Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Kommuniké från Avensia AB:s årsstämma

20:00 / 5 May 2021 Avensia Press release

Avensia publicerar en kommuniké från årsstämman som hölls idag.

Följande beslut fattades på Avensias årsstämma i Lund den 5 maj, där samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet; 

Att moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelseledamöterna samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gånga verksamhetsåret.

Att dela ut 30 öre per aktie, eller totalt 11,1 MSEK, för verksamhetsåret 2020.

Att till styrelseledamöter välja om Robin Gustafsson, Monika Dagberg, Roland Vejdemo, Per Wargéus, Anna Stig och Rogier Verheij. Per Wargéus valdes som styrelsens ordförande och Roland Vejdemo som vice ordförande. Samtliga valdes för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

Att till revisor välja Deloitte, registrerat revisionsbolag, med Mattias Lönnquist, auktoriserad revisor, som huvudansvarig för revisionen. Även detta beslut fattades för ett år, intill tiden för nästa årsstämma.

Att årsstämman beslutade att fastställa principer för utseende av valberedning i enlighet med valberedningens förslag.

Att ge bemyndigande till styrelsen att längst till nästa ordinarie årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier till ett antal av högst 3 700 000 st. motsvarande en total höjning av aktiekapitalet med högst 555 000 kr.

Beslutet i dess helhet finns tillgängligt på bolagets kontor, Vävaregatan 21, Lund och kan beställas via tfn 046-37 30 00.

Styrelsen för Avensia AB

Denna information är sådan som Avensia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-05 20:00 CET.

Avensia är ett ledande kunskapsföretag inom digital modern handel, som hjälper B2C och B2Bkunder runt om i världen att bli mer konkurrenskraftiga genom en förstaklassens kundresa.Vårt uppdrag är att ge maximalt värde till våra kunder; att leverera innovativa och banbrytande digitala lösningar och genom att vara en långsiktig partner. Med en kombination av strategisk rådgivning och prisbelönta e-handelslösningar ger vi våra kunder förutsättningarna att bli bäst. Företaget har sitt huvudkontor i Lund och finns även i Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Umeå, Köpenhamn, Oslo, Chicago och Cebu. Avensia AB är noterat på First North Premier under namnet AVEN. Läs mer på www.avensia.com. Mangold Fondkommision AB är bolagets Certified Advisor och nås på tel: +46 8 503 01 550 eller www.mangold.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/