Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Avensia AB - Delårsrapport januari-december 2018

13:42 / 14 February 2019 Avensia Press release

Stark avslutning - framflyttade positioner

Nyckeltal oktober-december 2018

Nettoomsättning     78,3 (52,8) Rörelsemarginal 12,1
MSEK                (5,7) %
Rörelseresultat 9,5 (3,0) MSEK Kassaflöde                14,7
(2,0)
MSEK
Resultat efter 6,7 (2,2) MSEK Resultat per aktie 0,19
skatt (0,06)
SEK

Nyckeltal januari-december 2018

Nettoomsättning     250,0 (168,1) Rörelsemarginal 9,4
MSEK                 (5,1) %
Rörelseresultat 23,5 (8,5) MSEK Kassaflöde                15,9
(5,0)
MSEK
Resultat efter 16,4 (6,0) MSEK Resultat per aktie 0,46
skatt (0,17)
SEK

  • Avensias tillväxt fortsatte även under fjärde kvartalet. Omsättningen ökade med 48 % jämfört med föregående år till 78,3 MSEK (52,8).  För helåret 2018 växte omsättningen till 250,0 MSEK (168,1) vilket innebär en ökning med 49 %.
  • Rörelseresultatet i kvartal fyra uppgick till 9,5 MSEK (3,0) vilket gav en rörelsemarginal på 12,1 % (5,7). För januari-december ökade rörelseresultatet till 23,5 MSEK (8,5) vilket innebär en rörelsemarginal på 9,4 % (5,1).
  • Kassaflödet för kvartalet blev 14,7 MSEK (2,0). Kassan uppgick vid kvartalets slut till 30,4 MSEK och tillgänglig likviditet var 40,4 MSEK. Kassaflödet för helåret blev, justerat för lämnad utdelning, 22,3 MKR eller 0,63 SEK per aktie. Mot bakgrund av bolagets starka balansräkning och goda kassaflöde föreslår styrelsen en höjning av utdelningen till 0,23 (0,18) SEK per aktie, vilket innebär en utdelning på 8,2 MSEK.
VD:s kommentarer
  • Den globala konsument- och handelsmarknaden har under 2018 fortsatt sin omställning mot digitalisering och globalisering i en allt högre takt. Tillväxten i sällanköpsvaruhandeln sker idag i huvudsak på nätet medan butikstillväxten stannat av. Till detta kan adderas en kraftfull tillväxt för de internationella e-handelsföretagen och marknadsplatserna. Lokala aktörer som tidigare verkat på en geografiskt isolerad marknad möter nu global konkurrens från aktörer som Amazon och Alibaba. Det betyder att de fundamentala förutsättningarna för framgång förändras - och det är här Avensia kommer in.
  • Avensias ambition är att vara en långsiktig strategisk partner till våra kunder, där vårt fokus och vår spetskompetens inom digital handel möjliggör differentiering som ger konkurrenskraft och förbättrad lönsamhet i deras kärnaffär. Under 2018 har fokus legat på att utveckla vår produkt- och tjänsteportfölj för att kunna vara en helhetsleverantör av alltifrån strategisk rådgivning till operativt stöd i våra kunders dagliga verksamhet - och samtidigt hantera den övergripande tillväxten i efterfrågan på våra produkter och tjänster.
  • Just långsiktigheten i våra kundrelationer är ett bevis för att vår strategi fungerar. Under 2018 kom 81% av vår omsättning från kunder som vi redan hade en relation med vid ingången av året. Denna kontinuitet skapar en stabil plattform för verksamheten, både finansiellt och operationellt. Våra kundrelationer blir även alltmer av strategisk karaktär, vilket ytterligare stärker vårt partnerskap med våra kunder.  
  • Omsättningen 2018 ökade 49 % (38 %), vilket ställer stora krav på en organisation. Jag är mycket nöjd med hur den nya ledningsstruktur som infördes under 2018 fungerar, och självklart också hur alla medarbetare fortsätter att utvecklas och leverera värde till våra kunder. I ett bolag som Avensia är medarbetarna den absolut viktigaste tillgången och det är glädjande att rekryteringen är fortsatt framgångsrik och personalomsättning låg (6% 2018).
  • Vår rörelsemarginal för helåret 2018 uppgick till 9,4% (5,1%). Jag är tillfreds med marginalen i ljuset av vår tillväxt och de omfattande investeringar i inskolning, utbildning, innovation och produkt-utveckling som är en förutsättning för fortsatt tillväxt - och som kommer fortsätta framöver.
  • Vår starka tillväxt till trots ger vårt fokus på kassaflöde en stark finansiell ställning, med en kassalikviditet på ca 180 %. Därför föreslår styrelsen en höjd utdelning (0,23 SEK per aktie) då vi upplever att utdelning är något som uppskattas av våra aktieägare.
  • Jag vill tacka alla kunder och medarbetare för ett intressant och utvecklande 2018 och ser med spänning fram emot 2019.
Denna information är sådan information som Avensia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2019 kl. 13:00 CET.

Avensia är ett ledande företag inom digital handel, som hjälper B2C och B2B-kunder att förverkliga sina ambitioner. Vårt uppdrag är att ge maximalt värde till våra kunder; att leverera innovativa och banbrytande digitala lösningar och genom att vara en långsiktig partner. Med en kombination av strategisk rådgivning och prisbelönta e-handelslösningar ger vi våra kunder förutsättningarna att bli bäst. På den globala marknaden är bolaget aktivt genom produkterbjudandet Avensia Storefront. Företaget har sitt huvudkontor i Lund och finns även i Stockholm, Helsingborg, Köpenhamn, Oslo, Chicago och Cebu. Avensia AB är noterat på First North Premier under namnet AVEN. Läs mer på  www.avensia.com. Mangold Fondkommision AB är bolagets Certified Advisor och nås på tel: +46 8 503 01 550 eller www.mangold.se. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/