Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Valberedningens förslag avseende val och arvodering av styrelse inför årsstämman i Arise AB

15:00 / 25 April 2022 Arise Press release

Inför årsstämman den 4 maj 2022 i Arise AB ("Arise") har valberedningen framlagt sina förslag avseende val och arvodering av styrelse. Valberedningen föreslår att Joachim Gahm och Johan Damne omväljs som styrelseledamöter och att Eva Vitell och Mikael Schoultz väljs som nya styrelseledamöter. Valberedningen föreslår vidare att Joachim Gahm omväljs som styrelseordförande. De hittillsvarande styrelseledamöterna Maud Olofsson och Jon Brandsar har meddelat att de avböjer omval.

Valberedningen inför årsstämman består av Johan Claesson (utsedd av Johan Claesson med bolag), Peter Lundkvist (utsedd av Tredje AP-fonden), Lars Hagerud (utsedd av AltoCumulus Asset Management), Johannes Wingborg (utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ)), samt styrelsens ordförande Joachim Gahm. Johan Claesson har varit valberedningens ordförande.

Inför årsstämman har valberedningen bland annat föreslagit att:
  • styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter;
  • Joachim Gahm och Johan Damne omväljs som styrelseledamöter;
  • Eva Vitell och Mikael Schoultz väljs som nya styrelseledamöter; och
  • Joachim Gahm omväljs som styrelseordförande.

Eva Vitell, född 1973, har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Eva har stor erfarenhet av energibranschen och har en gedigen förmåga att kombinera teknisk utveckling, ekonomisk och miljömässig hållbarhet och affärsutveckling. Eva har tidigare varit VD för Hybrit Development AB och har en lång erfarenhet av ledande positioner inom Vattenfall, bland annat som chef för kund och marknad på Eldistribution, chef för svensk vindkraftsutveckling samt miljöchef för den nordiska verksamheten.

Eva Vitells övriga uppdrag inkluderar: Bolagsman i Davidson Vitell Handelsbolag.

Eva Vitell innehar inga aktier i bolaget och bedöms vara oberoende såväl i förhållande till bolaget och dess ledning som i förhållande till dess större aktieägare.

Mikael Schoultz, född 1963, har en internationell ekonomexamen från Lunds universitet. Mikael har en stor internationell erfarenhet av energisektorn, investeringar, finansieringar och affärsutveckling. Mikael är Managing Director för projektutveckling av sol- och vindkraft i Europa vid Copenhagen Infrastructure Service Company, som är del av Copenhagen Infrastructure Partners, och han har tidigare haft ledande positioner inom bland annat Lekela Power B.V., Sustainable Technologies Fund, Platina Partners LLP och Citigroup.

Mikael Schoultz övriga uppdrag inkluderar: Styrelseledamot i Nordic Infra Investment & Advisory Partners AB och Vindkraft i Dalåsen AB. Styrelsesuppleant i Snickaregatan Holding AB och ST Associates AB.

Mikael Schoultz innehar inga aktier i bolaget och bedöms vara oberoende såväl i förhållande till bolaget och dess ledning som i förhållande till dess större aktieägare.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns i årsredovisningen samt på bolagets hemsida (www.arise.se).

Valberedningen föreslår vidare att styrelsearvode ska utgå med totalt 1 892 000 kronor (1 842 000 kronor föregående år). 707 000 kronor avser arvode till ordföranden och 285 000 kronor till varje övrig ledamot i styrelsen som inte är anställd i bolaget. Arvode för arbete i revisionsutskottet föreslås utgå med sammantaget 275 000 kronor (varav dess ordförande uppbär 110 000 kronor och övrig ledamot 82 500 kronor), och för arbete i ersättningsutskottet föreslås arvode utgå med sammantaget 55 000 kronor (varav dess ordförande uppbär 55 000 kronor).

Valberedningens övriga förslag har presenterats i kallelsen till årsstämman 2022.

Årsstämman i Arise äger rum onsdagen den 4 maj 2022. Styrelsen har beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägares utövande av rösträtt på årsstämman endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i föreskriven ordning.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Joachim Gahm, Styrelsens ordförande, Arise AB, +46 708 752 755

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2022 kl. 15.00 CEST.

Om Arise

Arise är ett ledande och oberoende företag som förverkligar ny grön energi. Bolaget prospekterar, bygger, säljer och förvaltar förnybar elproduktion. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.        

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726. E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/