Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Kallelse till Bolagsstämma i Avensia innovation Aktiebolag (publ) den 6 maj 2011

19:20 / 8 April 2011 Avensia Press release


Våra aktieägare kallas härmed till årsstämma i Avensia innovation AB (publ)

Plats:                  Avensias huvudkontor, Adress: Gasverksgatan 1, Lund

Tid:                      Den 6 maj 2011 kl 15.00.

Anmälan m m

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall:

· Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda
aktieboken per torsdagen den 29 april 2011.

· Dels skriftligen anmäla sitt deltagande till bolaget under adress
Gasverksgatan 1, 222 29 Lund eller via epost, bolagsstamma@avensia.se. Anmälan
skall vara bolaget tillhanda senast torsdagen den 29 april 2011 kl. 15.00.
Anmälan skall bekräftas av Avensia innovation AB.

Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer, personnummer eller
organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav. Ombud samt företrädare för
juridisk person ombedes att inge behörighetshandlingar före stämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste för att äga rätt att
delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos
Euroclear Sweden AB under eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd
torsdagen den 29 april. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag
måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Förslag till dagordning

1. Bolagsstämman öppnas.

2. Val av ordförande på stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller flera justeringsmän.

6. Prövning om stämman blivit behörigen kallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

8. Verkställande direktörens redogörelse.

9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

14. Val av styrelseledamöter.

15. Val av valberedning.

16. Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
nyemission av aktier.

17. Bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe utser, att
vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan komma att visa
sig erforderligt i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear
Sweden AB.

18. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.

19. Stämman avslutas.

Beslutsförslag

Punkten 10
Styrelsen föreslår att resultatet balanseras i ny räkning.

Punkterna 12, 13 och 14
Föreslås att antalet styrelseledamöter skall vara fem utan suppleanter.
Styrelsearvode föreslås utgå med 100 000 kr till ordförande och med 50 000 kr
till ledamot. Arvode till ledamot anställd i bolaget skall inte erläggas. Arvode
till revisorerna erläggs enligt godkänd räkning. Som ordinarie ledamöter
föreslås Lars-Erik Nilsson, Anders Cedervall,  Per Wargéus och Anders Wehtje,
samtliga som omval och Michael Sjösten som nyval.

Punkt 15
Årsstämman beslutar att utse en valberedning i vilken ska ingå en representant
vardera för de tre största ägargrupperingarna den 30 september 2011. Ledamöterna
skall offentliggöras senast i samband med rapporten för kvartal 3, 2011.
Valberedningen ska till nästa årsstämma och eventuell mellankommande stämma
lämna förslag till ordförande vid stämman, ordförande och övriga ledamöter i
styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en
av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och
arvodering av revisor. Slutligen ska valberedningen lämna förslag till
valberedning att verka inför nästnästkommande årsstämma.

Punkt 16
Styrelsen föreslås få bemyndigande att, under tiden fram till nästa årsstämma,
vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier till ett
antal av högst 3.700.000 st motsvarande en total höjning av aktiekapitalet med
högst 555.000 kr. Bemyndigandet skall även innefatta rätt för styrelsen att
emittera aktier mot apport eller kvittning, eller eljest med villkor. Emissionen
skall enligt styrelsens beslut kunna ske med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt. Emissionskursen skall fastställas på
marknadsmässiga villkor som allmänt tillämpas vid liknande slag av emissioner.
Skälet för avvikelsen är att bolaget kan komma att behöva kapital för att
bolagets utveckling och expansion ska kunna fortsätta i oförminskad takt eller
för genomförande av företagsförvärv. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande
av bemyndigandet motsvarar 9.78 % av aktieantal och röster. Denna utspädning har
beräknats som antal aktier och röster som högst kan emitteras dividerat med
totala antalet aktier och röster efter sådan emission.
Punkt 18
Bestämmelserna i aktiebolagslagen om sättet för kallelse till bolagsstämma har
ändrats med verkan från och med 1 januari 2011, vilket innebär en möjlighet till
förenklad annonsering i samband med kallelse till bolagsstämma. Nuvarande
lydelse i § 8 i bolagsordningen är följande:

" Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i
Dagens Industri. Om Dagens Industri ej ges ut skall kallelse ske i Dagens
Nyheter".

Styrelsen föreslår att lydelsen i § 8 i bolagsordningen skall ändras till:

"Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes
Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i
Dagens Industri eller, i händelse av inställd utgivning av sistnämnda tidning,
Svenska Dagbladet".

Tillgängliga handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag
till beslut samt övriga enligt aktiebolagslagen erforderliga handlingar kommer
att finnas tillgängliga på bolagets kontor i Lund från och med den 20 april
2011 och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Lund i april 2011
Styrelsen
Avensia innovation AB (publ)