Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Bokslutskommuniké Avensia innovation AB (Publ) jan - dec 2011

13:45 / 20 February 2012 Avensia Press release


Turnaround 2011 genomförd

      · Omsättningen för kvartal 4 ökade med 32 % och uppgick till 15,6 MKR
(11,8) och för året till 60,4 MKR (42,9), vilket motsvarar en ökning på 41 %

      · Rörelseresultatet för kvartal 4 uppgick till -0,5 MKR (-4,7) och för
året till 3,3 MKR  (-8,3)

      ·  Resultat efter skatt för kvartal 4 uppgick till 0,7 MKR (-4,9) och för
året till 4,2 MKR (-9,1)

      ·  Resultat per aktie för kvartal 4 uppgick till 0,02 SEK (-0,14) och för
året till 0,12 SEK (-0,27)

  * Nytt dotterbolag Force12 AB (med tidigare arbetsnamn Lightstorm) bildat för
    att erbjuda marknaden expertkonsulter inom systemutveckling

  * Under kvartalet genomfördes ett optionsprogram för ledande befattningshavare
    i dotterbolaget Avensia AB


VD:s kommentarer

Avensia innovations nettoomsättning ökade med 41 % under 2011 jämfört med året
innan. Tillväxten beror på ett antal faktorer, men framförallt på att koncernen
under några år har arbetat med att bygga fokuserade dotterbolag med egna
tjänster och produkter. Erbjudandet till marknaden har blivit tydligare och har
gett flera nya kunder och uppdrag. Det har i sin tur gett en ökad beläggning och
att antalet anställda under året ökat med 17 %. Rörelseresultatet uppgick till
3,3 MKR för 2011, vilket är en kraftig förbättring jämfört med 2010. Koncernen
har ackumulerade förlustavdrag och vi har valt att aktivera en mindre del av
dessa under året som en uppskjuten skattefordran. Fjärde kvartalets
rörelseresultat var inte enligt våra förväntningar, där debiteringsgraden har
påverkats av längre beslutscykler på Avensia innovations marknader. Dock har
rörelseresultatet förbättrats jämfört med föregående års kvartal.

Under sommaren 2011 genomförde dotterbolaget Avensia AB ett strategiarbete som
utmynnade i en tydligare satsning på de två verksamhetsområdena - Commerce och
Development. Vi följer vår affärsidé att skapa fokuserade verksamheter och har
därför valt att lägga respektive del i separata dotterbolag. Avensia AB har
blivit känt som ett e-handelsbolag och det var därför naturligt att låta
Commerce ligga kvar i Avensia AB. Verksamheten Development läggs i ett nytt
bolag - Force12 AB - som tidigare hade arbetsnamnet Lightstorm. Bolaget kommer
att innehålla våra expertkonsulter, övriga produkter och vår uppdragsverksamhet.

I samband med omstruktureringen av koncernen genomförde vi ett optionsprogram
för ledande befattningshavare i Avensia AB. Styrelsens förslag antogs på en
extra bolagsstämma den 7 december 2011, där motivet är att ett personligt
långsiktigt ägarengagemang kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för
verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt
samhörighetskänslan med Avensia AB.

Vårt första halvår 2011 kännetecknades av tillväxt och optimism parallellt med
att vi effektiviserade våra interna processer. Det andra halvåret har präglats
av den finansiella oron i Europa och viss nedgång i konjunkturen. Under fjärde
kvartalet märkte vi av en försiktighet, där många kunder har gjort tydliga
prioriteringar mellan sina projekt, där vissa läggs ned eller skjuts upp. Vi har
dock ett fortsatt bra inflöde av förfrågningar, men följer noga utvecklingen på
marknaden.För ytterligare information, kontakta:
Per Wargéus, VD
Tfn: 0707-31 89 08
per.wargeus@avensia.se

Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ned från medföljandel länk:

Show as PDF