Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

180 000 personer ska utbildas i god vård och omsorg vid demenssjukdom

10:48 / 10 November 2009 Avensia Press release


Grade AB har fått i uppdrag av Svenskt demenscentrum att skapa en
webbutbildning kring Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård
och omsorg vid demenssjukdom.

Utbildningen riktar sig främst till de som arbetar inom
demenssjukvården, men även anhöriga och andra intresserade kommer att
få tillgång till kursen. Den ovanligt stora målgruppen gör att den
sannolikt blir den mest spridda webbaserade utbildningen i svensk
historia.
Uppdraget går ut på att Grade tillsammans med representanter från
Svenskt demenscentrum ska utveckla själva kursen och det tillhörande
kunskapstestet. Grade kommer även att stå för den tekniska lösningen
i form av utbildningsplattformen LUVIT för administration,
distribution och individuell uppföljning av kursen och testet. Alla
som genomgått kursen och klarat testet kommer att få ett individuellt
diplom.

-     Uppdraget är inte bara hedrande och roligt för oss på
Grade utan det kommer sannolikt att kunna bereda väg för andra
utbildningar där behov finns att snabbt få ut kunskap till stora
målgrupper. E-lärande är här för att stanna och med hjälp av moderna
webbaserade lösningar kan man idag i princip utbilda ett obegränsat
antal personer samtidigt oberoende av tid på dygnet och var i världen
de befinner sig, säger Magnus Jönsson vd på Grade.

Utbildningen följer Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för god
vård och omsorg vid demenssjukdom. I drygt tre år har ett 40-tal
experter arbetet med att ta fram nationella riktlinjer för
demensvården. Bästa tillgängliga kunskap, det vill säga både
forskning och beprövad erfarenhet, har sammanställts inom områden som
diagnostik, läkemedelsbehandling, hjälpmedel och omvårdnad.

-     Utbildningen kommer att vara öppen för alla men vänder sig
främst till vårdare inom t ex hemtjänst, äldreboenden och primärvård
och som behöver höja sin kompetens. Utbildningen bygger helt på de
nationella riktlinjerna och lanseras i samband med den slutgiltiga
versionen, det vill säga våren 2010 enligt Socialstyrelsens tidsplan,
säger Helle Wijk, utbildningsansvarig på Svenskt demenscentrum och en
av de anlitade experterna i riktlinjearbetet.


                * * *


För mer information, kontakta:
Magnus Jönsson, VD Grade AB, mobil: 0708 - 440 441
Wilhelmina Hoffman, föreståndare för SDC, 08 - 690 58 40
Per Wargéus, VD Avensia innovation AB, mobil: 0707-318908

Om Avensia innovation
Avensia Innovation AB (publ) har ett brett erbjudande inom tre
affärsområden - Produktion & Logistik, Beslutstöd & Information och
e-Commerce.
Avensia innovation har två dotterföretag med egna framgångsrika
produkter. Mashie AB har en produkt för kostplanering och alla
produkter för e-Learning finns samlade i Grade AB.
Grade AB erbjuder webbaserade lösningar för att skapa, administrera,
distribuera och följa upp webbaserade utbildningar och
kunskapstester. Lösningar består av de egenutvecklade mjukvarorna
utbildningssystemet LUVIT, författarverktyget Composer interactive
och enkätverktyg Grade eValuation och en mängd kompletterande
konsulttjänster.
Hälso- och sjukvård är ett område som Grade prioriterar. På kort tid
har Grade utvecklat kurser inom ämnen som hygien, blodtransfusion,
bemötande av PRM och handhavande av vårdsystemet Treserva. Med kontor
i Stockholm och Lund och kunder i ett flertal länder tillhör Grade de
mer etablerade e-Learningbolagen i Norden.
Sedan juni 2000 handlas Avensia innovations aktier på First North
Premier vid Stockholmsbörsen under beteckningen AVEN. Läs mer på
www.avensia.se. Mangold Fondkommission är Certified Adviser till
Avensia Innovation, för mer information 08-503 015 70 eller
www.mangold.se.