Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Kommuniké från Avensia ABs årsstämma

19:15 / 18 May 2017 Avensia Press release

Årsstämman i Avensia AB, 556561-8641, beslutade den 18 maj 2017 om en utdelning på 0,15 SEK per aktie. Som avstämningsdag för utdelning har beslutats den 22 maj 2017 och utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 26 maj 2017.

Årsstämman beslutade som ordinarie ledamöter omval av Anders Cedervall, Monika Dagberg, Niklas Johnsson, Roland Vejdemo, Per Wargéus och Anders Wehtje. Per Wargéus valdes som styrelsens ordförande och Anders Cedervall som vice ordförande. Samtliga valdes för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.  

Som revisor för ett år, intill tiden för nästa årsstämma, valdes Deloitte, registrerat revisionsbolag, med Per-Arne Pettersson, auktoriserad revisor, som huvudansvarig för revisionen.

Det beslöts att införa ett aktiesparprogram för bolagets anställda i syfte att öka attraktionskraft som arbetsgivare samt skapa gemensamma incitament mellan anställda och ägare.

Årsstämman beslutade vidare om ett bemyndigande för styrelsen att längst till nästa

ordinarie årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier till ett antal av högst 3 700 000 st. motsvarande en total höjning av aktiekapitalet med högst 555 000 kr.

Beslutet i dess helhet finns tillgängligt på bolagets kontor, Gasverksgatan 1, Lund och kan beställas via tfn 046-37 30 00.

Styrelsen för Avensia AB 

Avensia AB är ett ledande expertföretag inom e-handel. Med ett team på över 100 personer implementerar vi prisvinnande e-handelslösningar baserat på Microsoft-teknik till Nordens mest krävande handelsföretag aktiva både mot konsumenter och företag. På den globala marknaden är bolaget aktivt genom produkterbjudandet Avensia Storefront (http://www.avensiastorefront.com). Företaget har sitt huvudkontor i Lund och finns även i Stockholm, Helsingborg, Köpenhamn och Cebu. Avensia AB är noterat på First North Premier under namnet AVEN. Läs mer på www.avensia.se. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor och nås på tel: +46 8 454 32 00 eller www.remium.se 

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/