Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Arise AB: Delårsrapport 1 januari-30 september 2020

08:00 / 6 November 2020 Arise Press release

tredje KVARTALET (1 juli-30 september 2020)
 • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 24 (58) mkr.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0 (21) mkr.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -16 (2) mkr.
 • Resultat före skatt uppgick till -32 (-16) mkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -32 (-16) mkr motsvarande -0,93 (-0,48) kr per aktie före och efter utspädning.
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 49 (-4) mkr.
 • Produktionen från Egen vindkraftdrift uppgick till 68 (69) GWh.
 • Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 211 (419) SEK/MWh, fördelat på el 206 (322) SEK/MWh och elcertifikat, inklusive ursprungsgarantier, 4 (97) SEK/MWh.
 • Efter en fördjupad teknisk analys gjord av tredje part kommer den förväntade ekonomiska livslängden för bolagets egna vindkraftparker att öka från i genomsnitt 25 år till cirka 30 år. Detta kommer att resultera i att avskrivningar på årsbasis minskar med cirka 10 mkr med start från och med augusti 2020.
 • Ett 5-årigt fullserviceavtal med WP Green Service GmbH tecknades för bolagets tre GE vindkraftparker, totalt 21 turbiner. Avtalet träder ikraft den 1 januari 2021 och innebär att WP Green Service GmbH tar fullt ansvar för samtliga komponenter samtidigt som de löpande kostnaderna sänks och en fortsatt hög tillgänglighet garanteras.
FÖRSTA nio månaderna (1 januari-30 September 2020)
 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 104 (206) mkr.
 • Rörelseresultat före avskrivningar exkl. intressebolag (Justerat EBITDA), uppgick till 32 (71) mkr och inkl. intressebolag (EBITDA) till 32 (-202) mkr.
 • Rörelseresultat exkl. intressebolag (Justerat EBIT) uppgick till -22 (14) mkr och inkl. intressebolag (EBIT) till -22 (-259) mkr.
 • Resultat före skatt exkl. intressebolag (Justerat EBT) uppgick till -67 (-48) mkr och inkl. intressebolag (EBT) till -67 (-341) mkr.
 • Resultat efter skatt exkl. intressebolag (Justerat resultat efter skatt) uppgick till -66 (-45) mkr och inkl. intressebolag till -66 (-333) mkr motsvarande -1,94 (-9,96) kr per aktie före utspädning och -1,94 (-9,92) kr per aktie efter utspädning.
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 66 (134) mkr.
 • Produktionen från Egen vindkraftdrift uppgick till 267 (245) GWh. Ökningen beror på starkare vindar än föregående år.
 • Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 249 (435) SEK/MWh, fördelat på el 206 (337) SEK/MWh och elcertifikat, inklusive ursprungsgarantier, 43 (98) SEK/MWh.
Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut
 • Arise refinansierade framgångsrikt utestående säkerställda obligationer med ett banklån om 40 meur. Koncernens årliga finansieringskostnader kommer därmed minska dramatiskt från knappt 60 mkr till cirka 25 mkr, inkl. räntekostnader hänförliga till bolagets utestående konvertibler, IFRS 16 effekter och periodiserade uppläggningsavgifter. I samband med refinansieringen uppstår under fjärde kvartalet 2020 kostnader av engångskaraktär om totalt cirka -34 mkr, varav cirka -33 mkr redan belastar koncernens egna kapital enligt IFRS 9.

 

Halmstad den 6 november 2020

ARISE AB (publ)
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133
Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916
Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 november 2020 kl. 08.00 CET.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisar vi dig till vår personuppgiftspolicy på vår hemsida. Om du inte vill motta ytterligare utskick från oss är du välkommen att kontakta oss på info@arise.se.
Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726, E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/