Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Arise AB: Arise går in i en ny fas efter försäljning av Jädraås

17:00 / 28 February 2019 Arise Press release

Arise har ingått avtal med The Renewables Infrastructure Group ("TRIG"), ett London-noterat investmentbolag rådgivit av InfraRed Capital Partners, om avyttring av Arise 50 % ägande i Sirocco Wind Holding AB, ("Transaktionen"), vilket äger vindparken Jädraås om cirka 213 MW, ("Jädraås").

Genom Transaktionen förväntas Arise erhålla en nettolikvid motsvarande cirka 200 MSEK varav 195 MSEK vid slutförande av Transaktionen och resterande 5 MSEK senare under året. Transaktionen förväntas att slutföras under kvartal 1 2019. Försäljningen förväntas medföra en förlust före skatt om cirka 245 MSEK, bland annat på grund av kostnader för att bryta ränteswappar. Det underliggande värdet på hela rörelsen till vilket Transaktionen genomförs uppgår till cirka 206 MEUR, vilket motsvarar en multipel om cirka 3,8 SEK/kWh.

Med denna försäljning går Arise in i en ny fas med en stark balansräkning och lönsam tillväxt:
  • Transaktionen synliggör värden i Arise helägda vindkraftparker
Det bokförda värdet i Arise kvarvarande portfölj av operationella vindkraftparker uppgår till cirka 1,2 miljarder kronor, vilket motsvarar en multipel om cirka 3,5 SEK/kWh.
  • Nettoskulden förväntas reduceras till under 600 MSEK till början av 2020
Den förväntade nettolikviden om cirka 200 MSEK från Transaktionen tillsammans med kontrakterade kassaflöden om cirka 170 MSEK från pågående byggprojekt innebär en kraftig kassaförstärkning. Enbart de operationella vindkraftparkerna skulle då representera ett nettovärde om mer än 600 MSEK.
  • Lönsam tillväxt och stigande kassaflöden i projektutvecklingsverksamheten
Arise är väl positionerat att realisera sin attraktiva projektportfölj om cirka. 1 000 MW. Nästa projektförsäljning, Skaftåsen om cirka 200 MW, förväntas genomföras under andra halvåret 2019. Samtidigt mognar ytterligare projekt fram vilka förväntas kunna avyttras under de närmaste åren.
  • Stor potential för värdeskapande inom förvaltningsaffären

Förvaltningsaffären uppgår idag till cirka 1 100 MW. Affären karaktäriseras av stabila intäkter, god tillväxt och lönsamhet.

Transaktionen följer av en strategisk utvärdering av Arise långsiktiga ägande i Jädraås. Slutsatsen från utvärderingen var att det för koncernen som helhet är mer värdeskapande att realisera investeringen nu jämfört med att potentiellt realisera ett högre värde över tid genom att behålla innehavet över dess livslängd.

De kvarvarande helägda vindkraftparkerna är företrädesvis lokaliserade i det fördelakiga prisområdet 4 och undersökningar som genomförts ger vid handen att livslängden på dessa parker kommer att vara längre än de hitintills antagna 25 åren. En stark balansräkning och kassaflödesgenerering tillsammans med en fördelaktig marknadsutveckling gör att Arise inte längre har några planer på att avyttra sina helägda vindkraftparker.

"Vi är väldigt nöjda med att sälja Jädraås till TRIG och ser fram emot ett nära samarbete. Jädraås var det första stora projektet vi utvecklade och det bidrog till att inleda resan mot det bolag vi är idag. Även om det inte har blivit den framgång vi hoppats på finansiellt, så bär vi med oss all kunskap och alla erfarenheter in i våra framtida affärer. Nu står vi väl rustade med ett starkt team, en stark portfölj av utvecklingsprojekt samt en stark balansräkning", säger Daniel Johansson, VD Arise.

"Jädraås är vårt andra förvärv i Norden och representerar en viktig del i vår strategi att öka vår geografiska diversifiering. Med starka prissäkringar på plats och attraktiv avkastning, passar förvärvet väl in i vår befintliga portfölj samtidigt som den ökar vår exponering mot en av Europas mest attraktiva regioner för förnybar energi. Vi ser fram emot att utveckla en långsiktig relation med Arise AB", säger Richard Crawford, Director, Infrastructure vid InfraRed Capital Partners.

Halmstad den 28 februari 2019
ARISE AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916
Daniel Johansson, CEO Arise AB, +46 702 244 133
  

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2019 kl.17.00 CET.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisar vi dig till vår personuppgiftspolicy på vår hemsida. Om du inte vill motta ytterligare utskick från oss är du välkommen att kontakta oss på info@arise.se

Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.         

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726
E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/