Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Delårsrapport InXL innovation AB (Publ) januari - juni 2013

09:24 / 24 July 2013 Avensia Press release


God tillväxt och stärkt lönsamhet
Nyckeltal april - juni 2013

Omsättning                 20,7 (16,7) MKR         Rörelsemarginal      8,1
(3,6) procent

Rörelseresultat           1,7 (0,6) MKR             Kassaflöde
2,2 (-1,6) MKR

Resultat efter skatt     1,6 (0,6) MKR             Vinst per aktie          0,05
(0,02) SEK

Nyckeltal januari - juni 2013

Omsättning                 36,7 (31,9) MKR         Rörelsemarginal      5,2
(3,2) procent

Rörelseresultat           1,9 (1,0) MKR             Kassaflöde
1,1 (0,9) MKR

Resultat efter skatt     1,8 (0,9) MKR             Vinst per aktie          0,05
(0,03) SEK

VD:s KOMMENTARER

  ·
Årets andra kvartal har utvecklats positivt. InXL's omsättning uppgick till 20,7
(16,7) MKR vilket motsvarar en tillväxt på 24 %. Koncernens rörelseresultat
ökade kraftigt jämfört med samma period föregående år till 1,7 MKR (0,6), vilket
ger en marginal på 8,1 % (3,6). Kvartalet har också genererat ett starkt
kassaflöde och vi har en stabil och god likviditet i bolaget, även efter den
utdelning som nyss lämnades till aktieägarna avseende 2012. Vi fortsätter att
fokusera våra dotterbolags erbjudanden och förväntar oss med detta kunna få en
över året stabilare lönsamhetsutveckling.

  ·
Vi upplever en förbättring av marknadssituationen jämfört med årets första
kvartal. Vi har fortsatt en stabil ström av förfrågningar och det finns många
nya affärsmöjligheter, dock är det fortsatt långa beslutstider. Utvecklingen av
InXL går enligt den plan som vi tidigare har satt upp och arbetet med att
positionera våra dotterbolag börjar ge resultat. Avensia har haft ett mycket
starkt kvartal och har för att klara sina leveranser sysselsatt många
underkonsulter. Vi ser att det finns utrymme för att öka nyrekryteringen och
under kvartalet har Avensia anställt nio personer. Grade har varit framgångsrika
med e-Learning inom Hälso- och sjukvård och vann i slutet av föregående år stora
kontrakt med både Region Skåne och Karolinska Universitetssjukhuset. Under
kvartalet vann Grade i hård konkurrens ytterligare en stor upphandling av både
kursproduktion och införande av vår plattform LUVIT till Västerbottens Läns
Landsting.

  ·
Jag är ödmjuk inför de utmaningar och det konjunkturläge som antagligen kommer
att fortsätta att prägla resten av året. Med entreprenörskap som grund kommer vi
att fortsätta utveckla våra specialiserade dotterbolag, där en ökande bas av
repetitiva intäkter ska ge en stabil framtida intjäningsförmåga. Under 2013
fokuserar vi på att ytterligare förbättra rörelseresultatet samtidigt som vi
förstärker våra befintliga erbjudanden i samtliga dotterbolag. Året har inletts
positivt och jag ser spännande trender på marknaden som kommer att skapa flera
möjligheter för koncernen.

För ytterligare information, kontakta: Per Wargéus, VD Tfn: 0707-31 89 08
per.wargeus@inxl.se

Show as PDF