Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Avensia AB Delårsrapport, januari-mars 2021

13:00 / 5 May 2021 Avensia Press release

Avensia publicerar delårsrapport för januari-mars 2021.

 

OMTAG FÖR TILLVÄXT, JUSTERAT RÖRELSERESULTAT ÖKADE 25 %

Nyckeltal JANUARI-MARS 2021

 
Nettoomsättning            92,9 (89,3) Rörelsemarginal 1,2
MSEK            (9,2)
%
Rörelseresultat 1,2 (8,2) MSEK Kassaflöde                        -3,8
(6,3)
MSEK
Resultat efter skatt 0,3 (6,2) MSEK Resultat per aktie 0,01
(0,17)
SEK
 

Robin Gustafsson tillträdde den 4 mars tjänsten som tillförordnad vd. Robin är en av bolagets medgrundare och har tidigare varit vd i Avensia under perioden 2011-2018 samt koncernchef 2015-2018. Sedan 2018 är han ledamot i Avensias styrelse, vilket han även var under perioden 2001-2011. Robin Gustafsson är även ordförande och delägare i A5 Invest AB, Avensias största enskilda ägare.
  • Avensias omsättning ökade i Q1 med 4 % jämfört med föregående år till 92,9 MSEK (89,3). 
  • Rörelseresultatet i Q1 uppgick till 1,2 MSEK (8,2) vilket gav en rörelsemarginal på 1,2% (9,2). Perioden har belastats med kostnader för avgående vd med 3,1 MSEK och nedskrivning av aktiverad produktutveckling på 6,0 MSEK. Justerat för dessa poster, var rörelseresultatet 10,3 MSEK (8,2) med en rörelsemarginal på 11,0% (9,2).
  • Kassaflödet för Q1 var -3,8 MSEK (6,3). Det lägre kassaflödet är kopplat till högre kundfordringar jämfört med föregående år där kunderna har en tendens att skjuta betalningar över månadssluten. Avensia har vidare en skattefordran på 8,0 MSEK bestående av för mkt inbetald inkomstskatt under 2020. 2020 präglades vidare av ett aktivt arbete med Avensias rörelsekapital vilket hade positiva effekter på den jämförande perioden. Kassan uppgick vid kvartalets slut till 38,7 MSEK och tillgänglig likviditet var 58,7 MSEK.
VD:s kommentarer
Styrelsen tillsatte den 4 mars en tillförordnad vd med motiveringen att bolaget behövde ett nytt ledarskap. Kvartalets rörelseresultat pekar på en hälsosam underliggande verksamhet, men samtidigt som vi levererar prisvinnande lösningar och tjänster till våra kunder har vi stor utvecklingspotential i hur vi arbetar och levererar produkter och projekt.
  • Efterfrågan är fortsatt god på Avensias tjänster och produkter. Kundaktiviteten har varit god under kvartalet, i synnerhet på den norska marknaden där vi slutit nya avtal med Stormberg och Brödrerne Dahl. Vidare har en rad driftsättningar gjorts under perioden där kunder tillsammans med Avensia börjar arbetet med att utveckla och förbättra sin marknadsföring och försäljning.
  • Avensia fortsätter att rekrytera och bidra till utvecklingen för duktiga medarbetare. Under kvartalet har antalet medarbetare ökat med 13 personer. Antalet medarbetare vid periodens utgång var 296 (236), en ökning med 25 %. Att ta hand om personalen och bidra till medarbetarnas utveckling är helt avgörande för Avensias framgång.
  • Personalstyrkan har ökat med 25 % och omsättningen med 4 % sedan första kvartalet 2020. Omsättning bör över tid utvecklas något snabbare än personalstyrkan i ett bolag som Avensia. Det har den senaste tiden funnits brister i samordningen mellan försäljning och projektleverans vilket lett till ett antal svaga projektresultat.
  • Avensia har startat upp ett antal produktutvecklingsinitiativ de senaste åren. De flesta har varit begränsade och några har blivit väsentliga delar i bolagets erbjudande. Vi har dock omvärderat potentialen för några av initiativen vilket lett till nedskrivningar om 6,0 MSEK under kvartalet. Det är viktigt att våga driva initiativ med god potential, men lika viktigt att ständigt utvärdera förutsättningarna och ibland fatta beslut att avbryta investeringen. Besluten som fattats under kvartalet kommer skapa större drivkraft i de initiativ och kunduppdrag som har störst potential.
  • Coronapandemin sätter sin prägel på Avensias verksamhet. Den skapar efterfrågan på nya lösningar inom modern handel, samtidigt som den påverkar både Avensias och kundernas arbetssätt. I koncernen pågår ett större initiativ att definiera morgondagens arbetsplats. Helt tydligt är att medarbetarna efterfrågar en fortsatt flexibel arbetsmiljö med ett stort inslag av hemarbete. Samtidigt som distansarbete skapar vissa utmaningar öppnar det också nya möjligheter att rekrytera utanför befintliga orter och att i ännu högre grad arbeta internationellt.
Denna delårsrapport har godkänts av styrelsen

och verkställande direktören för publicering. Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.
 

Denna information är sådan som Avensia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-05 13:00 CET.

Avensia är ett ledande kunskapsföretag inom digital modern handel, som hjälper B2C och B2B kunder runt om i världen att bli mer konkurrenskraftiga genom en förstaklassens kundresa.Vårt uppdrag är att ge maximalt värde till våra kunder; att leverera innovativa och banbrytande digitala lösningar och genom att vara en långsiktig partner. Med en kombination av strategisk rådgivning och prisbelönta e-handelslösningar ger vi våra kunder förutsättningarna att bli bäst. Företaget har sitt huvudkontor i Lund och finns även i Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Umeå, Köpenhamn, Oslo, Chicago och Cebu. Avensia AB är noterat på First North Premier under namnet AVEN. Läs mer på www.avensia.com. Mangold Fondkommision AB är bolagets Certified Advisor och nås på tel: +46 8 503 01 550 eller www.mangold.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/