Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Kommuniké från extra bolagsstämma i Avensia AB

21:00 / 10 December 2020 Avensia Press release

En extra bolagsstämma i Avensia AB, 556561-8641, avhölls den 10 december 2020.

Det beslöts att införa ett vinstdelningsprogram för bolagets anställda i syfte att öka attraktionskraften som arbetsgivare samt skapa gemensamma incitament mellan anställda och ägare.

Stämman beslöt vidare att införa ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen genom utgivande och överlåtelse av maximalt 3.000.000 teckningsoptioner.

Vidare beslöts att verkställa den tidigare föreslagna, men uppskjutna utdelningen på 28 öre per aktie, kopplat till verksamhetsåret 2019.

Årsstämman beslutade slutligen att som ytterligare ordinarie ledamot till styrelsen välja Rogier Verheij.

Beslutet i dess helhet finns tillgängligt på bolagets kontor, Vävaregatan 21, Lund och kan beställas via tfn 046-37 30 00.

Styrelsen för Avensia AB

Denna information är sådan som Avensia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-12-10 21:00 CET.

Avensia är ett ledande kunskapsföretag inom digital modern handel, som hjälper B2C och B2Bkunder runt om i världen att bli mer konkurrenskraftiga genom en förstaklassens kundresa.Vårt uppdrag är att ge maximalt värde till våra kunder; att leverera innovativa och banbrytande digitala lösningar och genom att vara en långsiktig partner. Med en kombination av strategisk rådgivning och prisbelönta e-handelslösningar ger vi våra kunder förutsättningarna att bli bäst. Företaget har sitt huvudkontor i Lund och finns även i Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Umeå, Köpenhamn, Oslo, Chicago och Cebu. Avensia AB är noterat på First North Premier under namnet AVEN. Läs mer på www.avensia.com. Mangold Fondkommision AB är bolagets Certified Advisor och nås på tel: +46 8 503 01 550 eller www.mangold.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/