Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Avensia AB - Delårsrapport januari - juni 2019: Fortsatt tillväxt och utveckling på en volatil marknad

12:00 / 25 July 2019 Avensia Press release

Nyckeltal april - juni 2019

Nettoomsättning   73,8 (60,0) MSEK                 Rörelsemarginal    3,6 (4,2) %

Rörelseresultat       2,6 (2,5) MSEK                   Kassaflöde            4,8 (-7,6) MSEK

Resultat efter skatt 1,2 (1,6) MSEK                   Resultat per aktie  0,03 (0,05) SEK

Nyckeltal januari - juni 2019

Nettoomsättning    156,5 (118,1) MSEK            Rörelsemarginal   9,5 (9,4) %

Rörelseresultat        14,8 (11,1) MSEK              Kassaflöde           0,5 (-2,1) MSEK

Resultat efter skatt  10,4 (8,1) MSEK                Resultat per aktie 0,29 (0,23) SEK
  • Avensias tillväxt fortsatte även under andra kvartalet 2019. Omsättningen ökade med 23 % jämfört med föregående år till 73,8 MSEK (60,0).  För första halvåret var omsättningen 156,5 MSEK (118,1) vilket innebär en ökning med 33 %

  • Rörelseresultatet i kvartal två uppgick till 2,6 MSEK (2,5) vilket gav en rörelsemarginal på 3,5 % (4,2). För första halvåret ökade rörelseresultatet med 33 % till 14,8 MSEK (11,1) vilket innebar en rörelsemarginal på 9,5 % (9,4).

  • Kassaflödet för kvartalet blev 4,8 MSEK (-7,6). Kassan uppgick vid kvartalets slut till 30,9 MSEK och tillgänglig likviditet var 40,9 MSEK.

VD:s kommentarer
  • Avensia verkar på en snabbt föränderlig marknad där våra befintliga och potentiella kunder är utsatta för tuff, global konkurrens, där effektiv digitalisering är en nödvändighet. För Avensia som långsiktig partner till våra kunder betyder det ur ett strategiskt perspektiv att potentialen för våra produkter och tjänster ökar ytterligare, men på kortare sikt betyder det ökad volatilitet och rörelse i vår kundportfölj

  • Under andra kvartalet 2019 fortsatte Avensias tillväxt och utveckling, om än i något lägre takt än tidigare. De faktorer som huvudsakligen påverkade verksamheten var senareläggning av nya projekt hos några av våra större kunder, ökade investeringar i produktutveckling och innovation samt satsningarna internationellt - samtidigt tecknades ett antal nya, större kontrakt med projektstart i kvartal tre.

  • I det marknadsklimat som råder blir "time to value" allt viktigare för många av våra kunder - och det adresserar vi bland annat genom en utökad satsning på innovation, paketering, produktifiering och strukturkapital. I maj lanserades ett antal produkter i Storefront-familjen för traditionell digital omnikanalhandel, men även speciella produkter för att stödja försäljningen i fysiska butiker och produkter byggda med artificiell intelligens. Mottagandet från marknaden har varit positivt och de första kundprojekten baserade på de nya produkterna är igång.

  • Ett område med fortsatt stark utveckling är Information Management, dvs lösningar för att hantera information om allt från produkter till leverantörer och kunder. Under kvartalet fick Avensia bland annat förtroendet från Norska Byggtjeneste, som är den ledande förmedlaren av produkt- och kunskapsbaserad information för byggsektorn i Norge, att leverera en helt ny digital infrastruktur för den norska databasen för byggvaror, NOBB.

  • Det globala perspektivet blir allt viktigare för både Avensia och våra kunder. Under kvartalet startade formellt vårt dotterbolag i Norge, verksamheten i UK inom vårt dotterbolag Insider Trends utvecklas positivt och våra satsningar i USA och Filippinerna fortsätter enligt plan.

  • Avensias omsättningstillväxt för första halvåret blev 33% och rörelsemarginalen 9,5%, vilket möjliggör fortsatta investeringar i innovation, produktutveckling och internationell expansion för att göra oss ännu mer konkurrenskraftiga framöver. Avensia står starkt inför framtiden.

Om Avensia

Avensia är ett ledande företag inom digital handel, som hjälper B2C och B2B-kunder att förverkliga sina ambitioner. Vårt uppdrag är att ge maximalt värde till våra kunder; att leverera innovativa och banbrytande digitala lösningar och genom att vara en långsiktig partner. Med en kombination av strategisk rådgivning och prisbelönta e-handelslösningar ger vi våra kunder förutsättningarna att bli bäst. På den globala marknaden är bolaget aktivt genom produkterbjudandet Avensia Storefront. Företaget har sitt huvudkontor i Lund och finns även i Stockholm, Helsingborg, Köpenhamn, Oslo, Chicago och Cebu. Avensia AB är noterat på First North Premier under namnet AVEN.  Läs mer på www.avensia.com. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och nås på tel: +46 8 503 01 550, e-post: ca@mangold.seeller via www.mangold.se .

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/