Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Kommuniké från InXL innovation ABs (publ) årsstämma

16:57 / 14 May 2013 Avensia Press release


Årsstämman i InXL innovation AB (publ), 556561-8641, beslutade den 14 maj 2013
om en ordinarie utdelning på 0,03 SEK per aktie och en extra utdelning om 0,01
SEK per aktie. Som avstämningsdag för utdelning har beslutats måndagen den 17
maj 2012 och utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB fredagen den
22 maj 2013.

Årsstämman beslutade som ordinarie ledamöter omval av Anders Cedervall, Anders
Wehtje samt Per Wargéus, och Monika Dagberg och Niklas Johnsson som nyval.

Lars-Erik Nilsson har avböjt omval, vilket medför att Anders Cedervall
efterträder honom som styrelsens ordförande. Även Michael Sjösten har avböjt
omval. Samtliga valdes för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.
PricewaterhouseCoopers, PwC, registrerat revisionsbolag , med Ola Bjärehäll ,
auktoriserad revisor, som huvudansvarig för revisionen, föreslås väljas till
revisor på ett år.

Årsstämman beslutade vidare om ett bemyndigande för styrelsen att längst till
nästa ordinarie årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägares
företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier till ett antal av högst 3
700 000 st. motsvarande en total höjning av aktiekapitalet med högst 555 000 kr.

Beslutet i dess helhet finns tillgängligt på bolagets kontor, Gasverksgatan 1,
Lund och kan beställas via tfn 046-37 30 00.

Styrelsen för InXL innovation AB (publ)

För mer information, kontakta:

Lars-Erik Nilsson, Ordförande InXL innovation AB, mobil: +46 734 439890 eller
epost lars.erik.nilsson@telia.com

Per Wargéus, VD InXL innovation AB, mobil: +46 707-318908 eller epost
per.wargeus@inxl.se

InXL innovation AB är moderbolag i en IT-koncern bestående av fyra dotterbolag.
Avensia AB är experter på att konvertera besökare till köpare med hjälp av en
design som leder användarna från start till mål i kundanpassade e
-handelslösningar. Grade AB erbjuder kompletta e-Learninglösningar i form av
utbildningsplattform, författarverktyg, enkätverktyg och en mängd
konsulttjänster, som t ex utveckling av skräddarsydda e-Learningkurser. Läs mer
på www.grade.com. Mashie AB erbjuder ett tidsbesparande verksamhetssystem för
all kostplanering inom restaurang och storhushåll. Force12 är det senaste
bildade bolaget och erbjuder expertkonsulter inom systemutveckling. Inom
koncernen arbetar ca 70 personer i Lund, Helsingborg och Stockholm. InXL
innovation AB är listat på First North Premier under namnet INXL. Läs mer på
www.inxl.se. Mangold Fondkommission är Certified Adviser till InXL Innovation,
för mer information 08-503 015 70 eller www.mangold.se.