Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Arise AB: DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2019

08:00 / 17 July 2019 Arise Press release

Andra kvartalet (1 april - 30 juni 2019)
 • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 67 (48) mkr.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 9 (24) mkr. Det operativa kassaflödet uppgick till 97 (20) mkr.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -10 (6) mkr.
 • Resultat före skatt uppgick till -30 (-13) mkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -29 (-14) mkr motsvarande -0,87 (-0,41) kr per aktie.
 • Produktionen från Egen vindkraftdrift uppgick till 73 (65) GWh. Ökningen beror på starkare vindar än föregående år.
 • Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 394 (534) SEK/MWh, fördelat på el 313 (340) SEK/MWh och elcertifikat, inklusive ursprungsgarantier, 81 (193) SEK/MWh.
Första halvåret (1 januari - 30 juni 2019)
 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 148 (103) mkr.
 • Rörelseresultat före avskrivningar exkl. intressebolag (Justerat EBITDA), uppgick till 49 (54) mkr och inkl. intressebolag (EBITDA) till -223 (54) mkr.
 • Rörelseresultat exkl. intressebolag (Justerat EBIT) uppgick till 11 (18) mkr och inkl. intressebolag (EBIT) till -261 (18) mkr.
 • Resultat före skatt exkl. intressebolag (Justerat EBT) uppgick till -33 (-29) mkr och inkl. intressebolag (EBT) till -324 (-29) mkr.
 • Resultat efter skatt exkl. intressebolag (Justerat resultat efter skatt) uppgick till -30 (-27) mkr och inkl. intressebolag till -317 (-27) mkr motsvarande -9,48 (-0,81) kr per aktie före utspädning och -9,40 (-0,81) kr per aktie efter utspädning.
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 136 (44) mkr och det totala kassaflödet till 145 (-94) mkr inkl. likvid från försäljning av intressebolag om 193 (0) mkr och amortering av lån om -146 (-900) mkr.
 • Produktionen från Egen vindkraftdrift uppgick till 175 (141) GWh. Produktion från Samägd vindkraftdrift upphörde i samband med försäljningen av Sirocco. 
 • Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 441 (527) SEK/MWh, fördelat på el 342 (349) SEK/MWh och elcertifikat 99 (179) SEK/MWh.  
 • Försäljning av bolagets andel i intressebolaget Sirocco genomfördes.

Halmstad den 17 juli 2019
ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133
Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 juli 2019 kl. 08.00 CET.
  
Om Arise  
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.           
Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726 
E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/