Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Kallelse till ÅRSSTÄMMA i InXL innovation Aktiebolag (publ), org nr 556561-8641

10:55 / 11 April 2013 Avensia Press release


Våra aktieägare kallas härmed till årsstämma i InXL innovation AB (publ)

Plats:                   InXL innovations huvudkontor, Adress: Gasverksgatan 1,
Lund

Tid:                      Den 14 maj 2013 kl 15.00.

Anmälan m m

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall:

  · Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda
aktieboken per tisdagen den 7 maj 2013.
  · Dels skriftligen anmäla sitt deltagande till bolaget under adress
Gasverksgatan 1, 222 29 Lund eller via epost, bolagsstamma@inxl.se. Anmälan
skall vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 7 maj 2013 kl. 15.00. Anmälan
skall bekräftas av InXL innovation AB.

Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer, personnummer eller
organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav. Ombud samt företrädare för
juridisk person ombedes att inge behörighetshandlingar före stämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste för att äga rätt att
delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos
Euroclear Sweden AB under eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd
tisdagen den 7 maj. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste
meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Förslag till dagordning

 1. Bolagsstämman öppnas.
 2. Val av ordförande på stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller flera justeringsmän.
 6. Prövning om stämman blivit behörigen kallad.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 8. Verkställande direktörens redogörelse.
 9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören.
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
14. Val av styrelseledamöter.
15. Val av valberedning.
16. Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
nyemission av aktier.
17. Bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe utser, att
vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan komma att visa
sig erforderligt i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear
Sweden AB.
18. Stämman avslutas.

Beslutsförslag

Punkten 2

Föreslås att Lars-Erik Nilsson utses till ordförande vid årsstämman.

Punkten 10

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 0,03 SEK per aktie och en extra
utdelning om 0,01 SEK per aktie. Som avstämningsdag för utdelning har styrelsen
beslutat föreslå årsstämman fredagen den 17 maj 2013. Beslutar årsstämman i
enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear
Sweden AB onsdagen den 22 maj 2013.

Styrelsen föreslår att resultatet balanseras i ny räkning.

Punkterna 12, 13 och 14

Föreslås att antalet styrelseledamöter skall vara fem utan suppleanter, samt att
antalet revisorer skall vara en.
Styrelsearvode föreslås utgå med 110 000 kr till ordförande och med 55 000 kr
till ledamot. Arvode till ledamot anställd i bolaget skall inte erläggas. Arvode
till revisorerna erläggs enligt godkänd räkning.

Som ordinarie ledamöter föreslås Anders Cedervall, Anders Wehtje och Per
Wargéus, samtliga som omval och Monika Dagberg och Niklas Johnsson som nyval.
Lars-Erik Nilsson har avböjt omval, vilket medfört att Anders Cedervall föreslås
efterträda honom som styrelsens ordförande. Även Michael Sjösten har avböjt
omval.

PricewaterhouseCoopers, registrerat revisionsbolag, med Ola Bjärehäll,
auktoriserad revisor, som huvudansvarig för revisionen, föreslås väljas till
revisor på ett år.

Punkt 15

Årsstämman föreslås besluta att utse en valberedning i vilken ska ingå en
representant vardera för de tre största ägargrupperingarna den 30 september
2013. Ledamöterna skall offentliggöras senast i samband med rapporten för
kvartal 3, 2013. Valberedningen ska till nästa årsstämma och eventuell
mellankommande stämma lämna förslag till ordförande vid stämman, ordförande och
övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för
styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också
lämna förslag till val och arvodering av revisor. Slutligen ska valberedningen
lämna förslag till valberedning att verka inför nästnästkommande årsstämma.

Punkt 16

Styrelsen föreslås få bemyndigande att, under tiden fram till nästa årsstämma,
vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier till ett
antal av högst 3.700.000 st motsvarande en total höjning av aktiekapitalet med
högst 555.000 kr. Bemyndigandet skall även innefatta rätt för styrelsen att
emittera aktier mot apport eller kvittning, eller eljest med villkor. Emissionen
skall enligt styrelsens beslut kunna ske med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt. Emissionskursen skall fastställas på
marknadsmässiga villkor som allmänt tillämpas vid liknande slag av emissioner.
Skälet för avvikelsen är att bolaget kan komma att behöva kapital för att
bolagets utveckling och expansion ska kunna fortsätta i oförminskad takt eller
för genomförande av företagsförvärv. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande
av bemyndigandet motsvarar 9.78 % av aktieantal och röster. Denna utspädning har
beräknats som antal aktier och röster som högst kan emitteras dividerat med
totala antalet aktier och röster efter sådan emission.

Särskild beslutsmajoritet

Giltigt beslut enligt punkt 16 fordrar att förslaget biträds av aktieägare med
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är
företrädda vid stämman.

Tillgängliga handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag
till beslut samt övriga enligt aktiebolagslagen erforderliga handlingar kommer
att finnas tillgängliga på bolagets kontor i Lund från och med den 29 april 2013
och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Lund i april 2013

Styrelsen