00 / 24 February 2023 Awardit Press release

Awardit AB (publ), noterat på NASDAQ First North Growth Market, lämnar följande rapport för perioden 1 januari – 31 december 2022.

Oktober - December 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 305,0 (229,5) mkr, varav förvärvad nettoomsättning
  37,6 mkr (avser Prämie Direkt för oktober och november).
 • EBITA-resultatet uppgick till 57,6 (57,2) mkr och EBITA-marginalen uppgick till
  18,9 (24,9) procent. EBITA per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 6,91 (7,35) kr.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 45,3 (44,4) mkr och EBIT-marginalen uppgick till
  14,8 (19,3) procent.
 • Kvartalets resultat uppgick till 26,7 (23,6) mkr och resultat per aktie efter skatt, före och efter utspädning, uppgick till 3,20 (3,02) kr.

Januari – december 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 862,3 (529,3) mkr, varav förvärvad nettoomsättning
  219,9 mkr (MBXP tom 14 april, TIC till och med 30 juni och Prämie Direkt till 30 november).
 • EBITA-resultatet uppgick till 111,2 (93,2) mkr och EBITA-marginalen uppgick till
  12,9 (17,6) procent. EBITA per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 13,34 (12,94) kr.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 70,9 (63,5) mkr och EBIT-marginalen uppgick till
  8,2 (12,0) procent.
 • Periodens resultat uppgick till 25,2 (30,5) mkr och resultat per aktie efter skatt, före och efter utspädning, uppgick till 3,03 (4,24) kr.
 • Styrelsen föreslår att 2,25 (0) kr per aktie lämnas i utdelning för verksamhetsåret 2022.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Den 16 december 2022 ingick Awardit AB ett avtal med Nordea avseende en revolverande kreditfacilitet om 250 mkr. Kreditfaciliteten syftar till att refinansiera befintliga krediter i koncernen och möjliggöra ytterligare förvärv och innebär ökad flexibilitet, minskade krav på amortering och fördelaktigare räntevillkor jämfört med tidigare. Kreditfaciliteten är på tre år med möjlighet till förlängning 1 + 1 år.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Den 1 februari 2023 förvärvade Awardit AB 100 procent av det österrikiska lojalitets- och presentkortsbolaget Connex Marketing GmbH ("Connex"). Den totala köpeskillingen uppgick till ca 10,7 meuro, varav 7,2 meuro betalades kontant och 3,5 meuro betalades i Awardit-aktier. Styrelsen beslutade, i enlighet med bemyndigande från årsstämman den 20 maj 2022, att genomföra en apportemission av 325 330 aktier, till en emissionskurs om 120,493 kr, riktade till de två ägarna av Connex. Aktiekursen baseras på snittkursen för Awardits aktie under perioden 30 december 2022 fram till den 27 januari 2023. Det totala antalet aktier i Awardit efter genomförd nyemission ökade från 8 335 518 till 8 660 848, vilket motsvarar en utspädning om cirka 3,8 procent. Connexs omsättning för räkenskapsåret 2021 var 12,9 meur med ett EBIT-resultat på 0,8 meur. Den beräknade omsättningen för 2022 är ca 15,6 meur med ett EBIT-resultat på minst 1,4 meur. Företaget har 100 anställda, huvudsakligen baserade i Wels, Österrike.

I en kommentar till det fjärde kvartalet säger VD Erik Grohman: 

”Det fjärde kvartalet 2022 blev vårt bästa kvartal någonsin med en omsättning om 305 mkr och med ett EBITA-resultat på 58 mkr, vilket likaså avslutar vårt bästa år någonsin med en omsättning på 862 mkr och med ett EBITA-resultat på 111 mkr för helåret 2022. Jag ser att vi med fortsatt organisk tillväxt och goda marginaler, en kassa på över 250 mkr per årsskiftet samt väl positionerade i DACH efter förvärvet av Connex, står starkt rustade inför vår fortsatta resa mot att bli den ledande aktören i Europa inom fullskaliga lojalitets-, incitaments- och presentkortslösningar”.

Bokslutskommunikén för perioden januari - december 2022 återfinns även på Awardits hemsida Investor relations | Awardit

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/