Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2018

08:00 / 3 May 2018 Arise Press release

Första kvartalet i sammandrag
  • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 55 (44) mkr.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 30 (21) mkr varav intressebolag påverkade koncernen med 0 (0) mkr. Det operativa kassaflödet uppgick till 24 (47) mkr.
  • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 12 (2) mkr.
  • Resultat före skatt uppgick till -16 (-20) mkr.
  • Resultat efter skatt uppgick till -13 (-20) mkr motsvarande -0,39 (-0,58) kr per aktie.
  • Produktionen uppgick till 132 (185) GWh, fördelat Egen vindkraftdrift 76 (93) GWh och Samägd vindkraftdrift 56 (92) GWh.
  • Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 522 (339) SEK/MWh, fördelat på el 356 (278) SEK/MWh och elcertifikat 166 (61) SEK/MWh.
  • Solberg färdigställdes för Fortums räkning i linje med tidplan och budget.
  • Arise refinansierade och förtidsinlöste framgångsrikt säkerställda obligationer om ca 950 miljoner. Efter refinansieringen kan bolaget rikta fullt fokus mot att öka tillväxten i bolagets projektutvecklings- och förvaltningsaffär samt värdeskapande åtgärder i bolagets tillgångar.

Halmstad den 3 maj 2018
ARISE AB (publ)
   

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133
Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916
  

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 maj 2018 kl. 08.00 CET.
   

Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.        

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726
E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/