Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Arise AB: Delårsrapport 1 januari-31 mars 2022

08:00 / 4 May 2022 Arise Press release

Första KVARTALET (1 Januari-31 Mars 2022)
 • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 88 (47) mkr.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 61 (23) mkr.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 46 (7) mkr.
 • Resultatet före skatt, före jämförelsestörande poster, uppgick till 42 (4) mkr och efter jämförelsestörande poster till 37 (-4).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 37 (-4) mkr motsvarande 0,90 (-0,12) kr per aktie.
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 67 (15) mkr och kassaflödet efter investeringar uppgick till 47 (8) mkr.
 • Production genererade 100 (82) GWh grön el till följd av starkare vindar än samma period föregående år.
 • Den genomsnittliga intäkten för Production uppgick till 756 (463) SEK/MWh, fördelat på el 748 (450) SEK/MWh och elcertifikat, inklusive ursprungsgarantier, 7 (13) SEK/MWh.
 • Under februari 2022 upprättade Arise ett Grönt Finansieringsramverk som innehåller kriterier för investeringar i uteslutande förnybar energi. Arise kan inkludera obligationer samt existerande och framtida lån under det gröna finansieringsramverket.
 • I mars 2022 utsågs Markus Larsson till ny Finansdirektör på Arise och tog plats i koncernledningen.
 • I mars 2022 fattade Arise investeringsbeslut avseende byggnation av vindkraftprojektet Lebo i Västerviks kommun. 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS SLUT
 • I april 2022 utsågs Daniel Cambridge till ny CCO, med ansvar för Affärsutveckling och M&A, på Arise. Han tillträdde sin roll den 2 maj 2022, då han också tog plats i bolagets koncernledning.
 • I april 2022 ingick Arise avtal med BlackRock om förvaltning av vindparker i Finland där det totala uppdraget omfattar 219 MW.

Halmstad den 4 maj 2022

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Per-Erik Eriksson, CEO Arise AB, +46 702 409 902

Markus Larsson, CFO Arise AB, + 46 735 321 776

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2022 kl. 08.00 CEST.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisar vi dig till vår personuppgiftspolicy på vår hemsida. Om du inte vill motta ytterligare utskick från oss är du välkommen att kontakta oss på info@arise.se

  

Om Arise
Arise är ett ledande och oberoende företag som förverkligar ny grön energi. Bolaget prospekterar, bygger, säljer och förvaltar förnybar elproduktion. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.
 
Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726, E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/