Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Kommuniké från Avensia AB:s årsstämma

19:00 / 19 May 2020 Avensia Press release

Årsstämman i Avensia AB, 556561-8641, beslutade den 19 maj 2019 om att skjuta upp frågan om utdelning tills vidare.  

Årsstämman beslutade som ordinarie ledamöter omval av Robin Gustafsson, Monika Dagberg, Roland Vejdemo, Per Wargéus och Anna Stig. Per Wargéus valdes som styrelsens ordförande och Roland Vejdemo som vice ordförande. Samtliga valdes för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. Som revisor för ett år, intill tiden för nästa årsstämma, valdes Deloitte, registrerat revisionsbolag, med Per-Arne Pettersson, auktoriserad revisor, som huvudansvarig för revisionen.

Det beslöts att införa ett incitamentsprogram för bolagets anställda i syfte att öka attraktionskraften som arbetsgivare samt skapa gemensamma incitament mellan anställda och ägare.

Årsstämman beslutade vidare om ett bemyndigande för styrelsen att längst till nästa ordinarie årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier till ett antal av högst 3 700 000 st. motsvarande en total höjning av aktiekapitalet med högst 555 000 kr.

Beslutet i dess helhet finns tillgängligt på bolagets kontor, Vävaregatan 21, Lund och kan beställas via tfn 046-37 30 00. Styrelsen för Avensia AB

Denna information är sådan information som Avensia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 maj 2020 kl 19:00 CET.

Om Avensia

Avensia AB är ett ledande expertföretag inom modern handel. Med ett team på över 200 personer implementerar vi prisvinnande digitala handelslösningar, baserade på spjutspetsteknik, till Nordens mest krävande handelsföretag aktiva både mot konsumenter och företag. På den globala marknaden är bolaget aktivt genom produkterbjudandet Storefront. Företaget har sitt huvudkontor i Lund och finns även i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Umeå, Köpenhamn, Oslo, London, Chicago och Cebu. Avensia AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market under namnet AVEN. Läs mer på www.avensia.se. Mangold Fondkommision AB är bolagets Certified Advisor och nås på tel: +46 8 503 01 550 eller www.mangold.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/