Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Arise AB: Bokslutskommuniké för perioden 1 januari - 31 december 2019

08:00 / 14 February 2020 Arise Press release

Fjärde kvartalet (1 oktober - 31 december 2019)
 • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 247 (90) mkr.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 147 (46) mkr.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 128 (28) mkr.
 • Resultat före skatt (EBT) uppgick till 108 (5) mkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till 98 (2) mkr, motsvarande 2,93 (0,07) kr per aktie före och 2,29 (0,07) kr per aktie efter utspädning.
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 196 (30) mkr.
 • Produktionen från Egen vindkraftdrift uppgick till 89 (85) GWh.
 • Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 440 (437) SEK/MWh, fördelat på el 323 (317) SEK/MWh och elcertifikat 117 (120) SEK/MWh.
 
 • Projektet Skaftåsen, 231 MW, avyttrades till en fond förvaltad av Foresight med en förväntad vinst om cirka 210 mkr under åren 2019-2021.
Årets 12 månader (1 januari - 31 december 2019)
 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 454 (343) mkr.
 • Rörelseresultat före avskrivningar exkl. intressebolag (Justerat EBITDA), uppgick till 217 (191) mkr och inkl. intressebolag (EBITDA) till -56 (191) mkr.
 • Rörelseresultat exkl. intressebolag (Justerat EBIT) uppgick till 142 (118) mkr och inkl. intressebolag (EBIT) till -131 (118) mkr.
 • Resultat före skatt exkl. intressebolag (Justerat EBT) uppgick till 60 (28) mkr och inkl. intressebolag (EBT) till -233 (28) mkr.
 • Resultat efter skatt exkl. intressebolag (Justerat resultat efter skatt) uppgick till 53 (21) mkr och inkl. intressebolag till -235 (21) mkr motsvarande -7,03 (0,64) kr per aktie före utspädning och -7,03 (0,64) kr per aktie efter utspädning.
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 327 (114) mkr och det totala kassaflödet till 305 (-85) mkr.
 • Produktionen från Egen vindkraftdrift uppgick till 333 (295) GWh. Produktion från Samägd vindkraftdrift upphörde i samband med försäljningen av Sirocco.
 • Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 436 (512) SEK/MWh, fördelat på el 333 (344) SEK/MWh och elcertifikat 103 (169) SEK/MWh.
 • Försäljning av bolagets andel i intressebolaget Sirocco genomfördes och projektet Skaftåsen avyttrades.

 
Halmstad den 14 februari 2020
ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133
Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 februari 2020 kl. 08.00 CET.

Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.         

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726
E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/