Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Kommuniké från Avensia ABs årsstämma

22:00 / 17 May 2018 Avensia Press release

Beslut från årsstämman i Avensia AB 17 maj 2018

Årsstämman i Avensia AB, 556561-8641, beslutade den 17 maj 2018 om en utdelning på 0,18 SEK per aktie. Som avstämningsdag för utdelning har beslutats den 21 maj 2017 och utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 24 maj 2017.

Årsstämman beslutade som ordinarie ledamöter omval av Monika Dagberg, Roland Vejdemo, Per Wargéus och Anders Wehtje. Robin Gustafsson invaldes som ny ledamot medan Anders Cedervall och Niklas Johnsson avböjt omval. Per Wargéus valdes som styrelsens ordförande och Roland Vejdemo som vice ordförande. Samtliga valdes för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. Som revisor för ett år, intill tiden för nästa årsstämma, valdes Deloitte, registrerat revisionsbolag, med Per-Arne Pettersson, auktoriserad revisor, som huvudansvarig för revisionen.

Det beslöts att införa ett aktiesparprogram för bolagets anställda i syfte att öka attraktionskraft som arbetsgivare samt skapa gemensamma incitament mellan anställda och ägare.

Årsstämman beslutade vidare om ett bemyndigande för styrelsen att längst till nästa

ordinarie årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier till ett antal av högst 3 700 000 st. motsvarande en total höjning av aktiekapitalet med högst 555 000 kr.

Beslutet i dess helhet finns tillgängligt på bolagets kontor, Vävaregatan 21, Lund och kan beställas via tfn 046-37 30 00.

Styrelsen för Avensia AB

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/