Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Avensia AB Delårsrapport januari-mars 2019: Fortsatt tillväxt - investeringar för framtiden

13:00 / 16 May 2019 Avensia Press release

Nyckeltal januari-mars 2019

Nettoomsättning    82,7 (58,1) MSEK               

Rörelsemarginal    14,7 (14,8) %

Rörelseresultat      12,2 (8,6) MSEK

Kassaflöde             -4,3 (5,5) MSEK

Resultat efter skatt  9,2 (6,5) MSEK

Resultat per aktie   0,26 (0,18) SEK
  • Avensias tillväxt från 2018 fortsatte även under första kvartalet 2019. Omsättningen ökade med 42 % jämfört med föregående år till 82,7 MSEK (58,1). 

  • Rörelseresultatet i kvartal ett uppgick till 12,2 MSEK (8,6) vilket gav en rörelsemarginal på 14,7 % (14,8).

  • Kassaflödet för kvartalet blev -4,3 MSEK (5,5). Förändringen i kassaflödet beror huvudsakligen på ökade fordringar. Förfallna fordringar uppgick vid kvartalets slut till 32,4 MSEK där samtliga fordringar bedöms vara kuranta. Kassan uppgick vid kvartalets slut till 26,1 MSEK och tillgänglig likviditet var 36,1 MSEK.

VD:s kommentarer
  • Under första kvartalet 2019 fortsatte transformationen av den globala konsument- och handels-marknaden mot ökad digitalisering och globalisering med oförminskad styrka. Tillväxten inom den digitala handeln är fortfarande kraftig inom de flesta branscher, men under de första månaderna under 2019 blev det tydligt att pressen på många handlare har ökat ytterligare. För Avensia som långsiktig strategisk partner till våra kunder betyder de förändringar som sker ur ett strategiskt perspektiv att potentialen för våra produkter och tjänster ökar ytterligare, men på kort och medellång sikt betyder det ökad volatilitet och rörelse i vår kundportfölj. Under kvartalet har vi sett en mer avvaktande hållning hos några av våra större kunder, vilket vi hittills kunnat parera genom att minska antalet underkonsulter. 

  • En annan tydlig trend är att den marknad Avensia adresserar snabbt förändras och även delvis polariseras. För en del av marknaden blir behovet av strategisk rådgivning absolut viktigast; här ser vi en ökad efterfrågan på våra strategitjänster och det är här vårt förvärv av det brittiska företaget Insider Trends kommer in. En annan del av marknaden har "inte tid" att vara strategisk, utan här gäller det att så fort som möjligt accelerera sin digitalisering och omnikanalhandel, och fokus blir då på praktisk exekvering och "time to value"; vilket vi adresserar vi genom vårt fokus på produktutveckling, paketering, vertikalisering och breddning av vårt erbjudande.

  • Det internationella perspektivet blir allt viktigare vilket är ytterligare ett skäl till vårt förvärv av Insider Trends; dels ger det oss ett fotfäste på den brittiska marknaden, dels ger det faktum att Insider Trends verksamhet är global oss värdefull strategisk kompetens som gör att vi kan bidra ytterligare till våra kunders konkurrenskraft på en alltmer globaliserad marknad. 

  • Avensias omsättningstillväxt i första kvartalet YoY på 42% och en rörelsemarginal på 14,7% visar att vår strategi och exekvering fungerar, vilket ger oss möjlighet att investera ytterligare för att fortsätta ligga i framkant framöver. Under kvartalet sjösattes ett antal initiativ för att ytterligare vässa vårt erbjudande; vi accelererar vår produktutveckling med fokus på time to market för våra kunder; vi ökar vårt vertikala fokus med ytterligare satsningar på bl a mode och mat & dryck, vi ökar vår satsning på innovation, vi skalar upp verksamheten i Filippinerna och även det fokus och de resurser vi satsar på kompetensutveckling. Detta kommer att påverka resultatet under de kommande kvartalen men ur ett strategiskt perspektiv kommer det att göra oss ännu mer konkurrenskraftiga framöver.

Om Avensia

Avensia är ett ledande företag inom digital handel, som hjälper B2C och B2B-kunder att förverkliga sina ambitioner. Vårt uppdrag är att ge maximalt värde till våra kunder; att leverera innovativa och banbrytande digitala lösningar och genom att vara en långsiktig partner. Med en kombination av strategisk rådgivning och prisbelönta e-handelslösningar ger vi våra kunder förutsättningarna att bli bäst. På den globala marknaden är bolaget aktivt genom produkterbjudandet Avensia Storefront. Företaget har sitt huvudkontor i Lund och finns även i Stockholm, Helsingborg, Köpenhamn, Oslo, Chicago och Cebu. Avensia AB är noterat på First North Premier under namnet AVEN. Läs mer på www.avensia.com . Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och nås på tel: +46 8 503 01 550, e-post: ca@mangold.seeller via www.mangold.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/