Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Avensia AB Delårsrapport januari-september 2020

13:00 / 27 October 2020 Avensia Press release

Gradvis ökande efterfrågan, stark rekrytering och förslag på utdelning

Nyckeltal JULI-SEPTEMBER 2020

Nettoomsättning            63,9 (61,0) Rörelsemarginal 0,3
MSEK            (3,6)
%
Rörelseresultat 0,2 (2,2) MSEK Kassaflöde                        -14,5
(3,3)
MSEK
Resultat efter skatt -0,9 (0,9) MSEK Resultat per aktie -0,02
(0,02)
SEK

Nyckeltal JANUARI-SEPTEMBER 2020

Nettoomsättning            229,7 Rörelsemarginal 3,7
(217,5) (7,8)
MSEK       %
Rörelseresultat 8,5 (17,0) Kassaflöde                        12,0
MSEK (3,8)
MSEK
Resultat efter skatt 5,8 (11,3) Resultat per aktie 0,16
MSEK (0,31)
SEK

 
  • Avensias omsättning ökade i Q3 med 5 % jämfört med föregående år till 63,9 MSEK (61,0).  För årets första nio månader var omsättningen 229,7 MSEK (217,5) vilket innebär en ökning med 6 %.
  • Rörelseresultatet i kvartal tre uppgick till 0,2 MSEK (2,2) med en rörelsemarginal på 0,3 % (3,6). För januari-september uppgick rörelseresultatet till 8,5 MSEK (17,0) vilket gav en rörelsemarginal på 3,7 % (7,8).
  • Kassaflödet för Q3 var -14,5 MSEK (3,3). I siffran ingår återbetalning av anstånd med skatter och avgifter på totalt 10,8 MSEK (från april) samt utbetalning av 1,5 MSEK i retroaktiva lönejusteringar för alla medarbetare för perioden januari-september. Kassan uppgick vid kvartalets slut till 47,0 MSEK och tillgänglig likviditet var 67,0 MSEK.
  • Styrelsen föreslår att det kallas till en extra bolagsstämma innan årsskiftet för att verkställa vårens uppskjutna utdelning på 0,28 SEK per aktie.  

VD:s kommentarer

 
Vi har accelererat rekryteringen av nya medarbetare under kvartalet och det är glädjande att konstatera att Avensia är en attraktiv arbetsgivare som lockar expertkompetens där vi verkar. Under maj-september rekryterades 50 medarbetare och vid kvartalets utgång var antalet anställda i koncernen 275 personer, en nettotillväxt på 30 personer (12%) under perioden juli-september. Detta är en signifikant investering inför framtiden som kortsiktigt påverkar resultatet men medarbetarna är koncernens mest strategiska resurs och tillgång till nyckelkompetens är en absolut förutsättning för fortsatt utveckling och konkurrenskraft.
  • Utöver rekrytering handlade perioden huvudsakligen om att fortsätta hjälpa våra kunder att hantera de ändrade marknadsförutsättningar som den globala Coronapandemin medfört. Successivt under kvartalet märktes en ökad framtidstro och investeringsvilja från både nya och befintliga kunder, även om variationerna mellan olika länder och branscher är stor. På den skandinaviska marknaden ökade efterfrågan på Avensias produkter och tjänster för modern handel kontinuerligt, bl a som ett resultat av den digitala handelns starka utveckling under perioden; till exempel ökade e-handeln 45% i juli och 23% i augusti enligt den svenska E-barometern. Vi ser även samma tendenser på andra marknader.
  • Orderingången under kvartalet var god för alla delar av vårt erbjudande; från strategiska rådgivningstjänster till moderna e-handelslösningar, digitala butikslösningar till vårt erbjudande inom Information Management. Tyngdpunkten i försäljningen låg mot slutet av perioden och vi är stolta över att ha fått förtroende från nya kunder inom ett flertal olika branscher, vilket är ett kvitto på att Avensia är en relevant partner för många olika typer av handlare.
  • Under september öppnade Nordiska Kompaniet (NK), e-handel i samarbete med Avensia. NK, som varit en ledande premiumaktör inom svensk detaljhandel i över 100 år, hade ambitionen att erbjuda en digital handelsplats med fokus på att ge besökarna en upplevelse utöver det vanliga och projektet drevs i nära samarbete mellan NK, Avensia och NK:s handlare. Avensia bidrog i det strategiska arbetet från början, och har därefter implementerat hela den tekniska lösningen. Under kvartalet lanserade även Skincity, Sveriges främsta hudvårdsklinik online, en ny modern handelslösning i samarbete med Avensia.
  • Det är positivt att konstatera att styrelsen föreslår att vårens uppskjutna utdelning ska verkställas med 0,28 SEK per aktie. Med en gradvis ökande efterfrågan under kvartalet står vi finansiellt starka med likvida medel på 47,0 MSEK vid kvartalets slut.

Denna information är sådan som Avensia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-10-27 13:00 CET.

Avensia AB är ett ledande expertföretag inom modern handel. Med ett team på över 200 personer implementerar vi prisvinnande digitala handelslösningar, baserade på spjutspetsteknik, till Nordens mest krävande handelsföretag aktiva både mot konsumenter och företag. Företaget har sitt huvudkontor i Lund och finns även i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Umeå, Köpenhamn, Oslo, London, Chicago och Cebu. Avensia AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market under namnet AVEN. Läs mer på www.avensia.se. Mangold Fondkommision AB är bolagets Certified Advisor och nås på tel: +46 8 503 01 550 eller www.mangold.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/