Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Kallelse till årsstämma i InXL innovation AB (publ), org nr 556561-8641

10:00 / 9 April 2014 Avensia Press release

Aktieägare i InXL innovation AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 maj 2014 kl. 15.00 i bolagets lokaler, Adress: Gasverksgatan 1, Lund

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska
Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 8 maj 2014.

Dels skriftligen anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Gasverksgatan 1, 222 29 Lund eller via epost, bolagsstamma@inxl.se.Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 8 maj 2014 kl. 15.00. Anmälan skall bekräftas av InXL innovation AB.

Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer, personnummer eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav. Ombud samt företrädare för juridisk person ombedes att inge behörighetshandlingar före stämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före onsdagen den 8 maj 2014.

Förslag till dagordning

1.
Bolagsstämman öppnas.

2.
Val av ordförande på stämman.

3.
Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.
Godkännande av dagordning.

5.
Val av en eller flera justeringsmän.

6.
Prövning om stämman blivit behörigen kallad.

7.
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

8.
Verkställande direktörens redogörelse.

9.
Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.

10.
Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

11.
Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

12.
Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

13.
Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

14.
Val av styrelseledamöter.

15.
Val av valberedning.

16.
Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.

17.
Bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe utser, att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan komma att visa sig erforderligt i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

18.
Stämman avslutas.

Förslag till beslut

Punkt 2

Föreslås att Anders Cedervall utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 10

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 0,07 SEK per aktie. Som avstämningsdag för utdelning har styrelsen beslutat föreslå årsstämman tisdagen den 20 maj 2014. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB fredagen den 23 maj 2013.

Styrelsen föreslår att resultatet balanseras i ny räkning.

Punkterna 12, 13 och 14

Föreslås att antalet styrelseledamöter skall vara fem utan suppleanter, samt att antalet revisorer skall vara en.
Styrelsearvode föreslås utgå med 110 000 kr till ordförande och med 55 000 kr till ledamot. Arvode till ledamot anställd i bolaget skall inte erläggas. Arvode till revisionsbolaget skall erläggas enligt godkänd räkning inom överenskommen kostnadsram.

Anders Cedervall, Anders Wehtje, Per Wargéus, Monika Dagberg och Niklas Johnsson föreslås att väljas om som ordinarie ledamöter med Anders Cedervall som ordförande.

PricewaterhouseCoopers, registrerat revisionsbolag, med Ola Bjärehäll, auktoriserad

revisor, som huvudansvarig för revisionen, föreslås väljas till revisor på ett år.

Punkt 15

Årsstämman beslutar att utse en valberedning i vilken ska ingå en representant vardera för de tre största ägargrupperingarna den 30 september 2014. Ledamöterna skall offentliggöras senast i samband med rapporten för kvartal 3, 2014. Valberedningen ska till nästa årsstämma och eventuell mellankommande stämma lämna förslag till ordförande vid stämman, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor. Slutligen ska valberedningen lämna förslag till valberedning att verka inför nästnästkommande årsstämma.

Punkt 16

Styrelsen föreslås få bemyndigande att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier till ett antal av högst 3.700.000 st motsvarande en total höjning av aktiekapitalet med högst 555.000 kr. Bemyndigandet skall även innefatta rätt för styrelsen att emittera aktier mot apport eller kvittning, eller eljest med villkor. Emissionen skall enligt styrelsens beslut kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionskursen skall fastställas på marknadsmässiga villkor som allmänt tillämpas vid liknande slag av emissioner. Skälet för avvikelsen är att bolaget kan komma att behöva kapital för att bolagets utveckling och expansion ska kunna fortsätta i oförminskad takt eller för genomförande av företagsförvärv. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar 9.78 % av aktieantal och röster. Denna utspädning har beräknats som antal aktier och röster som högst kan emitteras dividerat med totala antalet aktier och röster efter sådan emission.

Särskild beslutsmajoritet

Giltigt beslut enligt punkt 16 fordrar att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Tillgängliga handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga enligt aktiebolagslagen erforderliga handlingar kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor i Lund från och med den 29 april 2014 och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Lund i april 2014

Styrelsen

InXL innovation AB (publ)

För mer information, kontakta:

Per Wargéus, VD InXL innovation AB, +46 707-31 89 08 eller per.wargeus@inxl.se

InXL innovation AB är moderbolag i en IT-koncern bestående av fyra dotterbolag. Avensia AB är experter på kundanpassade e-handelslösningar, Grade AB erbjuder kompletta e-Learning lösningar, Mashie AB erbjuder ett verksamhetssystem för all kostplanering inom restaurang och storhushåll och Force12 är det senaste bildade bolaget och erbjuder expertkonsulter inom systemutveckling. Inom koncernen arbetar ca 80 personer i Lund, Helsingborg, Stockholm och Köpenhamn. InXL innovation AB är listat på First North Premier under namnet INXL. Läs mer på www.inxl.se. Remium är Certified Adviser till InXL innovation AB.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/